Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha маны jedhu Duree як Yoo матэрыі як irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha маны jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan аб ISAAA з'яўляецца jijjirama.

Мана qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun бычок нацыянальнай ka'amu yookin ў калонцы ў калонцы jiraatu jechuudha. Манни qulqullummaa зрабіць immoo ІКТ abbummaan gaafatummaa ў е Валі кан Акка ні пра Waaqayyo hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. Kanaaf akka ani qulqulluu ta’e isinis qulqulloota ta’a jedhe kan nu abboomeef.

Nuti warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka tanee sagaleen Waaqayyo nu hubbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee nu kan Waaqayyooti malee kan biyya lafaa miti yookiin kan ofii keenyaa miti. Abbaan keenya Waaqayyo nu jaallatee ilama isaa tokkicha akka nu fayyinuuf, cubbuu jalaa akka baanuuf, du’a barabaraa jalaas akka nu baraarmnuuf nuuf kenne. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul’isee jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo Garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, abbaan immoo з бацькам jaallata; nuyis (Вады, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas сябе Біра ш Godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee пекла rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata пекла, iddoo jireenya аб ISAAA з'яўляецца godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma пекла скуры Bakkā qulqulluu месца. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis маны qulqulluummaa isaati ".

Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: Ані ISIN Біра НАН buufadha, ISIN jiddus НАН deddeebi'a, нават Waaqayyo keessan знакі Та'а сэрвіс дастаўкі сёння taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?

Hafuurri Waaqayyo Yoo dhuguma ISIN keessa jiraate, Malee hafuuraatti Акка Акка ISIN feedha fedha foonitti час jiratan; Нашмат hafuura Кристос з keessaa цане qabne нацыянальнай Кристос МВТП (Рым 8:9). Гару ISIN гэта AKKA ня qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1Qor. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; mana qulqulluummaa hafuura isas erga taatanii, isin kan ofii keessan miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa mana qulqullummaa Waaqayyo ta’u isaa barree qulqulluummati akka eegnu, kan inni nuuf kennee hundumaan ulfina isaaf akka finnu hafuurri qulqulluun nu haa gargaru.

Maqaa Йесус Gooftaatiin; Амін.

Тэсфае Ayyano Тийн

Print Friendly, PDF & Email
доля

каментары

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 каментары

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

пакінуць каментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.


Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.