Nuyi Waaqayyoof in hojjenna

Waaqayyo обичайното isaa biyya garbumma keessa неза Hip не поставяйте. Ammas Не чакайте. Saba ISA ISA waliin ta'un изглежда Kind. Ammas преразгледано в. Saba isaa irra immo amanamumma barbada. Sabni isa amaname Waaqayyoof akka hojjetu—akka waaqesu.

MAREE: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maal fakkataa? Gegg Essa Fi garummma вътре SIIF godhe kanaf кан SII Irra eegamuu Watermaal Jetta?

МИЕ ITTI YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e Waaqayyo isa ina hinaafaa ta’u isa sirritti mee itti yaadii.

SEENSA: Iyaasuun Saba Isra’el geggesse biyya akka dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen erga ga’e booda yeroo dhuma jala irra deebi’e waa’ee dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof hojjechuu fi isa waaqesuu kun dhiima layyo akka hin tahin isaa qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24tti waliin haa dubbisinu.

14 ”‘Amma egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan laga Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii turan sanattii deebi’aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun isin duratti hamaa yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus jarni deebisanli, “Waaqayyoon dhiifnee waaqayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii haa fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; inni nuyi, abboota keenyas mana garbummaa biyya Gibxii baaseera, milikkita gurguddaa isnas ija keenya dumatti godheena, karaa keenya hundumaa Irratti, saba keessa darbine hundumaa gidduattis inni nu eegeera. 18Waaqayyo inni saba hundumaa, Amoorota achi turanis nu duran oofee baase Waaqayyo keenyn waan ta’eef, nuyi isaaf in hojjenna” jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, inni Waaqayyo isa qulqulluu dha, inni Waaqayyo hinaafaa dhas; inni irra-daddarbaa keessanii fi eubbuu keessan isiniif hin dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii waaqayyolii ormaatiif yoo hojjettan, inni isa dun gaaril isiniif godhe, Поддържане immoo deebi'ee Wanta Аман isinitti fidee ISIN в фиксир "jedhe. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, “Lakkii! Nuyi Waaqayyoof в hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "Исин-Waaqayyoof в hojjenna-ISA jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa в baatu" jedhe; isnanis, “Eyyeel Nuyi dhugaa in baana!"Jedhanii в deebisanilf. 23Chicken imratti lyaasuun jaraan, “Egaa amma waaqayyolii ormaa warn isin gidduu jiran sana imnaa deebi’aa!Рейтинг keessanis натъпкани Waaqayyo самите gooftaa този Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, “Waaqayyo gooftaa keenyaaf in hojjenna, isaafis in abboomanma” jedhan.

  • (В. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun maal jechuu dha? Аmanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Fillanno Iyyasuu Saba Isra’el durra ka’e (на. 15) kun fillanno attamitti? Hara’a nuuf hiika maal qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (на. 16-18). Debbiin kun maal sii barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan” jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif itti fufe saba kana qoqobata (на. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo saba (на. 23 е 24) mee xinxalii. Maal irra barata?

Ама YKN BOODA

Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha miti. Gaatii namaa basisaa—Seera Ba’uu 20:5 е 34:14 mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi “sodaa” jedhame asi olitti “Waaqayyoon sodaadhaa” kun soda isaa rafaamu duwwa agarsiisuu utuu hin ta’ne caalatti Waaqayyoon kabaju fi ulfina kennuf ilallata.

Jechi “hojji” jedhamu asi olitti “Waaqayyoof hojjedhaa!” kun Waaqayyoof hojjechu, isaf sagaduu (“worship”) jechuudhaas.

IJOO Дюбо

Namni ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta’e dhabachuu fi simatamu argata. Jireenya Waaqayyo araraa решаване Ирра щедър ka'ee namaa badhase IMMO namni на sodaa Sun ви amanamamumman keessa jirachuutu Ирра eegama.

Jireenyi akkasi ви dubbi layyo utuu ин НЛП dubbi ИТТИ cichuu месо gaafatu DHA. Waan nama tokko gammachiisuuf jedhani akka qosatti itti galan ykn eegalan ta’u hin qabu. Murtoo ciima nama gaafata. Waaqayyo inni Waaqayyo araara ta'e хиляди Waaqayyo примирени Waaqayyo hinaafaa прах. Waaqayyo cubbu не eenya waliin Fi ин на зрялост.

Print Friendly, PDF & Email
Дял

Коментари

Nuyi Waaqayyoof in hojjenna — 3 Коментари

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

Уведоми ме за follow-up коментари по електронна поща. Можете също така да абонирате без да коментира.


Коментар умереност е разрешен. Вашият коментар може да отнеме известно време, за да се появи.