Faarfannaa Adda Addaa

Faarfannaa Afaan Oromoo

Faarfannaa Hunduma — banuuf yeroo dheeraa fudhata

Print Friendly, PDF & Email
Share

Comments

Faarfannaa Adda Addaa — 31 Comments

 1. Dhugumaan waaqayyo Waaqni Maccaa hojii keessan raawwatee ha eebbisu! Faarfannaa Phaawuloos lakkoofsa #1 argachuu kootti hedduun gammade…Eger Namoota hedduullee hirmaachisuun fuula kana akka gabbistan abdii guddaan qaba. Waaqayyo mullata keessan kana haa ballisu.

 2. hundumayyuu dhaggafee baayyees itti gammadeera waaqqayyooo isinaa eebbisuu. ayyaana isaas isiniif ha kennu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 3. Namoonni dirree kana akka kanati qopheessitan, Yasuus Gooftaan waaqa irraa tajajila keessan ha’eebbisu jechuun barbaada. Eebbifamaa.

 4. gooftaan kallatti hundaan isin haa eebbisuu. isa itti waamamtaani bakkan ga’a isa yesuus xumuraa jedhe sana xumuraa yoo dadhabdaan labatatti dabrsaa.

 5. Baay’ee Waaqayyo isin haa eebbisu Waaqayyo dhalootaaf dhaloota kaasa marsariitii akkasii qopheessitanii faaruulee nuti akka salphaatti argachuu hindandeenye,kan nama haaressaniin fi jireenya hafuura isa nuti Kristoosii wajjin qabnu tuttuqanii kaasan nuuf gumaachuu keessaniif baay’een isinitt gammada.
  Si’achis faaruulee dagatamanniif kanneen haarawaa utuu gadi nuuf lakkistan toora marsariitii kana irrattis ta’u toora marsariitii haarawaa irratti yoo gadi lakkistan ammoo toora marsariitii keessanii nubeeksisaa!

 6. Bayye Waqayyo guddise isin haa ebbisu. Fargannotan dhabee barbaada turen asiratti argadhe gamachuu koo akkan itti ibsuyyu hin beeku

 7. Golli sammuukoo waaqayyoof galata, isiniif jaalalaa fi kabaja of keessaa qabdi. Faarfannaa hunda akkasitti qindeessitanii tajaajila uummataaf kennuuf keessaniif eebbifama. Mul’anni isiniif haa dabalamu. Jabaadhaa fuulduratti deemuuf kana caalaa……….

 8. Hello,
  Guddaa ebbifama gartuun marsitii kana dedicate gootaan! Baayyee kan nama dhibuu faarfannoota durf dabalatee kan hammaas collect gootani tajajiilu keessaan guddaadha. Garuu, yeroo tokko tokko website kessaan ni caba ykn ni badaa osoo baayyee secure tahee kana caalaa jedheen yaada. Dabalataan farfanna kana dura bahaan kan ergaa gurguddaa qabaan namaas eebbisaan osoo website kanarraattii feetani hawwii kooti, EEBBIFAMAA!

 9. Araarri gooftaa yesuus isiniif haa baay’atu!!! Faarsaa afaan oromoo akka aannanii nama qabbaneessu akkasii asiratti waan nu badhaastaniif baay’ee isin jaallanna!!

 10. Waaqayyoo gooftaan keenyaa dacha dachaa isin haa eebbisuu. Bara 2010-2013 ti faarfannaa keessan baay`een dhageeffata turee. Gooftaanis baay`ee ittiin na jabeesse. Hin dagadhu! Yeroo xiqoof garuu faarfannoota kana dhabeen turee. Amma garuu deebiyyaan. Thanks Lord. Hojii keessan baay`een diinqisiffaadha. Maaloo faarannoota kana nuuf eega. Lubbuunkoo faarfannaan jirati. Bakka jirtaanitti eebbii fi eegumsi Yesus Kristos isiniif haa baay`atu. I love you my nation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.


Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.