Ashamaa | Ongi etorri

Biriketako Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina bai ndumaaf ta'e, litzateke, bestela gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa eskubidea sagalee faakiin kuota utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin denean bezeroek litzateke jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka duten rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, NAMAs akka akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf ta'u ni abdanna. Gora addaa addaa dirree … Dubbisu ITTI fufaa | Jarraitu irakurtzen →

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Manna jedhu materia gisa irraa fudhannee ilaalle Durée bezalako Jalqaba Jecha Yoo: Mana jechuun bakea pean, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne dandeenya. Yeroo Jecha zuzendariei jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, buruzko hikaan akkuma beekamu ISAAA jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun goby zutabe ka'amu zutabe jiraatu jechuudha yookin Kan. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbisu ITTI fufaa | Jarraitu irakurtzen →

Wuyi hojjenna Waaqayyoof

Zazpi ISAAA biyya garbumma keessa itzulezina jaban Basa heldua buruzko Waaqayyo. Amma kontrabaxua Jira. Saba waliin beste bat eegaa kulturan ta'un. Estatuen eegaa Jira. Irra amanamumma barbada buruz ISAAA Zazpi Immo. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof qesu. MAREE: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma siif godhe kanaf kan SII irra eegamuu Maal Jetta barruan? Mee Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbisu ITTI fufaa | Jarraitu irakurtzen →

Jesus Kristo Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii Hin qabuu." Achitti Maal akka Hin argamu dhaqiin tilmamuun dada'ama da "jedhu. Yesus Inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu delusional namooni jedhan Kanan horma hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni Oso kontinente, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuDubbisu ITTI fufaa | Jarraitu irakurtzen →

Jesus Kristo Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, yknDubbisu ITTI fufaa | Jarraitu irakurtzen →

Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi’yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbisu ITTI fufaa | Jarraitu irakurtzen →

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

Naan iraupen Jaalalii zerbitzua Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni prezioa jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta'u iyyu gizonezkoa, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti nazio hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbisu ITTI fufaa | Jarraitu irakurtzen →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Baatuun Dhuga-fi Mama Naan argee dhaga'e DHA garrantzitsua. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu da ndmiti keenya da komana. Naan bakea Idhu tokko arge garrantzitsua azpian pliable Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. , Bakea Naan gaarii tokko arge IMMO Under pliable dhoksu oso gaarii hirmachu namaa pliable Hin barbane DHA. MAREE: Qoricha pliable dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama jan dhoksita? NamniDubbisu ITTI fufaa | Jarraitu irakurtzen →

Leenca Qaraniyo

Magarsa BaqalaSi Hin Irranfatu Garaan KooLencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbisu ITTI fufaa | Jarraitu irakurtzen →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 Nutt Lafa-gafa Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa bizkarrezur agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. MAREE: Abdi GAFA kutanna jaso Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. Mee Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbisu ITTI fufaa | Jarraitu irakurtzen →

Time INNO dira errendatzen bezala, Ka'eera!

Time INNO dira errendatzen bezala, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Jesus isa isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a ka'u bitartean Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan nuuf ta'e waliin xixalla aurrean jireenya. MAREE: Utuu Yesus dhimma Kee keessa prezioa gaalle ta'e maaltu ta'a kulturan? Guyya har'a akkata Jesus jireenya Kee kana itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbisu ITTI fufaa | Jarraitu irakurtzen →

Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti

It is really about grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati naaf dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha” ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteDubbisu ITTI fufaa | Jarraitu irakurtzen →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

It is about us too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon bai yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala, oilasko keessatti gaafiin gaafachuu malu keessa Nuti Inni bada, "Maaliif dhiphae Yesus? Yesus maaliif dhiphachuuf gizonezko ...?"Jedhu eman. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf Kenna. MAREE: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? : Bakea ATI gatii bafte hidhamu Under, … Dubbisu ITTI fufaa | Jarraitu irakurtzen →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA bezala deebifnuuf sartu zen? AKKA Yesus jedhe warri ANI oolmaa salto egin Irra, na Warri jaallatan sagalee bota hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf ez gogotsua bat jaso, Gogotsua beekumsa, Gogotsua lubbuu, qabeenya gogotsua, dhaloota ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, Hemen zaude isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. KanaafDubbisu ITTI fufaa | Jarraitu irakurtzen →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi Hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, Keenyas In! Eegaa orain Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbisu ITTI fufaa | Jarraitu irakurtzen →

Wiirtun Waaqayyo Nu Tren Zuhaitzak

It is not about us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan bizkarrezur Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? Ez egokian namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti oso dhiima banaa? Madii gaaruumma zerbitzua Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa da. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … Dubbisu ITTI fufaa | Jarraitu irakurtzen →