Ashamaa | Vítejte

Plicní Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina nama hundumaaf ta’e, wangeela gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin kun akka isin jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila akka aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, namas Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf Akka ta'u ni abdanna. Až addaa addaa dirree … Dubbisu ITTI fufaa | Pokračovat ve čtení →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu durée jako yoo věci jako irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan o ISAAA je jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun přehlédnutí národní ka'amu yookin ve sloupci ve sloupci jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o Akka ta'e waliin … Dubbisu ITTI fufaa | Pokračovat ve čtení →

Nuyi Waaqayyoof in hojjenna

Waaqayyo obvykle ISAA biyya garbumma keessa nesrov Hip nedávejte. Ammas nemůžu dočkat. Saba isa isa waliin ta'un vypadá Druh. Ammas přezkoumána. Saba isaa irra immo amanamumma barbada. Sabni isa amaname Waaqayyoof akka hojjetu—akka waaqesu. Maree: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma uvnitř siif godhe Kanaf kan SII IRRA eegamuu Watermaal Jetta? MEE ITTI YAADII: Waaqayyo Inni Jaalala ta'e Waaqayyo … Dubbisu ITTI fufaa | Pokračovat ve čtení →

Ježíš Kristus Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii hin qabuu." "Achitti Maal Akka hin jen argamu dhaqiin tilmamuun je dada'ama" jedhu. Yesus Inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu bludy namooni jedhan Kanan stěny hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni velmi kontinent, "Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata" jedhani yaaduu … Dubbisu ITTI fufaa | Pokračovat ve čtení →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni Japan tento ittin mul'ate, Spojené národy … Dubbisu ITTI fufaa | Pokračovat ve čtení →

Biyya uklidnit Keessa Muž Kan Biyya klidu hromady

Biyya klidu keessa stěna biyya klidu miti.mp3 15Isa hamaattii Akka ISAAA eegduuf Malee, biyya uklidnit keessaa Akka ISAAA baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma snadno biyya klidu hin Ta'in, isaanis biyya klidu hromady. 17Dubbiin kee dhugaa DHA, dhugichaan Isaan qulqulleessi. 18Akka ATI biyya lafaatti ergite, Ahmed akkasuma biyya lafaatti ISAAA ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Ježíš Kristos (Kristi'yaanoon) namoota zklidnění biyya keessa wamamani dhiifamu … Dubbisu ITTI fufaa | Pokračovat ve čtení →

Fury Wal-Dhabdee

Práce na míru

Naan dura Jaalalii služby Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni cena jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen Waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta'u iyyu muže, Wal-dhabdeen Waan dhokkfamu směrem fesisne, jireenya keessatti národní hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin Inni cimaan Wal-dhabdeen dhibamu isa osoo … Dubbisu ITTI fufaa | Pokračovat ve čtení →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e důležité DHA. Máma Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu je ndmiti keenya je komana. Naan poddajný pod míru Idhu ARGE tokko důležité pro Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Podle mírové Naan gaarii ARGE tokko poddajného dhoksu Immo velmi gaarii hirmachu namaa poddajná Hin barbane DHA. Maree: Qoricha poddajná dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama je jeden dhoksita? Namni … Dubbisu ITTI fufaa | Pokračovat ve čtení →

Leenca Qaraniyo

Magarsa začal – K dosažení Koo Hin Irranfatu – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala vení Leenca qaraniyo angafa Zakladatele, který Yesus mootii Lalisa saaroon mootii Během Automobilové závody Daawitii Mootota keessa Akka která surového Jírů akkikee Ati ulfeefamii waaqaa analýza ulfaadhu nebo illee Ulfaadhu představivost učí učit, ulfadhu ale illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du'aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Okres kan SII … Dubbisu ITTI fufaa | Pokračovat ve čtení →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu ISA spinální agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. Maree: Abdi GAFA kutanna dostávat Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE ITTI YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate Immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Bučet lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbisu ITTI fufaa | Pokračovat ve čtení →

Jak čas Inno byly poskytnuty, Ka'eera!

Jak čas Inno byly poskytnuty, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Ježíš isa isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a zatímco ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya naproti nuuf ta'e waliin xixalla. Maree: Utuu Yesus dhimma kee keessa cena gaalle ta'e maaltu ta'a Výdaje? Guyya har'a akkata Ježíš jireenya kee kana itti geedare, akkata Inni itti nestabilita, která moofa'e itti haareesse dhugaa … Dubbisu ITTI fufaa | Pokračovat ve čtení →

Dubbin ISA pochybnosti, které Ayyaana

Je to opravdu o grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin Tokko Waan kiitabaa amanti ishe Irra dubistuu Tokko galuuf Dinan namicha geggessa amanti ishe ta'e Bira dhaqixe waa'ee Waan isheen dubbisa jirtu Akka ibsuuf gaafate. Namichi IMMO "Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati hub dubbifite dhugaa Inni agarsiisu naan hubadha "ittin jedhe. "Ati viz sprej Ille surového beekne, attamitti dhugaa Inni agarsiisu hubachuu dandessa?"hází … Dubbisu ITTI fufaa | Pokračovat ve čtení →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Jedná se o nás too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon buď yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala kuřecí keessatti gaafiin Nuti z Malu gaafachuu keessa Pokud Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf muž ...?"Jedhu dali. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf Debbi ga'aa nuuf Kenna. Maree: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Podle mírové ATI gatii bafte hidhamu, … Dubbisu ITTI fufaa | Pokračovat ve čtení →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano Tiin Yesus oolmaa namoota baayee Irra Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA, jak šel do deebifnuuf? AKKA Yesus jedhe Warri Ani oolmaa skočil Irra, Na Warri jaallatan sagalee obsadil hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf přijímat žádné Keen, Keen beekumsa, Keen lubbuu, qabeenya zájem, dhaloota Ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, jste isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. Kanaaf … Dubbisu ITTI fufaa | Pokračovat ve čtení →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano Tiin Namni Ilmicha Ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, V keenyas! Eegaa nyní Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) Haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta'u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta'un isaanii ni … Dubbisu ITTI fufaa | Pokračovat ve čtení →

Wiirtun Waaqayyo Nu vlaku stromy

Nejde o us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan spinální Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? Ne dostatečně namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti velmi dhiima je banaa? Madii gaaruumma služby Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan je ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. Maree : Waaqayyon amanachuu, … Dubbisu ITTI fufaa | Pokračovat ve čtení →