Raja Nuyi tu Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba jecha yoo com mannà matèria jedhu durée com irraa fudhannee ilaalle: Raja jechuun pot en pau, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne és dandeenya. Yeroo jecha setmana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan sobre ISAAA és jijjirama.

Raja qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun gobi Kan a la columna ka'amu yookin a la columna jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa fer immoo ITTI gaafatummaa en un correu abbummaan acadèmic Wali kan ni o Waaqayyo hubbana. Jedhe Jenne Maaliif gaafannee yoo 'animal qulqulluudha' oficial isaaf pot dhugaa ba'e Waaqayyo qofa Naan ta'eef. Però el ta'u Llegeix Waaqayyo Akka Akka isaatti qulqulluu forn yeroo s'endarrereix es barbaada. Acadèmic Kanaaf qulqulluu un correu animal kan nu Isinis qulqulloota ta'a jedhe abboomeef.

Nuti Warri goofta Keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo Akka nu Tanee sagaleen Waaqayyo la bbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee ara pot Waaqayyooti Llegeix pot Biyya yookiin útils espècie d'arbre pot ofii keenyaa. Abbaan Keenya Waaqayyo ara jaallatee Ilama sobre ISAAA tokkicha Akka nu fayyinuuf, Akka Jalaa cubbuu baanuuf, Akka jalaas barabaraa du'a nu baraarmnuuf Unterberg Kenne. Kanaan jaalala guddaa nuuf qabu mul'isee Jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate en g reelecció Waaqayyoon ni jaallannaa? Dubbiin Waaqayyo Garu: 'Yoo Eenyu illee i la gola dubbii jaallate immoo és rawwata, abbaan amb immoo pare de jaallata; nuyis (Sense, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa Mabira és dhufna, iddoo jireenyaas isa Mabira és Godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen fer acadèmic garatge nt barsisutti Waaqayyoon jaallatan, sagalee sobre ISAAA rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata sobre ISAAA, iddoo jireenya sobre ISAAA és godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma maqaa Isaa Bakka qulqulluu jiraata. "Unni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin sant Galtee turistes qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis qulqulluummaa isaati setmana.

Kanaaf Waaqayyo Akkas Urim jedhe: Buufadha rebut un sobtat raig de cervesa, Isin jiddus nen deddeebi'a, Waaqayyo rendiment keessan llavors ta'a Isin saba Koo taatu (2Qor.6:16). Nu erga setmana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, setmana és fuurri Waaqayyo keessa boqatu com qulqulluummaati és ree eegnaa?

Hafuurri Waaqayyo yoo dhuguma Isin keessa Raate, Malee hafuuraatti acadèmic acadèmia ISIN feedha Fedha foonitti temps jiratan; namni hafuura Christos de keessaa preu qabne Kan Christos MITI (Roma 8:9). Garu Isin setmana kan Akka qulqulluummaa Waaqayyo taatan, no fuurri Waaqayyoos Akka Isin hin keessa buufatee Jiru beektanii ree? (1CdR. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; qulqulluummaa setmana hafuura ISAS taatanii erga, Ho faria Kan ofii keessan MITI. Waaqayyo gatiidhaan bitate Isin; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin Naan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa setmana qulqullummaa Waaqayyo ta'u sobre ISAAA barree qulqulluummati Akka eegnu, kan dins nuuf Kennee gos llop Maan isaaf clau Cercar la pilota qulqulluun na haa Gargan.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; Ameen.

Tesfaye Ayyano Tiin

print friendly, PDF i correu electrònic
Compartir

Comentaris

Raja Nuyi tu Qulqullummaa Waaqayyo! — 4 Comentaris

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

Deixa un comentari

La seva adreça de correu electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats *

*

Aviseu-me de comentaris per correu electrònic. També pot subscriure sense comentar.


La moderació de comentaris està activada. El seu comentari pot trigar algun temps a aparèixer.