Nuyi Waaqayyoof in hojjenna

Waaqayyo звычайна ИСАА Бія garbumma keessa непро Хіп не ставяць. Ammas не чакаць. Саба ISA ISA waliin ta'un выглядае Від. Ammas водгукі ў. Saba isaa irra immo amanamumma barbada. Sabni isa amaname Waaqayyoof akka hojjetu—akka waaqesu.

Мары: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maal fakkataa? Gegg Essa фантастычныя garummma ўнутры SIIF godhe Канаф кан SII Irra eegamuu Watermaal Jetta?

MEE Chitti YAADII: Waaqayyo Inni Jaalala ta'e Waaqayyo ISA ISA sirritti з hinaafaa Таў, дзе ісці yaadii.

SEENSA: Iyaasuun Saba Isra’el geggesse biyya akka dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen erga ga’e booda yeroo dhuma jala irra deebi’e waa’ee dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof hojjechuu фантастычныя ISA waaqesuu тыс. dhiima layyo Акка Хін tahin пекла qoqobata. Мі Iyyasuu 24:14-24TTI waliin хаа dubbisinu.

14 "'Ама EGAA Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan laga Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii turan sanattii deebi’aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun isin duratti hamaa yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus jarni deebisanli, “Waaqayyoon dhiifnee waaqayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii haa fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; inni nuyi, abboota keenyas mana garbummaa biyya Gibxii baaseera, milikkita gurguddaa isnas ija keenya dumatti godheena, karaa keenya hundumaa Irratti, saba keessa darbine hundumaa gidduattis inni nu eegeera. 18Waaqayyo inni saba hundumaa, Amoorota achi turanis nu duran oofee baase Waaqayyo keenyn waan ta’eef, nuyi isaaf in hojjenna” jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, inni Waaqayyo isa qulqulluu dha, Inni Waaqayyo hinaafaa пылу; Кітай Irra-daddarbaa keessanii eubbuu keessan isiniif злавілі dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii waaqayyolii ormaatiif yoo hojjettan, Кітай адыграў gaaril каналы isiniif godhe, Вядзенне immoo deebi'ee Ванта Аман isinitti fidee ISIN ў FIXa "jedhe. 21Жар garuu deebisanil Iyaasuudhaan, “Lakkii! Nuyi Waaqayyoof ў hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "Исин-Waaqayyoof ў hojjenna-иша jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa ў Бату" jedhe; isnanis, “Eyyeel Nuyi dhugaa in baana!” jedhanii in deebisanilf. 23Kana imratti lyaasuun jaraan, “Egaa amma waaqayyolii ormaa warn isin gidduu jiran sana imnaa deebi’aa!Garaa keessanis gara Waaqayyo gooftaa isa kan Israa’elitti deebisaa!” jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, “Waaqayyo gooftaa keenyaaf in hojjenna, isaafis in abboomanma” jedhan.

  • (L. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun maal jechuu dha? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Fillanno Iyyasuu Saba Isra’el durra ka’e (l. 15) kun fillanno attamitti? Hara’a nuuf hiika maal qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (l. 16-18). Debbiin kun maal sii barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan” jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif itti fufe saba kana qoqobata (l. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo saba (l. 23 быць 24) mee xinxalii. Maal irra barata?

АЛЕ YKN BOODA

Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha miti. Gaatii namaa basisaa—Seera Ba’uu 20:5 быць 34:14 mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi “sodaa” jedhame asi olitti “Waaqayyoon sodaadhaa” kun soda isaa rafaamu duwwa agarsiisuu utuu hin ta’ne caalatti Waaqayyoon kabaju fi ulfina kennuf ilallata.

Jechi “hojji” jedhamu asi olitti “Waaqayyoof hojjedhaa!” kun Waaqayyoof hojjechu, isaf sagaduu (“worship”) jechuudhaas.

IJOO Dubbo

Namni ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta’e dhabachuu fi simatamu argata. Jireenya Waaqayyo araraa isa irra kan ka’ee namaa badhase immo namni sun sodaa fi amanamamumman keessa jirachuutu irra eegama.

Jireenyi akkasi kun dubbi layyo utuu hin tane dubbi itti cichuu nama gaafatu dha. Waan nama tokko gammachiisuuf jedhani akka qosatti itti galan ykn eegalan ta’u hin qabu. Murtoo ciima nama gaafata. Waaqayyo Inni Waaqayyo araara ta'e тыс. Waaqayyo прымірыцца Waaqayyo hinaafaa пыл. Waaqayyo cubbu ня eenya waliin фантастычныя Хін мацюкі.

Print Friendly, PDF & Email
доля

каментары

Nuyi Waaqayyoof in hojjenna — 3 каментары

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

пакінуць каментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.


Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.