Ashamaa | خوش آمد

ریه Nagaan Dhuftan! شخصیت Akeki Aarsaa Haaraa oduu gammachisaa ISA fayyina چمن hundumaaf غیر قابل بیان, آنها ELA gooftaa keenya از Yesus Kristos, labsuu DHA. ارسال و irratti barrulee, lallaba, استخدام Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa این sagalee فی faakiin utubame maxxansuuf yaadaa استدلال. Maxxansiin زمانی که مخالف می jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila aarsaatti مخالف Waaqayyof dhiyessitan, namas عکا jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf عکا ta'u نیکل abdanna. تا addaa addaa dirree … fufaa فناوری اطلاعات و ارتباطات Dubbisu | ادامه مطلب →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha مانا jedhu duree به عنوان YOO ماده به عنوان irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha مانا jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan در مورد ISAAA jijjirama است. مانا qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun در ستون در ستون jechuudha jiraatu goby ملی ka'amu yookin. مانی قبلا qulqullummaa کان immoo itti gaafatummaa فی abbummaan کان Waaqayyo ای عکا ta'e waliin … fufaa فناوری اطلاعات و ارتباطات Dubbisu | ادامه مطلب →

Nuyi Waaqayyoof در hojjenna

Waaqayyo ISAAA معمول biyya garbumma keessa irre جابا تحت فشار قرار دادند. سرو پایه از Amma. صبا ISA waliin ta'un ISA eegaa TURE. از Amma سرو eegaa. صبا isaa irra IMMO amanamumma کیش کیش. Sabni ISA amaname Waaqayyoof عکا hojjetu عکا waaqesu. گلی ماری: باره jreenya keetti geggessan Waaqayyo SIIF godhe محل fakkataa? Geggessa بیشتر garummma Innī siif godhe کنف SII irra eegamuu مآل جتا? کسانی Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo … fufaa فناوری اطلاعات و ارتباطات Dubbisu | ادامه مطلب →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani هین jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa هین dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "وال falesuutu bayyata", "qabuu Gaatii هین." "Achitti تامین مالی عکا argamu utuu هین dhaqiin tilmamuun نیکل dada'ama" jedhu. Yesus Inni nuti سینا Luuqaas bareese keessatti arginu توهم namooni jedhan Kanan دیوار هین fakkatu. نان inni hojjechuuf deemu salphati هین tilmamuu. قاره Namooni بسیار, ، Waaqayyo namoota gaarii hojjetan نیکل jaallata، jedhani yaaduu … fufaa فناوری اطلاعات و ارتباطات Dubbisu | ادامه مطلب →

عیسی مسیح Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan کنیا namooni biroon من bayye beeku نیکل danda'u. Nmuni Isani پرسلن والین, waliin hojjetan, eenyuma isaani از Amma ta'e beeku namaa birattis himu نیکل danda'u. Eenyuma isaani siriitti GAD-fagesaani beeku فی himu garuu هین danda'an. Nutu siriitti isaan beeka. Nmuni Byyan Wa'i ASUS از Amma Ta'i بین المللی باکو. Beekums Isaan garuu MITI GAD-فاژ. Dhugaa guutuu خارج beekan. Kanafu نام gaarii, ciimaa barsiisa, humni ژاپن این mul'ate ittin, سازمان ملل متحد … fufaa فناوری اطلاعات و ارتباطات Dubbisu | ادامه مطلب →

Biyya آرام Keessa نر کان Biyya نشست آرام

Biyya آرام biyya دیوار keessa miti.mp3 آرام 15Isa hamaattii عکا ISAAA eegduuf از Malee, biyya آرام keessaa عکا ISAAA baaftuuf سی هین kadhadhu. 16Akkuma آرام biyya آسان هین Ta'in, isaanis biyya نشست آرام. 17Dubbiin گر dhugaa DHA, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18عکا ATI biyya lafaatti ergite, انیس akkasuma biyya lafaatti ISAAA ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni عیسی Kristos (Kristi'yaanoon) namoota آرام biyya keessa wamamani dhiifamu … fufaa فناوری اطلاعات و ارتباطات Dubbisu | ادامه مطلب →

خشم وال Dhabdee

کار برای صلح

نان دورا Jaalalii خدمات عکا ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu عکا ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala نان ta'eef, namni jaallatin قیمت, Waaqayyoon هین beekne " (1 Yoh. 4:8) caafameera jedhame. وال dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa ISA jalqaba TI. Haa ta'u iyyu مرد, وال dhabdeen من dhokkfamu هین fesisne, هین حق jireenya hafne keessatti dhuga jireenya. روغن چرم inni cimaan وال dhabdeen dhibamu ISA osoo … fufaa فناوری اطلاعات و ارتباطات Dubbisu | ادامه مطلب →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga فی baatuun مادر نان argee dhaga'e مهم برای DHA. مادر نان نان argee فی dhaga'e namaa dhoksuu ndmiti keenya است komana. قابل انعطاف نان تحت صلح Idhu arge tokko مهم: برای Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. در تحت صلح نان gaarii آن tokko arge قابل انعطاف dhoksu IMMO بسیار gaarii hirmachu namaa قابل انعطاف هین barbane DHA. گلی ماری: Qoricha قابل انعطاف dhukufate tokko fayyisu یو bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf نما خورده است dhoksita? Namni … fufaa فناوری اطلاعات و ارتباطات Dubbisu | ادامه مطلب →

