Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha مانا jedhu duree به عنوان YOO ماده به عنوان irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha مانا jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan در مورد ISAAA jijjirama است.

مانا qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun در ستون در ستون jechuudha jiraatu goby ملی ka'amu yookin. مانی قبلا qulqullummaa فناوری اطلاعات و ارتباطات immoo در یک پست ولی کان عکا نیکل درجه Waaqayyo hubbana را abbummaan gaafatummaa. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. Kanaaf akka ani qulqulluu ta’e isinis qulqulloota ta’a jedhe kan nu abboomeef.

Nuti warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka tanee sagaleen Waaqayyo nu hubbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee nu kan Waaqayyooti malee kan biyya lafaa miti yookiin kan ofii keenyaa miti. Abbaan keenya Waaqayyo nu jaallatee ilama isaa tokkicha akka nu fayyinuuf, cubbuu jalaa akka baanuuf, du’a barabaraa jalaas akka nu baraarmnuuf nuuf kenne. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul’isee jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, abbaan koos immoo isa ni jaallata; nuyis (Ilma, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas isa bira ni godhana’ (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee isaa rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata isaa, iddoo jireenya isaa ni godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma maqaa isaa bakka qulqulluu jiraata. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis mana qulqulluummaa isaati.’

Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: Ani isin bira nan buufadha, isin jiddus nan deddeebi’a, ani Waaqayyo keessan nan ta’a isin saba koo ni taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?

Hafuurri Waaqayyo YOO dhuguma ISIN keessa jiraate, Malee hafuuraatti عکا عکا ISIN feedha fedha foonitti زمان jiratan; namni hafuura Kristos از قیمت keessaa qabne ملی Kristos MITI (رم 8:9). گرو ISIN این عکا نمی qulqulluummaa Waaqayyo taatan, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1Qor. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; taatanii ISA های hafuura qulqulluummaa نمی ماموریت, ملی ترین MITI keessan ofii. Waaqayyo gatiidhaan ISIN bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa Waaqayyo جهنم ta'u qulqullummaa نمی barree qulqulluummati عکا eegnu, کان در داخل nuuf سگ kennee گرگ معان isaaf کلیدی بز خوب نو qulqulluun فریاد haa.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; امین.

tiin Tesfaye Ayyano

نسخه قابل چاپ به, PDF و ایمیل
اشتراک گذاری

نظرات

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 نظرات

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *

*

مرا با ایمیل از دیدگاه های آتی این نوشته مطلع کن. همچنین می توانید بدون ارسال دیدگاه مشترک شوید.


نظارت بر نظرات فعال است. نظر شما ممکن است برخی از زمان به نظر می رسد را.