Ashamaa | Tervetuloa

Lung Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa fayyina isa puolue ndumaaf ta'e, muutoin gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree Kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa oikea addaa sagalee faakiin maksu utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin kun akka isin jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka jotka rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, Talo Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf Akka ta'u ni abdanna. Up addaa addaa dirree … Dubbisu ITTI fufaa | Jatka käsittelyssä →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu Durée Yoo-ainetta irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha manaa jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan noin ISAAA on jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun tokko kan keessa ka’amu yookin keessa jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa KUN immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o Akka ta'e waliin … Dubbisu ITTI fufaa | Jatka käsittelyssä →

Wuyi Waaqayyoof in hojjenna

Seitsemän Waaqayyo noin ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban Basa Aikuinen. Amma basso JIRA. Saba waliin toisiaan eegaa TURE ta'un. Ammas eegaa jira. Seitsemän immo noin ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof qesu. Maree: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Geggessa olet garummma inni SIIF godhe kanaf kan sukeltajat MeCoy eegamuu maal Jetta? TEM Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo … Dubbisu ITTI fufaa | Jatka käsittelyssä →

Jeesus Kristus Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii hin qabuu." "Achitti Maal akka hin vain argamu dhaqiin tilmamuun on dada'ama" jedhu. Yesus Inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu harhainen namooni jedhan Kanan seinä hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni hyvin maanosa, "Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ei jaallata 'jedhani yaaduu … Dubbisu ITTI fufaa | Jatka käsittelyssä →

Jeesus Kristus Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan keenya namooni biroon harhainen bayye beeku ni danda'u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani joko ta'e beeku Namaa birattis kohdetta ovat danda'u. Eenyuma isaani I riitti Gad-fi fagesaani beeku garuu kohdetta hin danda'an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen the'ee Yesus joko ta'e beeku. Beekums isaani henki vuoden Fago MITIn. Dhugaa guutuu kohti beekan. Kanafu nimi gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul'ate, YKN … Dubbisu ITTI fufaa | Jatka käsittelyssä →

Biyya repeämä Keessa Mies Kan hyödyllisiä Biyya Puut

Biyya käyttökelpoisia keessa biyya käyttökelpoisia miti.mp3 garuu ei voi aattii akka 15Isa Isaan eegduuf Lee, biyya hyödyllinen keessaa Akka Isaan baaftuuf ei hin kadhadhu. 16Akkuma kaduilla voi biyya hyödyllisiä hin ta'in, isaanis biyya rauhallinen Meeting. 17Dubbiin joka dhugaa Tran, dhugichaan Aan qulqulleessi. 18Akka ja biyya lafaatti ergite, anis akkasuma biyya lafaatti Isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi'yaanoon) namoota rauhoittaa biyya keessa wamamani dhiifamu … Dubbisu ITTI fufaa | Jatka käsittelyssä →

Furii Wal-Dhabdee

työtä rauhan

Naan dura Jaalalii palvelun Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni hin jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan keessa jaalala Doorin YKN ittisan tulee jalqaba. Haa ta'u iyyu mies, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti kan hin hafne dhuga jireenya. Dubbin muut cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa Osoo … Dubbisu ITTI fufaa | Jatka käsittelyssä →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e tärkeää DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu on ndmiti keenya on komana. Naan taipuisat Peace Idhu Tokko arge tärkeää Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Peace Naan gaarii Tokko arge notkea dhoksu IMMO hyvin gaarii hirmachu namaa notkea Hin barbane DHA. Maree: Qoricha taipuisat dhukufate Tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama on syöty dhoksita? Namn … Dubbisu ITTI fufaa | Jatka käsittelyssä →

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – Jos me Irranfatu Hin Koo – Lencaa.mp3 Magarsa alkoi Bettina Leenca qaraniyo kuolla Yaa Yesus käyttäjätunnuksen mootii Lisa Roon mootii Gudda ommella Daawitii Mootota keessa kan Akka Kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa kuoli ulfaadhu Emma Allee Ulfaadhu uros bara Emraan, ulfadhu pitämällä illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii Gudda ulfinni ETY) Hin sagadinuu kan du'aniif, (Mootii Gudda ulfinni ETY) Khan naapurustossa sii … Dubbisu ITTI fufaa | Jatka käsittelyssä →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma du'aa Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa nuti Abdi kutanetti-Gafa nuti roomine addemnu-Waaqayyo nuti mul'ata. Humna fayyisu isa selkärangan agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. Maree: Abdi GAFA kutanna saada Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. TEM Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate Immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbisu ITTI fufaa | Jatka käsittelyssä →

Kuten Time Inno suoritettu, Ka'eera!

Kuten Time Inno suoritettu, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Jeesus isa isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du’a ka’u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus inni jiraataan jireenya akka nuuf ta’e waliin xixalla. Maree: Utuu Yesus dhimma kee keessa hin gaalle ta’e maaltu ta’a ture? Guyya har'a akkata Jeesus jireenya kee kana itti geedare, akkat majatalo työnnetään EU halusi moofa oli haareess että dhuga että … Dubbisu ITTI fufaa | Jatka käsittelyssä →

Nahkarasva Dubbi Ayyaana yhden Ti

Se on oikeastaan ​​grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo "Ani qubee hin beeku. Yoo Garuu ATI AAF dubbifite dhugaa Inni agarsiisu Naan on badha "ittin jedhe. "Ati Eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa muut agarsiisu hubachuu dandessa?"Heittää … Dubbisu ITTI fufaa | Jatka käsittelyssä →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Se on meistä too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon joko yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala kana keessatti gaafiin nuti of gaafachuu malu keessa inni tokko, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf mies ...?"Jedhu ovat antaneet. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf Debbi ga'aa nuuf Kenna. Maree: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Peace ATI gatii bafte hidhamu, … Dubbisu ITTI fufaa | Jatka käsittelyssä →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano Tiinin Yesus oolmaa namoota baayee irra Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA kuin meni deebifnuuf? Akka Yesus jedhe Warri ani oolmaa hyppäsi Irra, warri na jaallatan sagalee neulo hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf saada mitään Keen, beekumsa Keen, lubbuu Keen, qabeenya innokas, dhaloota keen jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta’e, qabeenya, beekumsa isanii, Oletko isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. Kanaaf … Dubbisu ITTI fufaa | Jatka käsittelyssä →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano Tiinin Peace Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, In keenyas! Eegaa nyt Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) Haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta'u turvallisuuden isaatti abboon ijoollee Waaqayyo ta'un isaanii ni … Dubbisu ITTI fufaa | Jatka käsittelyssä →

Wiirtun Waaqayyo Nu Train Puut

Kyse ei ole us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan selkärangan Chitti Chitti yaadnee dhamane Tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti simana laata? Älä riittävästi namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e Tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti hyvin dhiima on banaa? Madii gaaruumma palvelu Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan on ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. Maree : Waaqayyon amanachuu, … Dubbisu ITTI fufaa | Jatka käsittelyssä →