Ashamaa | Bienvenida

Pulmón Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina sea ndumaaf ta'e, de lo contrario sería gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu dha. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa derecho sagalee faakiin tarifa utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin cuando los clientes lo haría jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka que rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, NAMA Akka Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf Ta'u ni abdanna. Hasta addaa addaa dirree … TIC Dubbisu fufaa | Seguir leyendo →

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba jecha yoo como maná materia jedhu durée como irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun puede en paz, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne es dandeenya. Yeroo jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan sobre ISAAA es jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun gobio Kan en la columna ka'amu yookin en la columna jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta'e waliin … TIC Dubbisu fufaa | Seguir leyendo →

Wuyi Waaqayyoof en hojjenna

Siete Waaqayyo sobre ISAAA Biyya garbumma keessa IRRE Jaban Basa maduro. Amma bajo JIRA. Saba waliin entre sí eegaa tura ta'un. Estatua eegaa Jira. Siete immo sobre ISAAA irra amanamumma Barbada. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof la qesu. MAREE: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo SIIF godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma dentro SIIF godhe kanaf kan SII irra eegamuu Maal Jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo … TIC Dubbisu fufaa | Seguir leyendo →

Isa Yesus Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii hin qabuu." "Achitti Maal akka hin justo argamu dhaqiin tilmamuun es dada'ama" jedhu. Yesus Inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu delirante namooni jedhan Kanan pared hin fakkatu. Naan ínni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni muy continente, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata' jedhani yaaduu … TIC Dubbisu fufaa | Seguir leyendo →

Isa Yesus Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan keenya namooni biroon delirante bayye beeku ni danda'u. Namooni isaani waliin Baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani sea ta'e beeku namaa birattis es importante para danda'u. Eenyuma isaani me riitti Gad-fi fagesaani beeku garuu importante para Hin danda'an. Las lágrimas siriitti Isaan beeka. Namooni bayyen the'ee Yesus sea beeku ta'e. Beekums isaani un año de duración, el MITI Fago. Guutuu Dhugaa Beek Hin. Kanafu gaarii flexible, barsiisa ciimaa, humni Japón este mul'ate ittin, Naciones Unidas … TIC Dubbisu fufaa | Seguir leyendo →

Biyya rotura Keessa Mujer Kan Biyya árboles útiles

Biyya útiles keessa Biyya útiles garuu no puede aattii Akka miti.mp3 15Isa Isaan base eegduuf permanente, Biyya útiles keessaa Akka Isaan no baaftuuf Hin kadhadhu. 16Akkuma calle puede Biyya ta'in Hin útil, isaanis puede Biyya árboles útiles. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan Isaan qulqulleessi. 18Akka ati ergite a lafaatti Biyya, anís akkasuma Biyya lafaatti Isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesu Kristos (Kristi'yaanoon) namoota calmar la Biyya keessa wamamani dhiifamu … TIC Dubbisu fufaa | Seguir leyendo →

Wal-Dhabdee Furii

trabajo por la paz

Naan dura Jaalalii servicio de Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni precio jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan YKN ittisan keessa isa ti jalqaba. Haa Ta'u iyyu masculina, wal-dhabdeen delirante dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti nacional de hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin inni cimaan Wal-dhabdeen dhibamu isa osoo … TIC Dubbisu fufaa | Seguir leyendo →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mamá Naan Argee dhaga'e importante para DHA. Mamá Naan Naan Argee fi dhaga'e namaa dhoksuu es ndmiti keenya es komana. Naan flexibles en la paz Idhu ARGE Tokko importante para Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. En virtud de la paz Naan gaarii Tokko ARGE flexibles IMMO dhoksu muy gaarii hirmachu namaa flexibles Hin barbane DHA. MAREE: Qoricha flexibles dhukufate Tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama se come dhoksita? namni … TIC Dubbisu fufaa | Seguir leyendo →

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – Es decir, si Irranfatu Gara Koo – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala In ic Leenca qaraniyo angafa Nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda Hida Daawitii Mootota keessa kee hin kan akka jiru akkikee ulfeefamii waaqaa Ati-LAFA ulfaadhu amma illee Ulfaadhu masculino obstrucción baraan, Mantener ulfadhu illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii Gudda ulfinni collar) Sagadinuu Hin Khan du'aniif, (Mootii Gudda ulfinni collar) Barrio kan sii … TIC Dubbisu fufaa | Seguir leyendo →

Gooftichi Dhuguma súplica Ka'eera

Gooftichi Dhuguma súplica Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa vertebral agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. MAREE: Abdi GAFA kutanna recibir Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo Dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, Isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu Ta'u danda'aa? SEENSA: … TIC Dubbisu fufaa | Seguir leyendo →

Con el tiempo Inno quedado, Ka'eera!

Con el tiempo Inno quedado, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Espinal Yesus du'a isa isa ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a mientras Ka'u Goofta Itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya frente nuuf ta'e waliin xixalla. MAREE: Utuu Yesus dhimma Kee keessa precio gaalle ta'e maaltu ta'a tura? Guyya no R'a como akkata Yesus jireenya recepción Chitti geedare, akkata inestabilidad itti inni cuales moofa'e itti haareesse dhugaa … TIC Dubbisu fufaa | Seguir leyendo →

Dubbin Dubbi Ayyaana un ti

Realmente se trata de grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Naan Tokko Dubartiin kiitabaa amanti termina irra dubistuu Tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti termina ta'e Mabira dhaqixe the'ee Naan isheen dubbisa RTU akka ibsuuf gaafate. Namichi immo "Ani qubee hin beeku. Yoo Garuu ATI AAF dubbifite dhugaa ínni agarsiisu Naan es badha "ittin jedhe. "Ati MDEEG QUBEE ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?"lanza … TIC Dubbisu fufaa | Seguir leyendo →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Se trata de nosotros Too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon sea yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala pollo keessatti gaafiin Nuti de malu gaafachuu keessa Si Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf masculina ...?"¿Puede jedhu DHA. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf Debbi ga'aa nuuf Kenna. MAREE: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? En virtud de la paz ATI gatii bafte hidhamu, … TIC Dubbisu fufaa | Seguir leyendo →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano Tiin Yesus oolmaa namoota baayee irracionales Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA que entró en deebifnuuf? AKKA Yesus jedhe warri ani oolmaa saltó Irra, na Warri jaallatan sagalee echado hojii irracionales oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf para recibir un Keen no, Keen beekumsa, Keen lubbuu, interesados ​​qabeenya, dhaloota Ing. jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, eres isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. Kanaaf … TIC Dubbisu fufaa | Seguir leyendo →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano Tiin en la paz Ilmicha Ganu Abbacha waliin firooma Hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi Hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, En keenyas! Eegaa ahora Warri Yesus gooftaa Ta'u isatti Amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa Ta'u isatti, Ilma Waaqayyo ta'u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta'un isaanii ni … TIC Dubbisu fufaa | Seguir leyendo →

Wiirtun Waaqayyo Nu árboles tren

No se trata de Us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf Ta'u, Naan vertebral Chitti Chitti yaadnee dhamane Tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? No adecuada namni biraan Itti yaadee, Chitti dhama'e Tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti muy dhiima es Banaa? Madii gaaruumma servicio Waaqayyo. Nisa IRAA gaariin Naan es ndinu nuuf Akka Ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … TIC Dubbisu fufaa | Seguir leyendo →