Ashamaa | Willkommen

Lung Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina entweder ndumaaf ta'e, ansonsten gooftaa keenya Yesus Kristos, dha labsuu. Diree kana irratti barrulee, lalla, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa es sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin wenn Kunden würden jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka, die rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, NAMAs Akka Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf Ta'u ni abdanna. Bis addaa addaa dirree … IKT Dubbisu fufaa | Lesen Sie weiter →

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba Jecha yoo wie Manna jedhu Angelegenheit duree als irraa fudhannee ilaalle: Wo ist jechuun namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne ist dandeenya. Yeroo Jecha Mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan zu ISAAA ist jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun goby Kan in Spalte ka'amu yookin in Spalte jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta'e waliin … IKT Dubbisu fufaa | Lesen Sie weiter →

Wuyi Waaqayyoof in hojjenna

Seven Waaqayyo zu ISAAA biyya garbumma keessa IRRE Jaban basa Mature. Amma bass JIRA. Saba waliin ein anderes eegaa tur ta'un. Statue eegaa Jira. Seven immo über ISAAA irrationalen amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof die qesu. MAREE: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo SIIF godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma Inneren SIIF godhe Kanaf kan SII irrationalen eegamuu Maal Jetta? EWG Itti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo … IKT Dubbisu fufaa | Lesen Sie weiter →

Jesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii Hin qabuu." "Achitti Maal Akka nur argamu dhaqiin tilmamuun Hin ist dada'ama" jedhu. Jesus Inni Nuti Seena Luuqaas bareese keessatti arginu gemietet namooni rechts jedhan Wal Hin fakkatu. Naan Inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni sehr Kontinent, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata' jedhani yaaduu … IKT Dubbisu fufaa | Lesen Sie weiter →

Jesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan keenya namooni biroon wahnhafte bayye beeku ni danda'u. Namooni isaani waliin Baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani entweder ta'e beeku NaMAA birattis ist wichtig für danda'u. Eenyuma isaani siriitti GAD-fi fagesaani beeku himu garuu Hin danda'an. Nutu siriitti Isaan beeka. Namooni bayyen the'ee Yesus entweder ta'e beeku. Beekums isaani ein Jahr lang Fago MITI. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu biegsam gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, Vereinten Nationen … IKT Dubbisu fufaa | Lesen Sie weiter →

Biyya Bruch Keessa männlich Kan Biyya nützliche Bäume

Biyya nützlich keessa biyya nützlich garuu kann nicht aattii Akka miti.mp3 15Isa Isaan eegduuf dauerhaft, biyya nützlich keessaa Akka Isaan baaftuuf nicht Hin kadhadhu. 16Akkuma Straße kann biyya Hin nützliche ta'in, isaanis können biyya nützlichen Bäume. 17Dubbiin kee gab dhugaa, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, Anis akkasuma biyya lafaatti Isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesu Kristos (Kristi'yaanoon) namoota beruhigen den biyya keessa wamamani dhiifamu … IKT Dubbisu fufaa | Lesen Sie weiter →

Wal-Dhabdee Furii

Arbeit für den Frieden

Naan Dura Jaalalii Service Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni Preis jaallatin, Waaqayyoon Hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan YKN ittisan keessa isa ti jalqaba. Haa Ta'u iyyu männlich, Wal-dhabdeen Verblendung dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti es Hin hafne dhuga jireenya. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa Osoo … IKT Dubbisu fufaa | Lesen Sie weiter →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan Argee dhaga'e wichtig für DHA. Mama Naan Naan Argee fi dhaga'e NaMAA dhoksuu ist ndmiti keenya ist Komana. Naan biegsam unter Frieden Idhu tokko ARGE wichtig für Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Unter den Frieden Naan gaarii tokko ARGE biegsam dhoksu IMMO sehr gaarii hirmachu NaMAA biegsam Hin barbane DHA. MAREE: Qoricha biegsam dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama wird dhoksita gegessen? Namni … IKT Dubbisu fufaa | Lesen Sie weiter →

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – Dh wenn Irranfatu Gara Koo – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ste llu Leenca qaraniyo angafa Nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii Gudda Hida Daawitii Mootota keessa kee hin kan akka jiru akkikee ulfeefamii waaqaa Ati-LAFA ulfaadhu amma illee Ulfaadhu männlichen Obstruktion baraan, Keeping ulfadhu illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii Gudda ulfinni Kette) Hin sagadinuu die du'aniif, (Mootii Gudda ulfinni Kette) Bezirk kan sii … IKT Dubbisu fufaa | Lesen Sie weiter →

Gooftichi Dhuguma Du'a Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du'a Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa Wirbelsäule agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. MAREE: Abdi GAFA kutanna erhalten Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. EWG Itti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo Dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, Isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu Ta'u danda'aa? SEENSA: … IKT Dubbisu fufaa | Lesen Sie weiter →

As Time Inno gemacht worden, Ka'eera!

As Time Inno gemacht worden, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Jesus Isa Isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a während Ka'u Goofta Itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya Gegenteil nuuf ta'e waliin xixalla. MAREE: Utuu Yesus dhimma kee keessa Preis gaalle ta'e maaltu Ta'a tur? Guyya har'a akkata Jesus jireenya kee kana Itti geedare, akkata inni itti Instabilität, die moofa'e itti haareesse dhugaa … IKT Dubbisu fufaa | Lesen Sie weiter →

Dubbin isa ti Dubbi Ayyaana

Es geht wirklich um grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Naan tokko Dubartiin kiitabaa amanti endet irrationalen dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti endet ta'e Mabira dhaqixe the'ee Naan isheen dubbisa RTU akka ibsuuf gaafate. Namichi immo "Ani qubee Hin beeku. Yoo Garuu ATI AAF dubbifite dhugaa Inni agarsiisu Naan ist Badha "ittin jedhe. "Ati Eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?"wirft … IKT Dubbisu fufaa | Lesen Sie weiter →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Es geht um uns Too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon entweder yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala Huhn keessatti gaafiin Nuti von gaafachuu Malu keessa Wenn Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf männlichen ...?"Jedhu haben. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf Debbi ga'aa nuuf Kenna. MAREE: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Unter den Frieden ATI gatii bafte hidhamu, … IKT Dubbisu fufaa | Lesen Sie weiter →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irrationalen Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA als gingen in deebifnuuf? AKKA Yesus jedhe Warri ani oolmaa sprang Irra, na Warri jaallatan sagalee gegossen hojii irrationalen oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf zu erhalten keinen Keen, Keen beekumsa, Keen lubbuu, qabeenya scharf, dhaloota Ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, Sie sind isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. Kanaaf … IKT Dubbisu fufaa | Lesen Sie weiter →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin unter Frieden Ilmicha Ganu Abbacha waliin firooma Hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, Abbaa keenyas! Eegaa jetzt Warri Yesus gooftaa Ta'u isatti Amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa Ta'u isatti, ilma Waaqayyo Ta'u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta'un isaanii ni … IKT Dubbisu fufaa | Lesen Sie weiter →

Wiirtun Waaqayyo Nu Zug Bäume

Es geht nicht darum Us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf Ta'u, Naan Wirbelsäule Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? Waan namni biraan Itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf Baatu IMMO attamitti sehr dhiima ist banaa? Madii gaaruumma Service Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan ist ndinu nuuf Akka Ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … IKT Dubbisu fufaa | Lesen Sie weiter →