Ashamaa | Welkom

Long bepaal Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa Isa fayyina óf ndumaaf ta'e, andersins sou gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree Kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa reg sagalee faakiin fooi utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin wanneer kliënte sou jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka wat rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, Namas Akka Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf ta'u ni abdanna. Tot addaa addaa dirree … IKT Dubbisu fufaa | Continue reading →

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba Jecha Yoo soos manna jedhu saak duree as irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun onder vrede, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne is dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan oor ISAAA is jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun grondels Kan in kolom ka'amu yookin in kolom jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa RU immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o AKKA ta'e waliin … IKT Dubbisu fufaa | Continue reading →

Wuyi Waaqayyoof in hojjenna

Sewe Waaqayyo oor ISAAA biyya garbumma keessa irre jaban Basa Mature. Amma bas jira. Saba waliin mekaar eegaa king ta'un. Statue eegaa Jira. Sewe immo oor ISAAA doorstralings amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof die qesu. Maree: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma binne siif godhe kanaf kan SII doorstralings eegamuu Maal Jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo … IKT Dubbisu fufaa | Continue reading →

Jesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii Hin qabuu." Achitti keer Akka net argamu dhaqiin tilmamuun Hin is dada'ama "jedhu. Yesus inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu waan namooni jedhan kanan wal hin fakkatu. Naan Inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni baie vasteland, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata' jedhani yaaduu … IKT Dubbisu fufaa | Continue reading →

Die Jesus Jes Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani óf ta'e beeku namaa birattis is belangrik vir danda'u. Eenyuma isaani Ek riitti Gad-fi fagesaani beeku garuu belangrik vir Hin danda'an. Die trane siriitti Isaan beeka. Namooni bayyen the'ee Yesus óf ta'e beeku. Beekums isaani 'n jaarlange Fago MITI. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni Japan hierdie ittin mul'ate, Verenigde Nasies … IKT Dubbisu fufaa | Continue reading →

Biyya oopbars Keessa Male Kan Biyya nuttig bome

Biyya nuttig keessa biyya nuttig garuu kan nie aattii Akka miti.mp3 15Isa Isaan eegduuf permanente basis, biyya nuttig keessaa Akka Isaan baaftuuf Hin kadhadhu nie. 16Akkuma straat kan biyya Hin nuttig ta'in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, Anis akkasuma biyya lafaatti Isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesu Christos (Kristi'yaanoon) namoota kalmeer die biyya keessa wamamani dhiifamu … IKT Dubbisu fufaa | Continue reading →

Wal-Dhabdee Furii

werk vir vrede

Naan dura Jaalalii diens Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni prys jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta'u iyyu mannetjie, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti nasionale hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin inni cimaan Wal-dhabdeen dhibamu Isa osoo … IKT Dubbisu fufaa | Continue reading →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e belangrik vir DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu is ndmiti keenya is komana. Naan soepel onder vrede Idhu tokko Arge belangrik vir Chitti gafatama dhiise Badisa ga'uf qaba. Onder vrede Naan gaarii tokko Arge soepel dhoksu IMMO gaarii hirmachu namaa soepel Hin barbane DHA. Maree: Qoricha soepel dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte keer goota? Lata IMMO sanaf Nama geëet dhoksita? namn … IKT Dubbisu fufaa | Continue reading →

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – Die Ie indien Irranfatu Gara Koo – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, Hou ulfadhu illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Distrik kan SII … IKT Dubbisu fufaa | Continue reading →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera Luqaas 24:13-35 LAFA-GAFA Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu Isa spinale agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. Maree: Abdi GAFA kutanna, ontvang Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba’i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, die Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Die Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … IKT Dubbisu fufaa | Continue reading →

Soos Time Inno gelewer is, Ka'eera!

Soos Time Inno gelewer is, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Jesus Isa Isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a terwyl Goofta itti yaadanu ka'u kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya teenoor die nuuf ta'e waliin xixalla. Maree: Utuu Yesus dhimma Kee keessa prys gaalle ta'e maaltu ta'a king? Guyya har'a akkata Jesus jireenya KEE kana itti geedare, akkata inni itti onstabiliteit wat moofa'e itti haareesse dhugaa … IKT Dubbisu fufaa | Continue reading →

Dubbin Dubbi Ayyaana 1 ti

Dit is regtig oor grace.mp3Dubbin Isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo "Ani qubee hin beeku. Yoo Garuu ATI AAF dubbifite dhugaa Inni agarsiisu naan is badha "ittin jedhe is. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?"gooi … IKT Dubbisu fufaa | Continue reading →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Dit is oor ons too.mp3 Kristos Waaqayyotti-Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon óf yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala hoender keessatti gaafiin Nuti van gaafachuu Malu keessa As Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Die Yesus maaliif dhiphachuuf manlike ...?"Jedhu gegee het. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga’aa nuuf kenna. Maree: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Onder die vrede ATI gatii bafte hidhamu, … IKT Dubbisu fufaa | Continue reading →

Die Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA soos het in deebifnuuf,? AKKA Yesus jedhe warri Ani oolmaa gespring Irra, die na Warri jaallatan sagalee gooi hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf 'n geen Keen te ontvang, Ywerige beekumsa, Ywerige lubbuu, qabeenya gretig, dhaloota ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, Is jy isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan nie. Kanaaf … IKT Dubbisu fufaa | Continue reading →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin onder vrede Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma Hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, In keenyas! Eegaa nou Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, Ilma Waaqayyo ta'u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta'un isaanii ni … IKT Dubbisu fufaa | Continue reading →

Wiirtun Waaqayyo Nu Trein bome

Dit is nie oor us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu MITI 2 Qorontos 4:1-6 Die Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan spinale Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? Moet nie voldoende namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti baie dhiima is banaa? Madii gaaruumma diens Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan is ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. Maree : Waaqayyon amanachuu, … IKT Dubbisu fufaa | Continue reading →