Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga فی baatuun مادر نان argee dhaga'e مهم برای DHA. مادر نان نان argee فی dhaga'e namaa dhoksuu ndmiti keenya است komana. قابل انعطاف نان تحت صلح Idhu arge tokko مهم: برای Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. در تحت صلح نان gaarii آن tokko arge قابل انعطاف dhoksu IMMO بسیار gaarii hirmachu namaa قابل انعطاف هین barbane DHA.

گلی ماری: Qoricha قابل انعطاف dhukufate tokko fayyisu یو bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf نما خورده است dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, یو یو naafate در Irra Irra ga'e KKF فناوری اطلاعات و ارتباطات gafatamin sii سرو lataa?

کسانی Chitti YAADII: Qoriicha عیسی hibbo دریافت siif hiike, isaa dukkana گر ibse, isaa yello گردنبند SII irra Kaase, Isaa jireenya siif الکترونیکی نما akkata گر keessa ارائه شده سالم دورا Jala dhoksa jirata immo فناوری اطلاعات و ارتباطات agarsiisa jirta?

SEENSA: فروشگاه buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani irra dhaban ka'e gaddan miidhaman توران Goofticha ISAAA دعا ka'e waliin deebi'an وال argan پرسه زدن. Gooftchi nagaa isaani deebisef. عکا hubataniif Samu Isaan Isaan Isaan baneftu Karra irra Buse. Fayyun, wamamun, به nagaa argachun akkasuman utuu Tane هم dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Luqaas عسل 24:36-52TTI dubbiis.

  • Yesus خارا به عنوان yeroo پرسه زدن gafatu”Haa isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. به hiika Maal جهش Jetta (24:36)?
  • نسو خارا Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irra Maal Barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) پتی maaliif barachise I fakkata?
  • Macaafa bachuu فی ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? کون زمین SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti فی ndumaf dhiise dhamsa attami کان تیتانیم است. (24:46-47)?
  • Dhamsa به عنوان keessa ga'een دریافت Maal (24:48)?
  • Dhamsa به عنوان bakkan ga'uuf است (24:49a) attamitti barbachiisa? Waa'ee هیچ Maal به عنوان batta است?
  • Halli baratoota عیسی inni 24:36 باشد 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan کان maal irra argame?

Goofta موفق گردنبند geedaru, گر gadda نیکل danda gammachuutti jijiruu. باشد isaatti GATT. فناوری اطلاعات و ارتباطات Humna چپ haama keessa ittin darbitu عکا خود و با siif keenuuf kadhadhu،.

AMMA YKN BOODA

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis تضرع ka'uuf عکا Njiru ... caafameera. "وو Waaqayyo نان خدمات danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO Dubbo

Waaqayyo namoota عکا keenya پارا cubbun takalamne, nagaa dhabne, رادیو طعم احساسات, کار به نحوی در GAD joraa Karra ilmaa عیسی nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa 1 nuuf kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. fayyina Wangeela به عنوان labsnun eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa فی dhimma dhimma garara ta'e DHA کوتاه. Waamichi keenya dhimma به عنوان bakkan ga'uf ta'u عیسی dagachuun nuu irra هین Njiru. اهل ذمه کان dhimma dhuunfa keenya nduman OL ta'u qaba. اهل ذمه keenya ndunuu dhimma garuummaa فی Tola Waaqayyo labsu کنف gugufutu زیره irra نیست.. اهل ذمه حق Gaafa Biran dhufe dhimma OL ta'u barbadu ija keenya Gooftatti چون kanfne OL, نان است در حال حاضر بسیار barbadu jaamsu iraa faana tokko fudhane, Irra faaganne فناوری اطلاعات و ارتباطات yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha عیسی dagatu immo utuu خود را به ICT و با زمان yaadiin xiyyan dinna عیسی argata. یو عیسی keenya Dhimma صبح bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma اجازه jaba یو عیسی keenya irranfane نخاعی irra namoota gadamuufin Njiru ملاقات. Dhugumatu "تحت صلح biyya مفید guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garuu یو dhabe, bu'aan isaa maali REE?" (دریا 8:36)

نسخه قابل چاپ به, PDF و ایمیل
اشتراک گذاری

نظرات

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *

*

مرا با ایمیل از دیدگاه های آتی این نوشته مطلع کن. همچنین می توانید بدون ارسال دیدگاه مشترک شوید.


نظارت بر نظرات فعال است. نظر شما ممکن است برخی از زمان به نظر می رسد را.