Asma | welcome

Bravo kalag Dhuftan! Akeki Aarsaa karakter Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina balili hundumaaf dili matukib nga, sila Ela gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu gihatag. Ipadala ug irratti barrulee, ulog, recruit Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa niini sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa argumento. Maxxansiin sa diha nga ang kaatbang nga jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila atbang aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, namas akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf akka ta'u ni abdanna. Up addaa addaa dirree … Dubbie ang giduso ngadto sa fufa | Padayon sa pagbasa →

Nuyi dili Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba jecha mana jedhu kana yoo mata duree kana irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan isaa ni jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun tokko kan keessa ka’amu yookin keessa jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbie ang giduso ngadto sa fufa | Padayon sa pagbasa →

Nuyi Waaqayyoof sa hojjenna

Waaqayyo saba isaa biyya garbumma keessa irre jaban basa ture. Ammas basa jira. Saba isa waliin ta’un isa eegaa ture. Ammas eegaa jira. Saba isaa irra immo amanamumma barbada. Sabni isa amaname Waaqayyoof akka hojjetu—akka waaqesu. Maree: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maal fakkataa? Geggessa fi garummma inni siif godhe kanaf kan sii irra eegamuu maal jetta? MEE Itti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbie ang giduso ngadto sa fufa | Padayon sa pagbasa →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “Wal-falesuutu bayyata”, “Gaatii hin qabuu.” ”Achitti maal akka argamu utuu hin dhaqiin tilmamuun ni dada’ama” jedhu. Yesus inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu waan namooni jedhan kanan wal hin fakkatu. Waan inni hojjechuuf deemu salphati hin tilmamuu. Namooni bara sana, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuDubbie ang giduso ngadto sa fufa | Padayon sa pagbasa →

Jesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan Kenya namooni biroon ko bayye beeku ni danda'u. Nmuni Isani valine porselana, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta'e beeku namaa birattis himu ni danda'u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda'an. Nutu siriitti isaan beeka. Nmuni Byyan Wa'i Asus Amma Ta'i Baku internasyonal nga. Beekums Isaan garuu gad-phage miti. Dhugaa guutuu sa beekan. Kanafu ngalan gaarii, barsiisa ciimaa, humni Japan niini nga ittin mul'ate, United Nations … Dubbie ang giduso ngadto sa fufa | Padayon sa pagbasa →

Biyya mikunhod tungod Keessa Male Kan Biyya mikunhod tungod Miti

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi’yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbie ang giduso ngadto sa fufa | Padayon sa pagbasa →

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

Jaalalii dura waan hunduma akka ta’e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba’a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu akka ibsuu caafata qulqullu’aa keessatti “Waaqayyo jaalala waan ta’eef, namni hin jaallatin, Waaqayyoon hin beekne” (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta’u iyyu male, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti kan hin hafne dhuga jireenya. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbie ang giduso ngadto sa fufa | Padayon sa pagbasa →

Isinis dubbii kanaaf gikalot-baatuu grupo

Dhuga-baatuun argee waan fi dhaga'e ngalan Himu dha. Ako dili argee fi dhaga'e namaa dhoksuu hundmiti Kenya ni komana. Namni waan nama miidhu tokko arge himu dhiise badisa ga'uf itti gafatama qaba. Namni waan tokko gaarii arge didto gaarii iyang inahan dhoksu ngalan append ang ngalan hirmachu hin ngalan barbane dha. Maree: Qoricha nama dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte maal goota? Kita Sanafe dili Lata imino Jala dhoksita? Namni … Dubbie ang giduso ngadto sa fufa | Padayon sa pagbasa →

Leenca Qaraniyo

Magarsa BaqalaSi Hin Irranfatu Garaan KooLencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbie ang giduso ngadto sa fufa | Padayon sa pagbasa →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 Lafa nuti abdi kutanetti—gafa nuti roomine addemnu—Waaqayyo nuti mul’ata. Humna fayyisu isa nuti agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Akkeka fi kayyo keenya geedara. Maree: Gafa abdi kutanna kee Waaqayyo sflf ga’e beeka? Mee dhugaa nuuf ba’i. MEE Itti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, abdi dhumate irratti mul’ata mul’ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul’ata? Moo lachanu ta’u danda’aa? SEENSA: … Dubbie ang giduso ngadto sa fufa | Padayon sa pagbasa →

Inno Ingon sa Hin Jiru, Ka'eera!

Inno Ingon sa Hin Jiru, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Yesus isa du’a ka’ee isa jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta’e. Yeroo du’a ka’u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus inni jiraataan jireenya akka nuuf ta’e waliin xixalla. Maree: Utuu Yesus dhimma kee keessa hin gaalle ta’e maaltu ta’a ture? Guyya har’a kana akkata Yesus jireenya kee itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbie ang giduso ngadto sa fufa | Padayon sa pagbasa →

Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti

Kini mao ang tinuod nga mahitungod sa grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Roma 4:13-25 kiitabaa ko amanti Ishe Dubartiin tokko tokko irra dubistuu galuuf dinan namicha geggessa amanti Ishe ta'e bira dhaqixe waa'ee ko isheen dubbisa tiyan akka ibsuuf gaafate. Namichi iyang inahan "Ani qubee hin beeku. Garuu Yoo ati hub dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha "ittin jedhe. "Ati tan-awa ang spray Ille Hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?"throws … Dubbie ang giduso ngadto sa fufa | Padayon sa pagbasa →

Kristos Waaqayyotti Num Araarsuuf Dhiphate

Kini mao ang bahin sa kanato too.mp3 Kristos Waaqayyotti Num Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon o yeroo Waldaan Kristiyaana waa'ee dhiphina goofta Kenya Yesus itti yaadu ekonomiya. Haala kana keessatti gaafiin nuti sa gaafachuu Malu keessa inni tokko, "Yesus maaliif dhiphae? ... Yesus maaliif dhiphachuuf nga lalake?"Kan jedhu dha. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf creamy peanut. Maree: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Namn kamo magluto luck hidhamu, … Dubbie ang giduso ngadto sa fufa | Padayon sa pagbasa →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa isaa kana maaliin deebifnuuf? Yesus akkas jedhe warri ani irra oolmaa qabu, warri na jaallatan sagalee koo hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Kanaaf waaqayyoo kee humna keen, beekumsa keen, lubbuu keen, qabeenya keen, dhaloota keen jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta’e, qabeenya, beekumsa isanii, humna isanii kenuuf dubbatti hin jedhan. KanaafDubbie ang giduso ngadto sa fufa | Padayon sa pagbasa →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesus Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, Abbaa keenyas! Eegaa nu warri yesus gooftaa ta’u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii dha. Akkamitti obboleewwan ta’un danda’amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta’u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbie ang giduso ngadto sa fufa | Padayon sa pagbasa →

Wiirtun Waaqayyo Malee dili Miti

Kini mao ang dili mahitungod sa us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Num Miti 2 Qorontos 4:1-6 Ako gaarii yeroo nuuf ta'u, Ako nuti itti yaadnee tokko yeroo itti dhamane nuuf rawwamatamu, attamitti semana laata? Ako namni mahimong anaa itti yaadee, itti dhama'e Tokko resume guutuuf Baatu hinoon attamitti dhiima himsog hubanaa? Madina gaaruumma hunduma Waaqayyo. Isa Hisgoti Wann gaariin hundinu nuuf Akka tuig sagaleen Waaqayyo pwersa sa barsiisa. Maree : Waaqayyon amanachuu, … Dubbie ang giduso ngadto sa fufa | Padayon sa pagbasa →