Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba jecha yoo como maná materia jedhu durée como irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun puede en paz, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne es dandeenya. Yeroo jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan sobre ISAAA es jijjirama.

Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun gobio Kan en la columna ka'amu yookin en la columna jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa hacer immoo ITTI gaafatummaa en un correo abbummaan académico Wali kan ni o Waaqayyo hubbana. Jedhe Jenne Maaliif gaafannee yoo 'ani qulqulluudha' ofi isaaf puede dhugaa ba'e Waaqayyo qofa Naan ta'eef. Pero el ta'u Lee Waaqayyo akka akka isaatti qulqulluu horno yeroo se retrasa se barbaada. Académico Kanaaf qulqulluu un correo ani kan nu Isinis qulqulloota ta'a jedhe abboomeef.

Nuti Warri goofta Keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka nu Tanee sagaleen Waaqayyo la bbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee ahora puede Waaqayyooti Lee puede Biyya yookiin útiles especie de árbol puede ofii keenyaa. Abbaan Keenya Waaqayyo ahora jaallatee ilama sobre ISAAA tokkicha akka nu fayyinuuf, Akka Jalaa cubbuu baanuuf, Akka jalaas barabaraa du'a nu baraarmnuuf Unterberg Kenne. Kanaan jaalala guddaa nuuf qabu mul'isee Jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate en g ree Waaqayyoon ni jaallannaa? Dubbiin Waaqayyo Garu: 'Yoo Eenyu illee y la garganta dubbii jaallate immoo es rawwata, abbaan con immoo padre de jaallata; nuyis (Sin, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa Mabira es dhufna, iddoo jireenyaas isa Mabira es Godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen hacer académico gara nt barsisutti Waaqayyoon jaallatan, sagalee sobre ISAAA rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata sobre ISAAA, iddoo jireenya sobre ISAAA es godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma maqaa Isaa Bakka qulqulluu jiraata. "Unni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin santo Galtee turistas qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis qulqulluummaa isaati mana.

Kanaaf Waaqayyo Akkas Urim jedhe: Buufadha recibido un repentino rayo de cerveza, isin jiddus nan deddeebi'a, Waaqayyo rendimiento keessan entonces ta'a isin saba koo taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana es fuurri Waaqayyo keessa boqatu como qulqulluummaati es ree eegnaa?

Hafuurri Waaqayyo yoo dhuguma isin keessa Raate, Malee hafuuraatti académico academia ISIN feedha Fedha foonitti tiempo jiratan; namni hafuura Christos de keessaa precio qabne Kan Christos MITI (Roma 8:9). Garu isin mana kan akka qulqulluummaa Waaqayyo taatan, no fuurri Waaqayyoos akka isin hin keessa buufatee Jiru beektanii ree? (1CdR. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; qulqulluummaa mana hafuura isas taatanii erga, Lo haría Kan ofii keessan MITI. Waaqayyo gatiidhaan bitate isin; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin Naan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa mana qulqullummaa Waaqayyo ta'u sobre ISAAA barree qulqulluummati akka eegnu, kan dentro nuuf Kennee perro lobo Maan isaaf clave Buscar la pelota qulqulluun na haa Gargan.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; Ameen.

Tesfaye Ayyano Tiin

Print friendly, PDF y correo electrónico
Compartir

Comentarios

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo! — 4 Comentarios

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Notificarme los nuevos comentarios por correo electrónico. También puedes suscribirte sin comentar.


La moderación de comentarios está activada. Su comentario podría tardar cierto tiempo en aparecer.