Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba Jecha yoo wie Manna jedhu Angelegenheit duree als irraa fudhannee ilaalle: Wo ist jechuun namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne ist dandeenya. Yeroo Jecha Mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan zu ISAAA ist jijjirama.

Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun goby Kan in Spalte ka'amu yookin in Spalte jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa machen immoo ITTI gaafatummaa in einer E abbummaan akademischen Wali kan ni o Waaqayyo hubbana. Jenne Maaliif gaafannee yoo 'ani qulqulluudha' jedhe ofi ISAAF kann dhugaa ba'e Waaqayyo qofa Naan ta'eef. Aber die Ta'u Lee Waaqayyo akka akka isaatti qulqulluu Yeroo Ofen verzögert wird barbaada. Academic Kanaaf qulqulluu eine E ani kan nu isinis qulqulloota Ta'a jedhe abboomeef.

Nuti Warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka nu Tanee sagaleen Waaqayyo die bbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee kann jetzt Waaqayyooti Lee kann biyya nützliche Baumarten yookiin kann OFII keenyaa. Abbaan keenya Waaqayyo jetzt jaallatee Ilama zu ISAAA tokkicha akka nu fayyinuuf, cubbuu Jalaa akka baanuuf, Akka jalaas barabaraa du'a nu baraarmnuuf Unterberg Kenne. Kanaan jaalala guddaa nuuf qabu mul'isee Jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate in g Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo Rechen: "Yoo Eenyu illee und Rachen dubbii jaallate immoo ist rawwata, abbaan mit immoo Vater jaallata; nuyis (Ohne, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa ni Löcher dhufna, iddoo jireenyaas isa Mabira ist godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen machen akademischen warra n barsisutti Waaqayyoon jaallatan, sagalee zu ISAAA rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata zu ISAAA, iddoo jireenya zu ISAAA ist godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma maqaa Isaa bakka qulqulluu jiraata. "Unni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin Heiligen Galtee Touristen qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis qulqulluummaa isaati Mana. "

Kanaaf Waaqayyo Akkas Urim jedhe: Buufadha erhielt einen plötzlichen ray Bier, isin jiddus nan deddeebi'a, Waaqayyo Ertrag keessan dann Ta'a isin Sabas koo taatu (2Qor.6:16). Nu erga Mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, Mana ist fuurri Waaqayyo keessa boqatu als qulqulluummaati ist eegnaa ree?

Hafuurri Waaqayyo yoo dhuguma isin keessa Raate, Malee hafuuraatti Wissenschaft akademischen ISIN feedha fedha foonitti Zeit jiratan; namni hafuura Christos der keessaa Preis qabne Kan Christos MITI (Rom 8:9). Garu isin Mana kan akka qulqulluummaa Waaqayyo taatan, nicht fuurri Waaqayyoos akka hin isin keessa buufatee Jiru beektanii ree? (1Qor. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; qulqulluummaa Mana hafuura isas taatanii erga, Ich würde Kan OFII keessan MITI. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin Naan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa Mana qulqullummaa Waaqayyo Ta'u zu ISAAA Barree qulqulluummati akka eegnu, kan Inneren nuuf kennee Hund Maan Wolf ISAAF Schlüssel Finden Sie die buck qulqulluun na haa Gargan.

Maqaa Jesus Gooftaatiin; Ameen.

Tesfaye Ayyano Tiin

Print Friendly, PDF und E-Mail
Aktie

Kommentare

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo! — 4 Bemerkungen

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

*

E-Mail-Benachrichtigung bei weiteren Kommentaren.
Auch möglich: Abo ohne Kommentar.


Kommentare werden moderiert. Es kann etwas dauern, bis dein Kommentar angezeigt wird.