Ashamaa | Benvinguda

Pulmó Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina sigui ndumaaf ta'e, en cas contrari seria gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu dha. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa dret sagalee faakiin tarifa utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin quan els clients ho faria jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka que rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, NAMA Akka Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf Ta'u ni abdanna. Fuula addaa addaa dirreeDubbia és empès a FUFA | Segueix llegint →

Raja Nuyi tu Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba jecha yoo com mannà matèria jedhu durée com irraa fudhannee ilaalle: Raja jechuun pot en pau, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne és dandeenya. Yeroo jecha setmana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan sobre ISAAA és jijjirama. Raja qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun gobi Kan a la columna ka'amu yookin a la columna jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbia és empès a FUFA | Segueix llegint →

Wuyi Waaqayyoof en hojjenna

Set Waaqayyo sobre ISAAA Biyya garbumma keessa irre deixaven Basa madur. Amma sota JIRA. Saba mateix waliin ta'un fer mirada Kind. Estàtua eegaa Jira. Set immo sobre ISAAA irracional amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof la qesu. MARE: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo Zif godhe fakkataa finances? Gegg Essa fil garummma dins SIIF godhe kanaf kan SII irracional eegamuu Maal Jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbia és empès a FUFA | Segueix llegint →

Jesucrist Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii terme qabuu." "Achitti Maal Akka argamu utuu terme dhaqiin tilmamuun ni dada'ama" jedhu. Yesus Inní Nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu delirant namooni jedhan Kanan paret hin fakkatu. Naan Inní hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni molt continent, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuDubbia és empès a FUFA | Segueix llegint →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin Baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti Isaan Beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin Beek. Kanafu gaarii flexible, barsiisa ciimaa, humni jabaan mul'ate nacional colpejant, yknDubbia és empès a FUFA | Segueix llegint →

Biyya minvar Keessa Home Kan Biyya minvar Reunió

Biyya minvar keessa Biyya paret disminuir miti.mp3 15Isa hamaattii Akka Isaan eegduuf Malee, Biyya disminuir keessaa Akka Isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani Biyya Dwindle ta'in hin, isaanis Biyya disminuir Reunió. 17Dubbiin CEE dhugaa DHA, dhugichaan Aan qulqulleessi. 18Akka ATI Biyya lafaatti ergite, ahmed akkasuma Biyya lafaatti Isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Buutooni Duuka Yesus Kristos (Kristi'yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbia és empès a FUFA | Segueix llegint →

Wal-Dhabdee Fúria

work for peace

Naan dura Jaalalii servei de Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni preu jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) caafameera jedhame. Wal-dhabdeen waan keessa jaalala Dor YKN ittisan ve de jalqaba. Haa Ta'u iyyu masculina, wal dhabdeen-I dhokkfamu fesisne prima, jireenya keessatti nacional de hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbia és empès a FUFA | Segueix llegint →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga fil baatuun Mare Naan Argee dhaga'e important per DHA. La mare Naan Naan Argee fil dhaga'e namaa dhoksuu és ndmiti keenya és komana. Naan flexibles en la pau Idhu ARGE Tokko important per Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. En virtut de la pau Naan gaarii Tokko ARGE flexibles IMMO dhoksu molt gaarii hirmachu namaa flexibles Hin barbane DHA. MARE: Qoricha flexibles dhukufate Tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Llauna IMMO sanaf Nama es menja dhoksita? NamniDubbia és empès a FUFA | Segueix llegint →

Leenca Qaraniyo

Va començar Magarsa – Per arribar Koo Hin Irranfatu – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala In tre Leenca qaraniyo angafa Nagaa iaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii Gudda Hida Daawitii Mootota keessa kan Akka hin jiru kee akkikee Ati-ulfeefamii waaqaa lafa ulfaadhu amma illee fills Ulfaadhu masculins Baraan, ulfadhu però illee /4 1. Cap sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Cap sagadinuu kan du'aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbia és empès a FUFA | Segueix llegint →

Gooftichi Dhuguma súplica Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 Lafa-ulleres Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa vertebral agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fil geedara Akkeka keenya. MARE: Abdi ULLERES kutanna rebre Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo Dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, Isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu Ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbia és empès a FUFA | Segueix llegint →

Amb el temps Inno quedat, Ka'eera!

Amb el temps Inno quedat, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti isa isa Jesús Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a mentre Ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inní jiraataan jireenya davant nuuf ta'e waliin xixalla. MARE: Utuu Yesus dhimma Kee keessa preu gaalle ta'e maaltu ta'a ra? Guyya har'a akkata Jesús jireenya Kee kana itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbia és empès a FUFA | Segueix llegint →

Dubbin Dubbi Ayyaana 01:00 tu

Realment es tracta d'grace.mp3Dubbin isa Dubbi ayyaana tu Rom 4:13-25 Dubartiin kiitabaa waan Tokko amanti Tokko eren irra dubistuu galuuf dinen namicha geggessa forats amanti eren ta'e dhaqixe waa'ee dubbisa jirtu Akka waan isheen ibsuuf gaafate. Immo Namichi "Ani QUBEE terme Beeku. Yoo Garuu ATI AAF dubbifite dhugaa Inní agarsiisu Naan és badha "ittin jedhe. "Ati veure Banyeu-vos ille beekne prima, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteDubbia és empès a FUFA | Segueix llegint →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

És sobre nosaltres too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon sigui yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala pollastre keessatti gaafiin Nuti de malu gaafachuu keessa Si Inní, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf masculina ...?"Jedhu han donat. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf Debbi ga'aa nuuf Kenna. MARE: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? En virtut de la pau ATI gatii bafte hidhamu, … Dubbia és empès a FUFA | Segueix llegint →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano Tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA que va entrar en deebifnuuf? Akka Yesus jedhe Warri animal oolmaa va saltar irracional, na Warri jaallatan sagalee fet fora hojii irracionals oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf per rebre un Keen no, Keen beekumsa, Keen lubbuu, interessats qabeenya, dhaloota Eng jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, ets isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. KanaafDubbia és empès a FUFA | Segueix llegint →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayana Tiin Responent científica humitat a Abbas Walid firooma hin. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi Hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, En keenyas! Eegaa ara Warri Yesus gooftaa Ta'u isatti Amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti falsegen obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa Ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbia és empès a FUFA | Segueix llegint →

Wiirtun Waaqayyo Nu arbres tren

It is not about us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf Ta'u, Naan vertebral Chitti Chitti yaadnee dhamane Tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? No adequada namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e Tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti molt dhiima és Banaa? Madii gaaruumma servei Waaqayyo. Nisa s'aniria gaariin Naan és ndinu nuuf Akka Ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. MARE : Waaqayyon amanachuu, … Dubbia és empès a FUFA | Segueix llegint →