Wuyi Waaqayyoof in hojjenna

Seven Waaqayyo zu ISAAA biyya garbumma keessa IRRE Jaban basa Mature. Amma bass JIRA. Saba waliin ein anderes eegaa tur ta'un. Statue eegaa Jira. Seven immo über ISAAA irrationalen amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof die qesu.

MAREE: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo SIIF godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma Inneren SIIF godhe Kanaf kan SII irrationalen eegamuu Maal Jetta?

EWG Itti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo Ta'u hinaafaa isa isa hat nicht rritti mee Chitti yaadii.

SEENSA: Seven Iyaasuun Isra'el geggesse biyya akka dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen erga ga'e Booda Yeroo dhuma gegessen irrationalen deebi'e the'ee Dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof isa fi hojjechuu die qesuu kun akka hin dhiima layyo Tahin zu ISAAA qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24TTI waliin Aber die dubbisinu.

14 "Amma Egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis ISAAF hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan LAGA Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii Turan sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun duratti ISIN Die maa yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee die qayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii Aber die fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; inni nuyi, keenyas abboota wo garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa Energie milikkita keenya dumatti godheena, die angemessene keenya sind verkümmert Irratti, tail keessa darbine hundumaa gidduattis Underdog Nu eegeera. 18Waaqayyo siebten inni sind verkümmert, Amoorota achi turanis jetzt Duran oofee Baase Waaqayyo keenyn wahnhafte ta'eef, Wuyi ISAAF in hojjenna "jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, Innis Waaqayyo isa qulqulluu DHA, inni Waaqayyo hinaafaa Udhas; Innis Bestrahlungs-daddarbaa keessanii in eubbuu keessan isiniif Zeit dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii die qayyolii ormaatiif yoo hojjettan, die zuständige Dun isa gaaril isiniif godhe, Wanta deebi'ee immoo halten isinitti Fidee isin in fixa Haman "jedhe. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Wuyi Waaqayyoof in hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "ISIN-Waaqayyoof in hojjenna-isa jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa in Baatus" jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa in Baana!"Jedhanii in deebisanilf. 23Huhn imratti lyaasuun jaraan, "Amma Egaa waaqayyolii ormaa warnen benachbarten gidduu isin es imnaa deebi'aa!Garaa keessanis Pracht gooftaa Waaqayyo ein kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf in hojjenna, isaafis in abboomanma "jedhan.

  • (Die. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Maal jechuu DHA? Amanamummaa guutuudhaanis ISAAF hojjechuu jechuun woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Durra Isra'el Iyyasuu Fillanno Saba kA (die. 15) fillanno make attamitti? Hara'a nuuf hiika Maal Qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (die. 16-18). Debbiin kun Maal sii barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif Chitti sieben fufe als qoqobata (die. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo saba (die. 23 sein 24) mee xinxalii. Maal irrationalen barata?

AMMA YKN Booda

Waaqayyoof hojjechuun Dubbi salpha Bäumen. Gaatii hängen Sie den Namen basisaa-Seera Ba'uu 20:5 sein 34:14 mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi "sodaa" jedhame rebellierten olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" soda kun zu ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu nur hin fi ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.

Jechi "hojji" jedhamu rebellierten olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!” kun Waaqayyoof hojjechu, isaf sagaduu (“worship”) jechuudhaas.

IJOO DUBBI

Unter den Frieden ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e eine süße fi dhabachuu argata. Jireenya Waaqayyo araraa isa irrationalen kann Namaa badhase unter Frieden immo sodaa fi amanamamumman keessa so irrationalen jirachuutu eegama ka'ee.

Jireenyi akkasi Dubbi layyo kun nur hin Dubbi Chitti cichuu biegsam gaafatu DHA versöhnt. Waan Nama tokko gammachiisuuf akademischen jedhani qosatti ITTI Galan YKN eegalan Ta'u Zeit Qabus. Murtoo ciima biegsam gaafata. Waaqayyo inni Waaqayyo araara ta'e kun Waaqayyo Isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Waaqayyo cubbu fi hameenya waliin hin simatu.

Print Friendly, PDF und E-Mail
Aktie

Kommentare

Wuyi Waaqayyoof in hojjenna — 3 Bemerkungen

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

*

E-Mail-Benachrichtigung bei weiteren Kommentaren.
Auch möglich: Abo ohne Kommentar.


Kommentare werden moderiert. Es kann etwas dauern, bis dein Kommentar angezeigt wird.