Ashamaa | Сардэчна запрашаем

Лёгкія Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina nama hundumaaf ta’e, wangeela gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin kun akka isin jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila akka aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, namas akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf akka ta’u ni abdanna. Fuula addaa addaa dirreeDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha маны jedhu Duree як Yoo матэрыі як irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha маны jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan аб ISAAA з'яўляецца jijjirama. Мана qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun бычок нацыянальнай ka'amu yookin ў калонцы ў калонцы jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Nuyi Waaqayyoof in hojjenna

Waaqayyo звычайна ИСАА Бія garbumma keessa непро Хіп не ставяць. Ammas не чакаць. Саба ISA ISA waliin ta'un выглядае Від. Ammas водгукі ў. Saba isaa irra immo amanamumma barbada. Sabni isa amaname Waaqayyoof akka hojjetu—akka waaqesu. Мары: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maal fakkataa? Gegg Essa фантастычныя garummma ўнутры SIIF godhe Канаф кан SII Irra eegamuu Watermaal Jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Хин jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Хин dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “Wal-falesuutu bayyata”, “Gaatii hin qabuu.” ”Achitti maal akka argamu utuu hin dhaqiin tilmamuun ni dada’ama” jedhu. Йесус Инни Нути Сіна Luuqaas bareese keessatti arginu вар'яцкія namooni jedhan Канал сцены гіна fakkatu. Наан Инни hojjechuuf deemu salphati Хин tilmamuu. Namooni вельмі кантынента, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, yknDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Йо. 17:15-18] Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi’yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

Наан абалонкі Jaalalii службы Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf БАА. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala наан ta'eef, нашмат кошт jaallatin, Waaqayyoon гіна beekne " (1 Йо. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Хаа Таў iyyu мужчын, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti нацыянальнай hafne dhuga jireenya Хин. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-Fi baatuun мама наан argee dhaga'e важна для DHA. Мама наан наан argee фантастычныя dhaga'e namaa dhoksuu з'яўляецца ndmiti keenya з'яўляецца komana. Наан гнуткім ў свеце Idhu Токко ARGE важна для Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. У свеце наан gaarii Токко ARGE гнуткі dhoksu ИММО вельмі gaarii hirmachu namaa гнуткі Хин barbane DHA. Мары: Qoricha гнуткі dhukufate Токко fayyisu П bekte Maal goota? Лата ИММО sanaf нама ядуць dhoksita? NamniDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Leenca Qaraniyo

Magarsa BaqalaSi Hin Irranfatu Garaan KooLencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Gooftichi Dhuguma Дуа Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 LAFA-Gafa Натт Натт Абди kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Натт mul'ata. Humna fayyisu ISA спіннога agarsiisa. Абди keenya haaressa. Kayyo фантастычныя geedara Akkeka keenya. Мары: Абди GAFA kutanna атрымаць Waaqayyo sflf ga'e beeka? Мі dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Абди dhumate irratti mul'ata mul'ata? Нути arifate Immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Му lachanu Таў danda'aa? SEENSA: … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Як час Inno была аказана, Ka'eera!

Як час Inno была аказана, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Нути Ісуса ISA ISA Дуа ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo Дуа пры ka'u Goofta итти yaadanu kanatti attamitti Йесус Инни jiraataan jireenya процілеглай nuuf ta'e waliin xixalla. Мары: Utuu Йесус Зіма кі keessa кошт gaalle ta'e maaltu Та'а туры? Guyya har'a akkata Ісуса jireenya кі Кана итти geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti

It is really about grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu і Naaf dubbifite dhugaa Кітая agarsiisu група hubadha "ittin jedhe. "Ати eega qubee Іль Хін beekne, attamitti dhugaa Inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Кристос Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

It is about us too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon альбо yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Йесус Chitti yaadu DHA. Haala курыца keessatti gaafiin Нути з gaafachuu Малу keessa Калі Инни, "Йесус maaliif dhiphae? Йесус maaliif dhiphachuuf мужчыны ...?"Jedhu далі. Sagaleen Waaqayyo gaafii Канаф Дэбі ga'aa nuuf Кеннан. Мары: Нама biraaf Jecha gatii bafte beekta? У свеце ATI gatii bafte hidhamu, … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Йесус Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA, як увайшоў у deebifnuuf? AKKA Йесус jedhe Варри жывёльнага oolmaa скокнуў Irra, Н.А. Warri jaallatan sagalee кінуць hojii апрамянення oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf атрымаць не Keen, Кін beekumsa, Кін lubbuu, qabeenya востры, dhaloota ING jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, Вы isanii kenuuf dubbatti Хин jedhan. KanaafDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? ЕрГУ Кристос. Abbichi ух? Waaqayyo Abbaa Йесус, У keenyas! Eegaa цяпер Warri Йесус gooftaa Таў isatti amanu obboloota Йесус jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Мі (Yohannis 1:12-13) хаа dubbifanu. Warri Йесус gooftaa Таў isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Wiirtun Waaqayyo Дрэвы Nu цягнік

It is not about us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Наан gaarii yeroo nuuf Таў, Наан спіннога Chitti Chitti yaadnee dhamane Токко yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana Dowload? Ці не адэкватна нашмат biraan итти yaadee, Chitti dhama'e Токко yeroo guutuuf baatu ИММО attamitti вельмі dhiima з'яўляецца banaa? Madii gaaruumma службы Waaqayyo. Нісан iraa gaariin наан з'яўляецца ndinu nuuf Akka Таў sagaleen Waaqayyo нуу barsiisa. Мары : Waaqayyon amanachuu, … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →