Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan Argee dhaga'e wichtig für DHA. Mama Naan Naan Argee fi dhaga'e NaMAA dhoksuu ist ndmiti keenya ist Komana. Naan biegsam unter Frieden Idhu tokko ARGE wichtig für Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Unter den Frieden Naan gaarii tokko ARGE biegsam dhoksu IMMO sehr gaarii hirmachu NaMAA biegsam Hin barbane DHA.

MAREE: Qoricha biegsam dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama wird dhoksita gegessen? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, yoo yoo naafate in KKF Irra Irra ga'e IKT gafatamin sii JIRA Kostenfreier Download von?

EWG Itti YAADII: Qoriicha isa hibbo Empfangs SIIF hiike, isaa dukkana kee IBSE, Vater Yello kee SII Irra Kaase, Isaa jireenya SIIF eine E NAMA akkata kee keessa worden gesunde Dura Jala dhoksa Jirata immo IKT agarsiisa jirta gemacht?

SEENSA: Shop-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani Bestrahlungs herumlaufen kann dhaban KA'E gaddan miidhaman Turan Goofticha ISAAA du'a KA'E waliin deebi'an Wal-Argan-. Gooftchi Nagaa isaani deebisef. Akka hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra irrationalen Buse. Fayyun, wamamun, Nagaa argachun akkasuman utuu Tane Zeit dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Mee Luqaas 24:36-52cts dubbiis.

  • Yesus Jara als yeroo durchstreifen gafatu "”Haa isiniif Nagaan Ta'u!” jedhetu. Seien Sie hiika Maal Sprung Jetta (24:36)?
  • Nasu Yara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irrationalen maal barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Patti maaliif barachise ich fakkata?
  • Macaafa ist bachuu fi ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun maal sii barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti fi ist jetzt ndumaf dhiise dhamsa attami kun ti (24:46-47)?
  • Dhamsa Kanal keessa ga'een gemalt kee (24:48)?
  • Dhamsa als Bakkan ga'uuf ist kein (24:49ein) attamitti barbachiisa? Waa'ee keine Maal als Batta?
  • Halli baratoota Jesus Inni 24:36 sein 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan kun maal irrationalen Argame?

Goofta verwaltet Halskette geedaru, Gadda kee ni danda gammachuutti jijiruu isaatti des GATT sein. IKT Humna links haama keessa ittin darbitu Akka selbst und mit SIIF keenuuf kadhadhu.

AMMA YKN Booda

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis Flehen ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "Waaqayyo woo Naan-Service ist danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO DUBBI

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, Nagaa dhabne, Radio Leidenschaften Geschmack, tur Arbeit in gad joraa Karra ilmaa isa nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya IBSE, Nagaa ein nuuf Kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina als labsnun Eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa fi dhimma dhimma sind garara ta'e DHA verkümmert. Waamichi keenya dhimma als Bakkan ga'uf Ta'u isa dagachuun nuu irrationalen Hin Njiru. Dhimmi kun dhimma dhuunfa keenya ist nduman ol Ta'u qaba. Dhimmi keenya ist ndunuu dhimma garuummaa fi Tola Waaqayyo labsu kanaf gugufutu irrationalen Kreuzkümmel. Dhimmi Gaafa Biran dhufe rechts dhimma ol Ta'u barbadu ija keenya Gooftatti weil ol kanfne, Naan ist jetzt sehr barbadu jaamsu iraa Faana tokko fudhane, Irra faaganne IKT yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha isa dagatu immo utuu IKT selbst und mit der Zeit yaadiin xiyyan dinna isa argata. Yoo isa keenya Dhimma am Bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma let Jaba Yoo isa keenya irranfane Wirbelsäule irrationalen namoota gadamuufin Njiru treffen. Dhugumatu "Frieden unter biyya nützlich guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan isaa maali REE?" (MEER 8:36)

Print Friendly, PDF und E-Mail
Aktie

Kommentare

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Bemerkungen

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

*

E-Mail-Benachrichtigung bei weiteren Kommentaren.
Auch möglich: Abo ohne Kommentar.


Kommentare werden moderiert. Es kann etwas dauern, bis dein Kommentar angezeigt wird.