Leenca Qaraniyo

Magarsa شروع – برای رسیدن به کو هین Irranfatu – Lencaa.mp3 Magarsa باقلا شروع به کار Leenca qaraniyo angafa nagaa ها Yaa از Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda HIDA Daawitii Mootota keessa کان عکا گر هین jiru akkikee آتی ulfeefamii waaqaa-LAFA ulfaadhu از Amma illee Ulfaadhu براآن باره مرد, ulfadhu اما illee /4 1. هین sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni گر) هین sagadinuu کان du'aniif, (Mootii gudda ulfinni گر) منطقه کان SII … fufaa فناوری اطلاعات و ارتباطات Dubbisu | ادامه مطلب →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafa Nutt Nutt عبدی kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu عیسی نخاعی agarsiisa. عبدی keenya haaressa. Akkeka هزینه keenya kayyo geedara. گلی ماری: عبدی GAFA kutanna که دریافت Waaqayyo sflf ga'e beeka? کسانی dhugaa nuuf ba'i. کسانی Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, عبدی dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? مو lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … fufaa فناوری اطلاعات و ارتباطات Dubbisu | ادامه مطلب →

همانطور که در زمان INNO ارائه شده است, Ka'eera!

همانطور که در زمان INNO ارائه شده است, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti عیسی مسیح عیسی عیسی دعا ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo دعا ka'u Goofta Chitti yaadanu kanatti attamitti Yesus inni jiraataan jireenya عکا nuuf ta'e waliin xixalla. گلی ماری: Utuu Yesus dhimma گردنبند keessa قیمت gaalle ta'e maaltu ta'a نحوی? Guyya har'a akkata عیسی jireenya گر kana itti geedare, akkata inni itti عبدی که moofa'e itti haareesse dhugaa … fufaa فناوری اطلاعات و ارتباطات Dubbisu | ادامه مطلب →

و پیراستن Dubbi Ayyaana 1 و TI

واقعا مورد grace.mp3Dubbin ISA Dubbi Ayyaana TI رام 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa AMANTI از Ishe irra dubistuu tokko galuuf دینان namicha geggessa AMANTI از Ishe ta'e BIRA dhaqixe waa'ee waan isheen dubbisa jirtu عکا ibsuuf gaafate. Namichi immo "آنی qubee خارج beeku. یو Garuu ATI ابوالفضل dubbifite dhugaa inni agarsiisu نان badha "ittin jedhe. "ATI eega qubee ille هین beekne, attamitti dhugaa خود و با agarsiisu hubachuu dandessa،?"می اندازد … fufaa فناوری اطلاعات و ارتباطات Dubbisu | ادامه مطلب →

Kristos Waaqayyotti نو Araarsuuf Dhiphate

این در مورد ما است too.mp3 Kristos Waaqayyotti نو Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon یا yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala مرغ keessatti gaafiin Nutt سگ شکست خورده gaafachuu ملو keessa TOKKO, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf مرد ...?"Jedhu داده اند. Sagaleen Waaqayyo gaafii کنف debbi ga'aa nuuf Kenna. گلی ماری: نما biraaf Jecha gatii bafte beekta? در زمان صلح ATI gatii bafte hidhamu, … fufaa فناوری اطلاعات و ارتباطات Dubbisu | ادامه مطلب →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

تسفای آیانو tiin از Yesus oolmaa namoota baayee irra عکا qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA به deebifnuuf رفت? عکا Yesus jedhe warri آنی oolmaa شروع به پریدن کرد Irra, NA Warri jaallatan sagalee به بازیگران hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf برای دریافت کین ندارد, کین beekumsa, کین lubbuu, مشتاق qabeenya, کین dhaloota jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, شما isanii kenuuf dubbatti هین jedhan. Kanaaf … fufaa فناوری اطلاعات و ارتباطات Dubbisu | ادامه مطلب →

Ilmicha Qabdaa?

تسفای آیانو tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma هین qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi نرو? Waaqayyo Abbaa Yesus, در keenyas! Eegaa اکنون Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? می دهد (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ILMA Waaqayyo ta'u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta'un isaanii نیکل … fufaa فناوری اطلاعات و ارتباطات Dubbisu | ادامه مطلب →

Wiirtun Waaqayyo درختان نو قطار

آن را در مورد us.mp3 Wiirtun Waaqayyo از Malee نو از Miti نیست 2 Qorontos 4:1-6 نان gaarii yeroo nuuf ta'u, نان ستون فقرات Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti simana laata? آیا به اندازه کافی نمی namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti بسیار dhiima banaa? Madii gaaruumma خدمات Waaqayyo. نساء iraa gaariin نان ndinu nuuf عکا ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. گلی ماری : Waaqayyon amanachuu, … fufaa فناوری اطلاعات و ارتباطات Dubbisu | ادامه مطلب →