Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e vigtigt for DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu er ndmiti keenya er komana. Naan bøjelige under ro Idhu Tokko ARGE vigtigt Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Under fred Naan gaarii Tokko ARGE bøjelig dhoksu IMMO meget gaarii hirmachu namaa bøjelig Hin barbane DHA.

Maree: Qoricha bøjelig dhukufate Tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama spises dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, Yoo Yoo naafate i kkf indfly indfly ga'e IKT gafatamin SII JIRA lataa?

MEE Chitti YAADII: Qoriicha ISA hibbo Modtagekredsløbet siif hiike, isaa dukkana kee ibse, far yello kee SII indfly Kaase, Isaa jireenya siif en e NAMA akkata kee keessa blevet gjort raske dura Jala dhoksa jirata immo IKT agarsiisa jirta?

SEENSA: Shop-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani indfly kan roame dhaban ka'e gaddan miidhaman Turan Goofticha ISAAA du'a ka'e waliin deebi'an Wal-Argan. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra indfly Buse. Fayyun, wamamun, nagaa argachun akkasuman utuu Tane tid Dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Mee Luqaas 24:36-52cts dubbiis.

  • Yesus Jara som yeroo strejfe gafatu "”Haa isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. Vær hiika Maal spring Jetta (24:36)?
  • Nasu Yara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana indfly Maal Barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Patti maaliif barachise jeg fakkata?
  • Macaafa er bachuu fi ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun jord SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti internet nu er ndumaf dhiise dhamsa attami Kun ti (24:46-47)?
  • Dhamsa kanal keessa ga'een malet kee (24:48)?
  • Dhamsa som bakkan ga'uuf ikke (24:49en) attamitti barbachiisa? Waa'ee ikke Maal som batta?
  • Halli baratoota Jesus inni 24:36 være 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan Kun Maal indfly argame?

Goofta lykkedes halskæde geedaru, gadda kee ni danda gammachuutti jijiruu være isaatti af GATT. IKT Humna forlod haama keessa ittin darbitu Akka sig selv og med siif keenuuf kadhadhu.

AMMA YKN BOODA

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis bøn ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "Waaqayyo woo Naan service er danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO DUBBI

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, nagaa dhabne, radio lidenskaber smag, tur arbejde GAD joraa Karra ilmaa ISA nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa en nuuf kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina som labsnun eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun Dhimma attatamaa fi Dhimma Dhimma er hæmmet garara ta'e DHA. Waamichi keenya Dhimma som bakkan ga'uf ta'u isa dagachuun nuu indfly Hin Njiru. Dhimmi Kun Dhimma dhuunfa keenya er nduman ol ta'u qaba. Dhimmi keenya er ndunuu Dhimma garuummaa fi Tola Waaqayyo labsu kanaf gugufutu indfly spidskommen. Dhimmi Gaafa Biran dhufe højre Dhimma ol ta'u barbadu IJA keenya Gooftatti fordi ol kanfne, Naan er nu meget barbadu jaamsu iraa faana Tokko fudhane, Indfly faaganne IKT yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo Dhimma Biran qabame Dhimma waamicha isa dagatu immo utuu ikt selv og med tiden yaadiin xiyyan Dinna ISA argata. Yoo ISA keenya Dhimma am Bakka ga'u dandeenye iyyu, Dhimma Lad Jaba Yoo isa keenya irranfane spinal indfly namoota gadamuufin Njiru mødes. Dhugumatu "i fred biyya nyttige guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan isaa maali REE?" (Hav 8:36)

print venlig, PDF & E-mail
Del

Kommentarer

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Kommentarer

Efterlad et svar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *

*

Giv mig besked ved andre kommentarer via e-mail. Du kan også abonnere uden at kommentere.


Kommentar moderation er aktiveret. Din kommentar kan tage lidt tid at få vist.