Wuyi Waaqayyoof in hojjenna

Sewe Waaqayyo oor ISAAA biyya garbumma keessa irre jaban Basa Mature. Amma bas jira. Saba waliin mekaar eegaa king ta'un. Statue eegaa Jira. Sewe immo oor ISAAA doorstralings amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof die qesu.

Maree: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma binne siif godhe kanaf kan SII doorstralings eegamuu Maal Jetta?

MEE Chitti YAADII: Het nie Waaqayyo Inni Jaalala ta'e Waaqayyo ta'u hinaafaa isa isa rritti mee Chitti yaadii.

SEENSA: Sewe Iyaasuun Isra'el geggesse biyya Akka dhalaniif Waaqayyo Isaan abidachiisen erga ga'e booda yeroo dhuma geëet doorstralings deebi'e the'ee dubbi Waaqayyo Isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof isa fi hojjechuu die qesuu kun Akka hin dhiima layyo tahin oor ISAAA qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24TTI waliin Maar die dubbisinu.

14 ”‘Amma egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan Laga Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii Turan sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun duratti ISIN die Maart Yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee die qayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii Maar die fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; Inni nuyi, abboota keenyas erfdeel garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa energie milikkita keenya dumatti godheena, as die redelike keenya vertraagde Irratti, stert keessa darbine hundumaa gidduattis underdog Nu eegeera. 18Waaqayyo 7 Inni vertraagde, Amoorota achi turanis nu duran oofee baase Waaqayyo keenyn waan ta’eef, Wuyi isaaf in hojjenna "jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, Innis Waaqayyo isa qulqulluu DHA, Inni Waaqayyo hinaafaa Udhas; Innis doorstralings-daddarbaa keessanii in eubbuu keessan isiniif tyd dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii die qayyolii ormaatiif Yoo hojjettan, die bevoegde Dún isa gaaril isiniif godhe, Wanta deebi'ee immoo hou isinitti fidee ISIN in fixa Haman "jedhe. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Wuyi Waaqayyoof in hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "ISIN-Waaqayyoof in hojjenna-isa jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa in baatu" jedhe; isnanis, “Eyyeel Nuyi dhugaa in baana!"Jedhanii in deebisanilf. 23Chicken imratti lyaasuun jaraan, "Amma Egaa waaqayyolii ormaa waarsku bure gidduu ISIN daar imnaa deebi'aa!Garaa keessanis prag gooftaa Waaqayyo een kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf in hojjenna, isaafis in abboomanma "jedhan.

  • (Die. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Maal jechuu DHA? 'Nmanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Durra Isra'el Iyyasuu Fillanno Saba kA (die. 15) fillanno fabrikaat attamitti? Hara'a nuuf hiika Maal qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (die. 16-18). Debbiin kun keer sii barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif Chitti 7 fufe as qoqobata (die. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo saba (die. 23 wees 24) mee xinxalii. Maal doorstralings Barata?

Amma YKN BOODA

Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha bome. Gaatii namaa basisaa-S, ëra Ba'uu 20:5 wees 34:14 mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi "sodaa" jedhame gerebelleer olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" soda kan oor ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu net hin fi ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.

Jechi "hojji" gerebelleer jedhamu olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Aanbidding") jechuudhaas.

IJOO Dubbo

Onder vrede ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e 'n lieflike fi dhabachuu argata. Kan Jireenya Waaqayyo araraa isa doorstralings ka'ee Namaa badhase onder vrede immo sodaa fi amanamamumman keessa Sondag doorstralings jirachuutu eegama.

Jireenyi akkasi dubbi layyo kan net hin versoen dubbi Chitti cichuu soepel gaafatu DHA. Waan Nama tokko gammachiisuuf akademiese jedhani qosatti ITTI Galan ykn eegalan Ta'u tyd Qabus. Murtoo ciima soepel gaafata. Waaqayyo Inni Waaqayyo araara ta'e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Waaqayyo cubbu nie eenya waliin hin fi I matu.

Print Friendly, PDF & E
Deel

Kommentaar

Wuyi Waaqayyoof in hojjenna — 3 Kommentaar

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Laat 'n antwoord

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk *

*

Stel my in kennis van followup comments via e-pos. Jy kan ook skryf sonder om kommentaar te lewer.


Kommentaar moderasie aangeskakel is. Jou kommentaar kan 'n geruime tyd neem om te verskyn.