Faarfannaa Adda Addaa

Faarfannaa Afaan Oromoo

Faarfannaa Hunduma — banuuf yeroo dheeraa fudhata

Print Friendly
Share

Comments

Faarfannaa Adda Addaa — 16 Comments

  1. Golli sammuukoo waaqayyoof galata, isiniif jaalalaa fi kabaja of keessaa qabdi. Faarfannaa hunda akkasitti qindeessitanii tajaajila uummataaf kennuuf keessaniif eebbifama. Mul’anni isiniif haa dabalamu. Jabaadhaa fuulduratti deemuuf kana caalaa……….

  2. Hello,
    Guddaa ebbifama gartuun marsitii kana dedicate gootaan! Baayyee kan nama dhibuu faarfannoota durf dabalatee kan hammaas collect gootani tajajiilu keessaan guddaadha. Garuu, yeroo tokko tokko website kessaan ni caba ykn ni badaa osoo baayyee secure tahee kana caalaa jedheen yaada. Dabalataan farfanna kana dura bahaan kan ergaa gurguddaa qabaan namaas eebbisaan osoo website kanarraattii feetani hawwii kooti, EEBBIFAMAA!

  3. Araarri gooftaa yesuus isiniif haa baay’atu!!! Faarsaa afaan oromoo akka aannanii nama qabbaneessu akkasii asiratti waan nu badhaastaniif baay’ee isin jaallanna!!

  4. Waaqayyoo gooftaan keenyaa dacha dachaa isin haa eebbisuu. Bara 2010-2013 ti faarfannaa keessan baay`een dhageeffata turee. Gooftaanis baay`ee ittiin na jabeesse. Hin dagadhu! Yeroo xiqoof garuu faarfannoota kana dhabeen turee. Amma garuu deebiyyaan. Thanks Lord. Hojii keessan baay`een diinqisiffaadha. Maaloo faarannoota kana nuuf eega. Lubbuunkoo faarfannaan jirati. Bakka jirtaanitti eebbii fi eegumsi Yesus Kristos isiniif haa baay`atu. I love you my nation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.