Ashamaa | Καλωσόρισμα

Πνεύμονα Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa χαρακτήρες Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina γρασίδι hundumaaf ανείπωτη, που ΕΛΑ gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Αποστολή και irratti barrulee, lallaba, προσλαμβάνουν Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa αυτό sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa επιχείρημα. Maxxansiin όταν το αντίθετο θα jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila απέναντι aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, ΝΑΜΑ Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf Akka Ta'u ni abdanna. Fuula addaa addaa dirreeDubbie ωθείται προς Fufa | Συνέχεια ανάγνωση →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha μάνα jedhu duree ως Yoo θέμα, όπως irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha μάνα jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan για ISAAA είναι jijjirama. Μάνα qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun GOBY εθνική ka'amu yookin στη στήλη σε στήλη jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbie ωθείται προς Fufa | Συνέχεια ανάγνωση →

Nuyi Waaqayyoof στην hojjenna

Waaqayyo συνηθισμένο ISAAA biyya garbumma keessa IRRE Jaba δεν πίεσε. Άμμα βάσης JIRA. Σάμπα isa waliin ta'un isa eegaa μοκρασία. Άμμα eegaa JIRA. Σάμπα isaa irra immo amanamumma φύγε. Sabni isa amaname Waaqayyoof Akka hojjetu-Akka waaqesu. Maree: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo SIIF godhe Μαχάλ fakkataa? Geggessa πιο garummma Inni siif godhe kanaf SII irra eegamuu maal Jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbie ωθείται προς Fufa | Συνέχεια ανάγνωση →

Ο Ιησούς Χριστός Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Χιν jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Χιν dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “Wal-falesuutu bayyata”, “Gaatii hin qabuu.” ”Achitti maal akka argamu utuu hin dhaqiin tilmamuun ni dada’ama” jedhu. Yesus INNI nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu παραληρητικές namooni jedhan Kanan τοίχο Χιν fakkatu. Naan INNI hojjechuuf deemu salphati Χιν tilmamuu. Namooni πολύ ήπειρο, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuDubbie ωθείται προς Fufa | Συνέχεια ανάγνωση →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, yknDubbie ωθείται προς Fufa | Συνέχεια ανάγνωση →

Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi’yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbie ωθείται προς Fufa | Συνέχεια ανάγνωση →

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

Naan σκληρά μήνιγγα Jaalalii υπηρεσία Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni τιμή jaallatin, Waaqayyoon Χιν beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta'u iyyu αρσενικό, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti εθνικό hafne dhuga jireenya Χιν. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbie ωθείται προς Fufa | Συνέχεια ανάγνωση →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-Fi baatuun μαμά Naan argee dhaga'e σημαντικό για το DHA. Μαμά Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu είναι ndmiti keenya είναι Κομάνων. Naan εύπλαστο υπό την ειρήνη Idhu ARGE tokko σημαντικό για Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Σύμφωνα με την ειρήνη Naan gaarii ARGE tokko εύκαμπτο dhoksu IMMO πολύ gaarii hirmachu namaa εύκαμπτο Χιν barbane DHA. Maree: Qoricha εύκαμπτο dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte maal goota? Λάτα IMMO sanaf Νάμα τρώγεται dhoksita? NamniDubbie ωθείται προς Fufa | Συνέχεια ανάγνωση →

Leenca Qaraniyo

Magarsa BaqalaSi Hin Irranfatu Garaan KooLencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbie ωθείται προς Fufa | Συνέχεια ανάγνωση →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafa Nutt Nutt Αμπντί kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa νωτιαίου agarsiisa. Αμπντί keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. Maree: Αμπντί GAFA kutanna λάβετε Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate IMMO, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu Ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbie ωθείται προς Fufa | Συνέχεια ανάγνωση →

Ως χρόνος Inno έχουν καταστεί, Ka'eera!

Ως χρόνος Inno έχουν καταστεί, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti isa isa Ιησούς Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a ενώ ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus INNI jiraataan jireenya απέναντι nuuf ta'e waliin xixalla. Maree: Utuu Yesus dhimma Κ.Ε.Ε. keessa τιμή gaalle ta'e maaltu ta'a μοκρασία? Guyya har'a akkata Ιησού jireenya kee kana itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbie ωθείται προς Fufa | Συνέχεια ανάγνωση →

Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti

It is really about grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati naaf dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha” ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteDubbie ωθείται προς Fufa | Συνέχεια ανάγνωση →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

It is about us too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon είτε yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala κοτόπουλο keessatti gaafiin Nuti της gaafachuu Malu keessa Αν INNI, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf αρσενικό ...?"Jedhu έχουν δώσει. Sagaleen Waaqayyo gaafii Kanaf Debbi ga'aa nuuf Κένα. Maree: Νάμα biraaf Jecha gatii bafte beekta? Σύμφωνα με την ειρήνη ATI gatii bafte hidhamu, … Dubbie ωθείται προς Fufa | Συνέχεια ανάγνωση →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA όπως πήγε σε deebifnuuf? AKKA Yesus jedhe Warri ani oolmaa πήδηξε εγκατάσταση ακτινοβό, na Warri jaallatan sagalee ρίχνει hojii ακτινοβολία Τα oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf να λάβουν καμία Keen, Keen beekumsa, Keen lubbuu, qabeenya έντονο, dhaloota ING jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, είστε isanii kenuuf dubbatti Χιν jedhan. KanaafDubbie ωθείται προς Fufa | Συνέχεια ανάγνωση →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, Σε keenyas! Eegaa τώρα Warri Yesus gooftaa Ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa Ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbie ωθείται προς Fufa | Συνέχεια ανάγνωση →

Wiirtun Waaqayyo Δέντρα Σιδηροδρομικός Nu

It is not about us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf Ta'u, Naan νωτιαίου Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana το κατεβάσετε? Μην επαρκώς namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti πολύ dhiima είναι banaa? Madii gaaruumma υπηρεσία Waaqayyo. Νύσα iraa gaariin Naan είναι ndinu nuuf Akka Ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. Maree : Waaqayyon amanachuu, … Dubbie ωθείται προς Fufa | Συνέχεια ανάγνωση →