Ashamaa | Teretulnud

Lung Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina kas ndumaaf ta'e, muidu gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa õigus sagalee faakiin tasu utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin kui vanamoor issi jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka kes rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, NAMAdes Akka Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf ta'u ni abdanna. Fuula addaa addaa dirreeDubbisu väljasõidud fufaa | Loe edasi →

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba Jecha yoo nagu mannat jedhu asja Durée nagu irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun saab alla rahu, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne on dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan umbes ISAAA on jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun tokko Kan veerus ka'amu yookin veerus jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbisu väljasõidud fufaa | Loe edasi →

Wuyi Waaqayyoof sisse hojjenna

Seitse Waaqayyo umbes ISAAA biyya garbumma keessa Olene jaban basa Vanemad. Amma bass JIRA. Saba isa waliin ta’un isa eegaa ture. Ammas eegaa jira. Seitse immo umbes ISAAA kiiritatud toiduainete amanamumma barbada. Sabni ISA amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof qesu. Maree: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maal fakkataa? Gegg Essa ühendus garummma sees siif godhe kanaf kan SII kiiritatud toiduainete eegamuu Maal Jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbisu väljasõidud fufaa | Loe edasi →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “Wal-falesuutu bayyata”, “Gaatii hin qabuu.” ”Achitti maal akka argamu utuu hin dhaqiin tilmamuun ni dada’ama” jedhu. Yesus Inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu delusional namooni jedhan Kanan seina hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni väga mandril, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuDubbisu väljasõidud fufaa | Loe edasi →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti Isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin Beek. Kanafu painduv gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan riikliku ittin mul'ate, yknDubbisu väljasõidud fufaa | Loe edasi →

Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi’yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbisu väljasõidud fufaa | Loe edasi →

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

Naan dura Jaalalii teenuse Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni suhtes jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta'u iyyu mees, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti kan suhtes hafne dhuga jireenya. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbisu väljasõidud fufaa | Loe edasi →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e oluline DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu on ndmiti keenya on komana. Naan painduv all rahu Idhu TOKKO arge oluline Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Vastavalt rahu Naan gaarii TOKKO arge painduv dhoksu IMMO väga gaarii hirmachu namaa painduv Hin barbane DHA. Maree: Qoricha painduv dhukufate TOKKO fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama süüakse dhoksita? NamniDubbisu väljasõidud fufaa | Loe edasi →

Leenca Qaraniyo

Magarsa BaqalaSi Hin Irranfatu Garaan KooLencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbisu väljasõidud fufaa | Loe edasi →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 Lafa nuti abdi kutanetti—gafa nuti roomine addemnu—Waaqayyo nuti mul’ata. Humna fayyisu isa seljaaju agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. Maree: Abdi GAFA kutanna saada Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbisu väljasõidud fufaa | Loe edasi →

Aja Inno osutunud, Ka’eera!

Aja Inno osutunud, Ka’eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Jeesuse isa isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus inni jiraataan jireenya vanamoor nuuf ta'e waliin xixalla. Maree: Utuu Yesus dhimma kee kolmandas veerus suhtes gaalle ta'e maaltu ta'a tuur? Guyya har'a akkata Jeesus jireenya kee kana itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbisu väljasõidud fufaa | Loe edasi →

Nahk rasv isa Kahtlused Ayyaana sa

It is really about grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati naaf dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha” ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteDubbisu väljasõidud fufaa | Loe edasi →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

It is about us too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon kas yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala kana keessatti gaafiin nuti of gaafachuu MALU kolmandas veerus inni tokko, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf mees ...?"Jedhu andnud. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf Debbi ga'aa nuuf Kenna. Maree: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Vastavalt rahu ATI gatii bafte hidhamu, … Dubbisu väljasõidud fufaa | Loe edasi →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA nagu läks deebifnuuf? AKKA Yesus jedhe Warri ani oolmaa hüppas kiiritatud toiduainete, warri na jaallatan sagalee koo hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf saada ei Keen, beekumsa keen, lubbuu keen, qabeenya huvitatud, dhaloota mist jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, sa oled isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. KanaafDubbisu väljasõidud fufaa | Loe edasi →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Jeesus Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, Aastal keenyas! Eegaa nüüd Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbisu väljasõidud fufaa | Loe edasi →

Wiirtun Waaqayyo Nu Train Trees

It is not about us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan seljaaju Chitti Chitti yaadnee dhamane TOKKO yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti simana laata? Kas ei ole piisavalt namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e TOKKO yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti väga dhiima on banaa? Madii gaaruumma teenuse Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan on ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo Nuu barsiisa. Maree : Waaqayyon amanachuu, … Dubbisu väljasõidud fufaa | Loe edasi →