Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan Argee dhaga'e important pour DHA. Mama Naan Naan Argee fi dhaga'e namaa dhoksuu est ndmiti keenya est Comana. Naan souple sous la paix Idhu tokko arge important pour Chitti gafatama dhiise badisa qaba ga'uf. En vertu de la paix Naan gaarii tokko arge souple dhoksu IMMO très gaarii hirmachu namaa souple Hin barbane DHA.

MAREE: Qoricha souple dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama est mangé dhoksita? Estimant très qoricha yoo dhabuudhan soleil du'e, yoo yoo naafate dans KKF IRRA ga'e IRRA TIC gafatamin sii jira lataa?

MEE Chitti YAADII: Qoriicha isa hibbo réception SIIF hiike, Isaa dukkana kee ESFI, père yello kee SII IRRA Kaase, Isaa jireenya SIIF un e AMNA akkata kee keessa été rendu sain durée Jala dhoksa Jirata immo TIC agarsiisa jirta?

SEENSA: Shop-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani irra peut errer dhaban KA'E gaddan miidhaman turan Goofticha ISAAA du'a KA'E waliin deebi'an wal-argan. Gooftchi Nagaa isaani deebisef. Samu hubataniif isaan Akká isaan baneftu karra irra isaan buse. Fayyun, wamamun, Nagaa argachun akkasuman utuu Tane temps dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Mee Luqaas 24:36-52TTI dubbiis.

  • Yesus Jara que yeroo errent gafatu "”Haa isiniif Nagaan Ta'u!” jedhetu. Soyez hiika saut Maal Jetta (24:36)?
  • Nasu yara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irra Maal Barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Patti maaliif barachise je fakkata?
  • Macaafa est bachuu fi ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun terres SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti fi est maintenant ndumaf dhiise dhamsa attami kun ti (24:46-47)?
  • Dhamsa canal keessa ga'een peint kee (24:48)?
  • Dhamsa que bakkan ga'uuf n'est pas (24:49un) attamitti barbachiisa? Waa'ee n'est Maal que l'batta?
  • Halli baratoota Yesus inni 24:36 être 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan kun Maale la radio Argame?

Goofta géré collier geedaru, Gadda kee ni danda gammachuutti jijiruu être isaatti du GATT. TIC Humna laissé haama keessa ittin darbitu akka lui-même et avec SIIF keenuuf kadhadhu.

AMMA YKN Booda

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis supplication ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "Waaqayyo woo Naan service est danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO DUBBI

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, Nagaa dhabne, la radio passions goût, ture des travaux de gad joraa Karra ilmaa isa WAAME nuu. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ESFI, Nagaa une nuuf Kenne, dhiifama cubbu Bara isa fi fayyina continent karra Yesus Kristos Goofta Keenya soit ndumaaf qophaa'e AKKA labsnuuf NUU Fusionner. Wangeela fayyina que labsnun eega Chitti keenya gafatama.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa fi dhimma dhimma sont rabougries garara ta'e DHA. Waamichi keenya dhimma que bakkan ga'uf Ta'u isa dagachuun nuu irra Njiru Hin. Dhimmi kun dhimma dhuunfa keenya est nduman ol Ta'u qaba. Dhimmi keenya est ndunuu dhimma garuummaa fi Tola Waaqayyo labsu Kanaf gugufutu irra cumin. Dhimmi Gaafa compensation ol Ta'u dhufe droit dhimma barbadu il keenya phénomène ol Gooftatti kanfne, Naan est maintenant très barbadu jaamsu iraa Faana tokko fudhane, IRRA faaganne TIC yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha isa dagatu immo utuu se TIC et avec le temps yaadiin xiyyan dinna argata isa. Yoo isa keenya Dhimma am bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma let jaba Yoo isa keenya irranfane épinière irra namoota gadamuufin Njiru répondre. Dhugumatu »en vertu de la paix biyya utile buufatee guutummaatti, ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan Isaa maali REE?" (Mer 8:36)

Version imprimable, PDF et Email
Partager

Commentaire

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publié. Les champs obligatoires sont marqués *

*

Notifiez-moi des commentaires à venir via émail. Vous pouvez aussi vous abonner sans commenter.


La modération des commentaires est activée. Votre commentaire peut prendre un certain temps avant d'apparaître.