Ashamaa | Velkommen

Lung Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina enten ndumaaf ta'e, ellers gooftaa keenya Yesus Kristos, DHA labsuu. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa højre sagalee faakiin gebyr utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin når kunderne ville jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka der rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, NAMA'er Akka Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf ta'u ni abdanna. Op addaa addaa dirree … Dubbia skubbes fufa til | Fortsæt læsning →

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba Jecha Yoo som manna jedhu sagen durée som irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan under fred, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne er dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan om ISAAA er jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun kutling Kan i kolonne ka'amu yookin i kolonne jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbia skubbes fufa til | Fortsæt læsning →

Wuyi Waaqayyoof i hojjenna

Syv Waaqayyo om ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban Basa Ældre. Amma bas JIRA. Saba selv waliin ta'un selv ser Kind. Statue eegaa Jira. Syv immo om ISAAA strålingsdosis amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof den qesu. Maree: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo Zif godhe finans fakkataa? Geggessa mere garummma Inni Siif godhe Kanaf SII irra eegamuu Maal den Jett? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbia skubbes fufa til | Fortsæt læsning →

Jesus Kristus Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii out qabuu." "Achitti Maal Akka argamu utuu ud dhaqiin tilmamuun ni dada'ama" jedhu. Yesus Inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu vrangforestillinger namooni jedhan Kanan væg hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni meget kontinent, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuDubbia skubbes fufa til | Fortsæt læsning →

Jesus Kristus Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nuţu siriitti Isaan Beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin Beek. Kanafu bøjelig gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan national ittin mul'ate, FN … Dubbia skubbes fufa til | Fortsæt læsning →

Biyya svinde Keessa Mand Kan Biyya svinder Møde

Biyya svinde keessa væg biyya svinde miti.mp3 15Isa hamaattii Akka Isaan eegduuf Malee, biyya svinde keessaa Akka Isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani biyya svinde hin ta'in, isaanis biyya svinde Meeting. 17Dubbiin EØF dhugaa DHA, dhugichaan Aan qulqulleessi. 18Akka ATI biyya lafaatti ergite, Ahmed akkasuma biyya lafaatti Isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Buutooni Duuka Yesus Kristos (Kristi'yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbia skubbes fufa til | Fortsæt læsning →

Wal-Dhabdee Fury

arbejde for fred

Naan dura Jaalalii tjeneste Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni pris jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen Waan keessa jaalala Dor YKN ittisan kommer fra jalqaba. Haa ta'u iyyu mandlige, Wal-dhabdeen Jeg dhokkfamu rå fesisne, jireenya keessatti nationale hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbia skubbes fufa til | Fortsæt læsning →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e vigtigt for DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu er ndmiti keenya er komana. Naan bøjelige under ro Idhu Tokko ARGE vigtigt Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Under fred Naan gaarii Tokko ARGE bøjelig dhoksu IMMO meget gaarii hirmachu namaa bøjelig Hin barbane DHA. Maree: Qoricha bøjelig dhukufate Tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama spises dhoksita? Namni … Dubbia skubbes fufa til | Fortsæt læsning →

Leenca Qaraniyo

Magarsa begyndte – For at nå Koo Hin Irranfatu – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala indstillinge Leenca qaraniyo angafa Nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii Gudda Hida Daawitii Mootota keessa can Akka hin Jiru kee akkikee ati-ulfeefamii waaqaa Lafa ulfaadhu Amma illee Ulfaadhu mandlige sønner Baraan, ulfadhu men illee /4 1. Mod sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii Gudda ulfinni kee) Mod sagadinuu can du'aniif, (Mootii Gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbia skubbes fufa til | Fortsæt læsning →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma du'a Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu ISA spinal agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. Maree: Abdi GAFA kutanna modtage Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbia skubbes fufa til | Fortsæt læsning →

Som Time Inno blevet gjort, Ka'eera!

Som Time Inno blevet gjort, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Jesus isa isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a mens ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya modsatte nuuf ta'e waliin xixalla. Maree: Utuu Yesus Dhimma kee keessa pris gaalle ta'e maaltu ta'a tur? Guyya har'a akkata Jesus jireenya kee kana itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbia skubbes fufa til | Fortsæt læsning →

Læderfedt isa Tvivl Ayyaana dig

Det er virkelig om grace.mp3Dubbin isa dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin kiitabaa Tokko Waan Tokko amanti var irra dubistuu galuuf Dinan namicha geggessa Amanti huller var ta'e dhaqixe waa'ee dubbisa jirtu Akka Waan isheen ibsuuf gaafate. Namichi immo "Ani qubee ud Beeku. Garuu Yoo ati hub dubbifite dhugaa Inni agarsiisu naan hubadha "ittin jedhe. "Ati se Badning Ille rå beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteDubbia skubbes fufa til | Fortsæt læsning →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Det handler om os too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon enten yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala kylling keessatti gaafiin Nuti af gaafachuu Malu keessa Hvis Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf mandlige ...?"Jedhu har givet. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf Debbi ga'aa nuuf Kenna. Maree: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Under fred ATI gatii bafte hidhamu, … Dubbia skubbes fufa til | Fortsæt læsning →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA som gik ind i deebifnuuf? AKKA Yesus jedhe Warri ani oolmaa sprang indfly, na Warri jaallatan sagalee kaste hojii indfly oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf at modtage en ikke Keen, Keen beekumsa, Keen lubbuu, qabeenya ivrig, dhaloota ING jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, er du isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. KanaafDubbia skubbes fufa til | Fortsæt læsning →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayana tiin fugt videnskabelig Besvarelse af Abbas Walid firooma hin. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, I keenyas! Eegaa nu Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) Haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbia skubbes fufa til | Fortsæt læsning →

Wiirtun Waaqayyo Nu Train Træer

It is not about us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan spinal Chitti Chitti yaadnee dhamane Tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? Ikke i tilstrækkelig namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e Tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti meget dhiima er banaa? Madii gaaruumma tjeneste Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan er ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. Maree : Waaqayyon amanachuu, … Dubbia skubbes fufa til | Fortsæt læsning →