Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha μάνα jedhu duree ως Yoo θέμα, όπως irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha μάνα jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan για ISAAA είναι jijjirama.

Μάνα qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun GOBY εθνική ka'amu yookin στη στήλη σε στήλη jiraatu jechuudha. Μάνι qulqullummaa κάνει icts immoo abbummaan gaafatummaa σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού Wali kan akka ni o Waaqayyo hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. Ani akka Kanaaf qulqulluu ένα e isinis qulqulloota ta'a jedhe kan nu abboomeef.

Nuti warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka tanee sagaleen Waaqayyo nu hubbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee nu kan Waaqayyooti malee kan biyya lafaa miti yookiin kan ofii keenyaa miti. Abbaan keenya Waaqayyo nu jaallatee ilama isaa tokkicha akka nu fayyinuuf, cubbuu jalaa akka baanuuf, du’a barabaraa jalaas akka nu baraarmnuuf nuuf kenne. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul’isee jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, abbaan immoo με τον πατέρα του jaallata; nuyis (Νερό, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas ίδιοι Bira ni Godhana » (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee κόλαση rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata κόλαση, iddoo jireenya για ISAAA είναι godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma maqaa isaa bakka qulqulluu jiraata. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis mana qulqulluummaa isaati.’

Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: Ani isin bira nan buufadha, isin jiddus nan deddeebi’a, ani Waaqayyo keessan nan ta’a isin saba koo ni taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?

Hafuurri Waaqayyo yoo dhuguma isin keessa jiraate, isin akka feedha hafuuraatti malee akka fedha foonitti hin jiratan; namni hafuura Kristos of keessaa hin qabne kan Kristos miti (Ρώμη 8:9). Garu isin kan akka mana qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1Qor. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; mana qulqulluummaa hafuura isas erga taatanii, περισσότερες εθνικές άμβλυνση ofii keessan. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi δεν keenyaa qulqullummaa Waaqayyo Ta'u κόλαση barree qulqulluummati akka eegnu, kan μέσα nuuf kennee σκυλί Maan λύκος isaaf βασικό πρόστιμο κατσίκα qulqulluun nu haa Ουρλιάζοντας.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; Ameen.

Tesfaye Ayyano Τηιν

Εκτυπώσιμη μορφή, PDF & Email
Μερίδιο

Σχόλια

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 Σχόλια

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 3. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

Αφήστε μια απάντηση

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *

*

Ειδοποίηση για τα σχόλια συνέχισης μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε χωρίς να σχολιάσει.


Σχόλιο μετριοπάθεια είναι ενεργοποιημένη. Το σχόλιό σας μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο για να εμφανιστούν.