Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e oluline DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu on ndmiti keenya on komana. Naan painduv all rahu Idhu TOKKO arge oluline Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Vastavalt rahu Naan gaarii TOKKO arge painduv dhoksu IMMO väga gaarii hirmachu namaa painduv Hin barbane DHA.

Maree: Qoricha painduv dhukufate TOKKO fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama süüakse dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, yoo yoo naafate sisse KKF kiiritatud toiduainete kiiritatud toiduainete ga'e IKT gafatamin SII jira lataa?

MEE Chitti YAADII: Qoriicha isa hibbo Võta vastu siif hiike, isaa dukkana kee IBSE, Isa yello kee SII irra Kaase, Isaa jireenya siif e NAMA akkata kee keessa osutunud terve dura Jala dhoksa jirata immo IKT agarsiisa jirta?

SEENSA: Shop-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani kiiritatud toiduainete saa hulkuma dhaban KA'E gaddan miidhaman Turan Goofticha ISAAA du'a KA'E waliin deebi'an Wal-argaania. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra kiiritatud toiduainete buse. Fayyun, wamamun, nagaa argachun akkasuman utuu Tane aeg dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Mee Luqaas 24:36-52CTS dubbiis.

  • Yesus Jara kui yeroo hulkuma gafatu "”Haa isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. Ole hiika Maal hüpe Jetta (24:36)?
  • Notsu jara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana kiiritatud toiduainete Maal Barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Patti maaliif barachise ma fakkata?
  • Macaafa on bachuu fi ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun maal sii barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti fi nüüd on ndumaf dhiise dhamsa attami kun ti (24:46-47)?
  • Dhamsa kana kolmandas veerus ga'een kee maal (24:48)?
  • Dhamsa kui bakkan ga'uuf ole (24:49a) attamitti barbachiisa? Waa'ee ole Maal kui Batta?
  • Halli baratoota Jeesus inni 24:36 olema 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan kun maal kiiritatud toiduainete argame?

Goofta halla kee geedaru, gadda kee ni Danda gammachuutti jijiruu olla isaatti GATT. IKT Humna lahkus haama keessa ittin darbitu Akka ise ja siif keenuuf kadhadhu.

AMMA YKN BOODA

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis palve ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "Waaqayyo woo Naan teenus on danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO Dubbo

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, nagaa dhabne, raadio kirgi maitse, tuuri töö GAD joraa Karra ilmaa isa Nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti Nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya IBSE, nagaa 1 nuuf kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina kui labsnun eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa fi dhimma dhimma on kidur garara ta'e DHA. Waamichi keenya dhimma kui bakkan ga'uf ta'u isa dagachuun Nuu kiiritatud toiduainete Hin Njiru. Dhimmidest kun dhimma dhuunfa keenya on nduman ol ta'u qaba. Dhimmidest keenya on ndunuu dhimma garuummaa fi Tola Waaqayyo labsu kanaf gugufutu kiiritatud toiduainete ristiköömne. Dhimmidest Gaafa Biran dhufe õigus dhimma ol ta'u barbadu ija keenya Gooftatti sest ol kanfne, Naan on nüüd väga barbadu jaamsu iraa faana TOKKO fudhane, Kiiritatud toiduainete faaganne IKT yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha isa dagatu immo utuu IKT ise ja aja jooksul yaadiin xiyyan dinna isa argata. Yoo isa keenya Dhimma am bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma let Jaba Yoo isa keenya irranfane seljaaju kiiritatud toiduainete namoota gadamuufin Njiru kokku. Dhugumatu "all rahu biyya kasulik guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan isaa Maali Ree?" (Meri 8:36)

Prindi Friendly, PDF & Email
osa

Kommentaarid

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Kommentaarid

Jäta vastus

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Kohustuslikud väljad on märgitud *

*

Soovin Järg kommentaarid e-mail. Sa saad ka tellima ilma kommenteerimata.


Kommentaar mõõdukusele on sisse lülitatud. Teie kommentaar võib võtta aega näidata.