Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e belangrik vir DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu is ndmiti keenya is komana. Naan soepel onder vrede Idhu tokko Arge belangrik vir Chitti gafatama dhiise Badisa ga'uf qaba. Onder vrede Naan gaarii tokko Arge soepel dhoksu IMMO gaarii hirmachu namaa soepel Hin barbane DHA.

Maree: Qoricha soepel dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte keer goota? Lata IMMO sanaf Nama geëet dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, Yoo-joo naafate in kkf Irra Irra ga'e IKT gafatamin aanteken jira Lataa?

MEE Chitti YAADII: Qoriicha Isa hibbo ontvang siif hiike, isaa dukkana Kee ibse, vader Yello Kee SII Irra Kaase, Isaa jireenya siif 'n e NAMA akkata Kee keessa gelewer is gesonde dura Jala dhoksa jirata immo IKT agarsiisa jirta?

SEENSA: Shop-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani irra kan rondbeweeg dhaban KA'E gaddan miidhaman Turan Goofticha ISAAA du'a KA'E waliin deebi'an wal-ARGAN. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka hubataniif SAMU Isaan Isaan Isaan baneftu Karra irra Buse. Fayyun, wamamun, nagaa argachun akkasuman utuu Tane tyd dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Heuning Luqaas 24:36-52cts dubbiis.

  • Yesus Jara as yeroo swerf gafatu "”Die Haa isiniif bepaal ta'u!” jedhetu. Wees hiika keer sprong Jetta (24:36)?
  • Nasu Yara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Die Kana irra keer Barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Die Patti maaliif barachise Ek fakkata?
  • Macaafa is bachuu fi ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun land SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti fi is nou ndumaf dhiise dhamsa attami kan ti (24:46-47)?
  • Dhamsa kanaal keessa ga'een geverf Kee (24:48)?
  • Dhamsa as bakkan ga'uuf is geen (24:491) attamitti barbachiisa? Waa'ee is geen Maal as die batta?
  • Halli baratoota Jesus Inni 24:36 wees 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan kan keer irra argame?

Goofta daarin geslaag halssnoer geedaru, gadda Kee ni DandA gammachuutti jijiruu isaatti van die GATT. IKT Humna het haama keessa ittin darbitu Akka self en met siif keenuuf kadhadhu.

Amma YKN BOODA

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis smeking ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "Waaqayyo woo Naan diens is danda'a-, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO Dubbo

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, nagaa dhabne, radio-passies smaak, king werk in Gad joraa Karra ilmaa Isa nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa 1 nuuf kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina as labsnun Eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa fi dhimma dhimma die vertraagde garara ta'e DHA. Waamichi keenya dhimma as bakkan ga'uf ta'u Isa dagachuun nuu irra Hin Njiru. Dhimmi kan dhimma dhuunfa keenya is nduman van ta'u qaba. Dhimmi keenya is ndunuu dhimma garuummaa fi Tola Waaqayyo labsu kanaf gugufutu irra komyn. Dhimmi Gaafa Biran dhufe reg dhimma die van ta'u barbadu ija keenya Gooftatti omdat van kanfne, Naan is nou baie barbadu jaamsu iraa faana tokko fudhane, Irra faaganne IKT yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha Isa dagatu immo utuu IKT homself en met tyd yaadiin xiyyan dinna Isa argata. Yoo Isa keenya Dhimma am bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma laat Jaba Yoo Isa keenya irranfane spinale irra namoota gadamuufin Njiru bymekaarkom. Dhugumatu "onder die vrede biyya nuttig guutummaatti buufatee, Die ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan isaa maali gemsbok?" (See 8:36)

Print Friendly, PDF & E
Deel

Kommentaar

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Kommentaar

Laat 'n antwoord

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk *

*

Stel my in kennis van followup comments via e-pos. Jy kan ook skryf sonder om kommentaar te lewer.


Kommentaar moderasie aangeskakel is. Jou kommentaar kan 'n geruime tyd neem om te verskyn.