Ashamaa | Accueil

Lung Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina soit ndumaaf ta'e, serait autrement gooftaa keenya Yesus Kristos, dha labsuu. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa droit Sagalee faakiin frais utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin lorsque les clients seraient jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka qui rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, NAMA akka akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf Ta'u ni abdanna. Jusqu'à addaa addaa dirree … Dubbisu ITTI fufaa | Continuer la lecture →

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba Jecha yoo comme la manne question jedhu duree que irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun peut dans la paix, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne est dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa Jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan sur l'ISAAA est jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun gobie Kan dans la colonne ka'amu yookin dans la colonne jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta'e waliin … Dubbisu ITTI fufaa | Continuer la lecture →

Wuyi Waaqayyoof dans hojjenna

Sept Waaqayyo sur l'ISAAA biyya garbumma keessa IRRE Jaban d'âge mûr basa. Amma basse JIRA. Saba waliin l'autre eegaa ture ta'un. Statue eegaa Jira. Sept immo sur l'ISAAA irra barbada amanamumma. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof la qesu. MAREE: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo SIIF godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma l'intérieur de SIIF godhe Kanaf kan SII irra eegamuu Jetta Maal? MEE Chitti YAADII: Jaalala ta'e Waaqayyo de Waaqayyo … Dubbisu ITTI fufaa | Continuer la lecture →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “Wal-falesuutu bayyata”, “Gaatii hin qabuu.” ”Achitti maal akka argamu utuu hin dhaqiin tilmamuun ni dada’ama” jedhu. Yesus Inni Nuti Seena Luuqaas bareese keessatti arginu délirant namooni jedhan Kanan mur hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni continent très, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan pas jaallata' jedhani yaaduu … Dubbisu ITTI fufaa | Continuer la lecture →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni Japon Cette mul'ate ittin, Nations unies … Dubbisu ITTI fufaa | Continuer la lecture →

Biyya rupture Keessa Homme Kan utiles Arbres Biyya

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya utile keessaa akka isaan baaftuuf pas hin kadhadhu. 16Akkuma rue peut biyya utile hin ta'in, isaanis peut biyya arbres utiles. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati ergite à lafaatti biyya, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesu Kristos (Kristi'yaanoon) namoota calmer la Biyya keessa wamamani dhiifamu … Dubbisu ITTI fufaa | Continuer la lecture →

Furii Wal-Dhabdee

travail pour la paix

Naan-mère Jaalalii service de Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf Ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni prix jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa Ta'u hommes iyyu, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti nationale hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin de la cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osoo … Dubbisu ITTI fufaa | Continuer la lecture →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan Argee dhaga'e important pour DHA. Mama Naan Naan Argee fi dhaga'e namaa dhoksuu est ndmiti keenya est Comana. Naan souple sous la paix Idhu tokko arge important pour Chitti gafatama dhiise badisa qaba ga'uf. En vertu de la paix Naan gaarii tokko arge souple dhoksu IMMO très gaarii hirmachu namaa souple Hin barbane DHA. MAREE: Qoricha souple dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama est mangé dhoksita? namn … Dubbisu ITTI fufaa | Continuer la lecture →

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – Si Hin Irranfatu Garaan Koo – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) District kan sii … Dubbisu ITTI fufaa | Continuer la lecture →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa épinière agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. MAREE: Abdi GAFA kutanna recevoir Waaqayyo sflf ga'e Beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo Dhume irratti, abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arif immo, Isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu Ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbisu ITTI fufaa | Continuer la lecture →

As Time Inno été rendu, Ka'eera!

As Time Inno été rendu, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Spinal Yesus du'a ka'ee isa isa jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a tout Ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya face nuuf ta'e xixalla waliin. MAREE: Utuu Yesus dhimma kee keessa prix gaalle ta'e maaltu ta'a ture? Guyya pas R'a que akkata Yesus jireenya réception geedare Chitti, akkata instabilité itti Inni qui moofa'e itti haareesse dhugaa … Dubbisu ITTI fufaa | Continuer la lecture →

Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti

Il s'agit vraiment de grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati naaf dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha” ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa autre agarsiisu hubachuu dandessa?” jette … Dubbisu ITTI fufaa | Continuer la lecture →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Il s'agit de nous too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon soit yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala poulet keessatti gaafiin Nuti de malu gaafachuu keessa Si Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf mâle ...?"Can jedhu DHA. Sagaleen Waaqayyo gaafii Kanaf debbi ga'aa nuuf Kenna. MAREE: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? En vertu de la paix ATI gatii hidhamu bafte, … Dubbisu ITTI fufaa | Continuer la lecture →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA est entré en tant que deebifnuuf? AKKA Yesus jedhe warri ani oolmaa sauté IRRA, na Warri jaallatan Sagalee jeté hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf pour recevoir un Keen pas, Keen beekumsa, Keen lubbuu, vive qabeenya, dhaloota ING jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, êtes-vous isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. Kanaaf … Dubbisu ITTI fufaa | Continuer la lecture →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, En keenyas! Eegaa maintenant Warri Yesus gooftaa Ta'u isatti Amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa Ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta'u isaatti Amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta'un isaanii ni … Dubbisu ITTI fufaa | Continuer la lecture →

Wiirtun arbres Waaqayyo train Nu

Il ne s'agit pas us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf Ta'u, Naan épinière Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? Ne pas adéquatement namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti très dhiima est Banaa? Madii gaaruumma services Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan est ndinu nuuf Akka Ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … Dubbisu ITTI fufaa | Continuer la lecture →