Isinis dubbii kanaaf dhuga baatuu DHA

Dhuga-Fi baatuun Mama нан argee dhaga'e важно за DHA. Mama нан нан argee Fi dhaga'e namaa dhoksuu е ndmiti keenya е komana. На нан еластична под мир Idhu ARGE tokko важно за Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Съгласно мир нан gaarii tokko ARGE еластична dhoksu IMMO много gaarii hirmachu namaa еластична Хин barbane DHA.

MAREE: Qoricha еластична dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf NAMA се яде dhoksita,? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, Yoo Yoo naafate в kkf Ирра Ирра ga'e, ИКТ gafatamin SII JIRA lataa?

МИЕ ITTI YAADII: Qoriicha Иса hibbo приемане siif hiike, Ибсен Isaak Кий вашия магазин, баща ало Кий SII Ирра Kaase, Isaa jireenya siif Е NAMA akkata Кий keessa е станала на здравословен продължителността Jala dhoksa jirata Immo ИКТ agarsiisa jirta,?

SEENSA: Магазин-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani ирационализъм да бродят dhaban ka'e gaddan miidhaman Туран Goofticha ISAAA du'a ka'e waliin deebi'an Wal-арган. Gooftchi Наг isaani deebisef. Akka hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra ирационализъм Бусе. Fayyum, wamamun, Наг argachun akkasuman utuu Tane време dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Мед Luqaas 24:36-52кти dubbiis.

  • Yesus Jara като yeroo бродят gafatu "”Хаа isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. Бъдете hiika Maal скок Jetta (24:36)?
  • Nasu Yara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Кана ирационализъм Maal Барата?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Sitti maaliif fakkata barachise?
  • Macaafa, е bachuu Fi ittin jirachuun (24:45) danda'ama attamin? Кун земя SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti Fi сега е ndumaf dhiise dhamsa attami кун TI (24:46-47)?
  • Dhamsa канал keessa ga'een боядисани ки (24:48)?
  • Dhamsa като bakkan ga'uuf не е (24:49един) attamitti barbachiisa? Waa'ee е не Maal, като на batta?
  • Halli baratoota Исус inni 24:36 е 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan кун Maal ирационализъм argame?

Halla Goofta geedaru ки, gadda Кий Ni danda gammachuutti jijiruu бъде isaatti на ГАТТ. ИКТ Humna напуска haama keessa ittin darbitu Akka себе си и с siif keenuuf kadhadhu.

Ама YKN BOODA

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis моление ka'uuf Akka Njiru ... caafameera ". Waaqayyo уо нан услуга е danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO Дюбо

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, Наг dhabne, радио страсти вкус, тура работа в Гад joraa Karra ilmaa Иса nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, nuu ofitti araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, Наг една nuuf kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina като labsnun eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa Fi dhimma dhimma на закърнели garara ta'e DHA. Waamichi keenya dhimma като bakkan ga'uf ta'u Иса dagachuun nuu ирационализъм Хин Njiru. Dhimmi кун dhimma dhuunfa keenya е nduman ол ta'u qaba. Dhimmi keenya е ndunuu dhimma garuummaa Fi Тола Waaqayyo labsu kanaf gugufutu ирационализъм кимион. Dhimmi Gaafa Biran dhufe за правото dhimma на ол ta'u barbadu ija keenya Gooftatti защото ол kanfne, Нан е сега-много barbadu jaamsu iraa faana tokko fudhane, Ирра faaganne ИКТ yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti Immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha Иса dagatu Immo utuu се ИКТ и с времето yaadiin xiyyan dinna Иса argata. Yoo Иса keenya Dhimma ч. bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma нека Джаба Yoo Иса keenya irranfane гръбначния ирационализъм namoota gadamuufin Njiru отговарят. Dhugumatu "мир biyya полезен guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan isaa maali REE?" (Море 8:36)

Print Friendly, PDF & Email
Дял

Коментари

Isinis dubbii kanaaf dhuga baatuu DHA — 3 Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

Уведоми ме за follow-up коментари по електронна поща. Можете също така да абонирате без да коментира.


Коментар умереност е разрешен. Вашият коментар може да отнеме известно време, за да се появи.