Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin

Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23

Ilmichi eenyuu? Yesus Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, Abbaa keenyas! Eegaa nu warri yesus gooftaa ta’u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii dha. Akkamitti obboleewwan ta’un danda’amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta’u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii ni keenamaaf. Amantiidhaan isin hundumti keessan karaa Kristos Yesus ilmaan Waaqayyoo ti (Gal.3:26). Namni Yesusin hin qabne Abbaa hin qabu jechuudha? Eeyyee. Kanaaf maaltu barbaachisaree? Yesusitti amani! Inni har’as si jaallata, si waama, hanga har’atti si eegee jira. Boru kan kee miti har’a Yesusitti amanuuf laphee kee bani.

Achii booda fira, mucaa Waaqayyo ni taata. Boqoonaan, aara galfiin, jireenyi, qabeenyi, ogummaan hundumtuu Yesusitti amanuu keessa jira. Erga nu ijoollee Waaqayyo tanee waan hundumaa Waaqayyo biraa ni argana (Roomaa 8:16-17). Waaqayyo si haa gargaaru. Ameen.

Print Friendly, PDF & Email
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.


Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.