Wuyi Waaqayyoof en hojjenna

Set Waaqayyo sobre ISAAA Biyya garbumma keessa irre deixaven Basa madur. Amma sota JIRA. Saba mateix waliin ta'un fer mirada Kind. Estàtua eegaa Jira. Set immo sobre ISAAA irracional amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof la qesu.

MARE: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo Zif godhe fakkataa finances? Gegg Essa fil garummma dins SIIF godhe kanaf kan SII irracional eegamuu Maal Jetta?

MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo ta'u hinaafaa isa isa no té rritti pixi Chitti yaadii.

SEENSA: Set Iyaasuun Yisra'el geggesse Biyya Akka dhalaniif Waaqayyo Isaan abidachiisen erga ga'e Booda yeroo dhuma menjat irracional deebi'e the'ee Dubbi Waaqayyo Isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof isa fil hojjechuu la qesuu kun Akka hin dhiima layyo tahín sobre ISAAA qoqobata. Pixi Iyyasuu 24:14-24TTI waliin Però dubbisinu la.

14 "Amma Egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan LAGA Efraaxiis gamatti, Biyya Gibxiittis hojjechaafii Turan sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun duratti Isin la maa yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee la qayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii Però fagaatu la! 17Waaqayyo gooftaa Keenya; inni nuyi, abboota keenyas herència garbummaa Biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa energia milikkita Keenya dumatti godheena, com la Keenya raonable s'atrofien Irratti, col keessa darbine hundumaa gidduattis underdog Nu eegeera. 18Waaqayyo 7 inni s'atrofien, Amoorota Achi turanis ara Duran oofee Baase Waaqayyo ta'eef keenyn delirant, Wuyi isaaf en hojjenna "jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, Innis Waaqayyo isa qulqulluu DHA, inni Waaqayyo hinaafaa Udhas; Innis irracional daddarbaa keessanii en eubbuu keessan isiniif temps dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii la qayyolii ormaatiif yoo hojjettan, les autoritats competents Dun isa gaaril isiniif godhe, Wanta deebi'ee immoo mantenir isinitti Isin fidee Fixa a Amman "jedhe. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Wuyi Waaqayyoof en hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "ISIN-Waaqayyoof en hojjenna-isa jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa en baatu" jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa en Baana!"Jedhanii en deebisanilf. 23Pollastre imratti lyaasuun jaraan, "Amma Egaa waaqayyolii ormaa advertir els veïns Isin gidduu hi imnaa deebi'aa!Garaa keessanis esplendor gooftaa Waaqayyo 1 kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf en hojjenna, isaafis en abboomanma "jedhan.

  • (La. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Maal jechuu DHA? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Durra Yisra'el Iyyasuu Fillanno Saba kA (la. 15) fillanno marca attamitti? Hara'a nuuf hiika Maal qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (la. 16-18). Debbiin kun Maal sii barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif Chitti 07:00 fondre com qoqobata (la. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fil murtoo saba (la. 23 ser 24) mee xinxalii. Maal irracional Barata?

AMMA YKN Booda

Waaqayyoof hojjechuun Dubbi salpha arbres. Gaatii Namaa basisaa-Sheerah Ba'uu 20:5 ser 34:14 mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi "sodaa" jedhame va rebel · lar olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" soda kun sobre ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu només hin fil ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.

Jechi "hojji" jedhamu va rebel · lar olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Adoració") jechuudhaas.

IJOO Dubbo

Sota pau ayyanaa fil araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e un dolç fil dhabachuu Argatà. Jireenya Waaqayyo araraa isa irracional pot ka'ee Namaa badhase pau sota immo sodaa fil amanamamumman keessa dg irracional jirachuutu eegama.

Jireenyi akkasi Dubbi layyo kun només hin reconciliat Dubbi Chitti cichuu flexible gaafatu DHA. Waan Nama Tokko gammachiisuuf acadèmic jedhani qosatti ITTI Galan YKN eegalan Ta'u temps Qabus. Murtoo ciima flexible gaafata. Waaqayyo inni Waaqayyo Araara ta'e kun Waaqayyo Isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Waaqayyo no cubbu eenya waliin hin ficció Com em Matu.

print friendly, PDF i correu electrònic
Compartir

Comentaris

Wuyi Waaqayyoof en hojjenna — 3 Comentaris

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Deixa un comentari

La seva adreça de correu electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats *

*

Aviseu-me de comentaris per correu electrònic. També pot subscriure sense comentar.


La moderació de comentaris està activada. El seu comentari pot trigar algun temps a aparèixer.