Wuyi Waaqayyoof i hojjenna

Seacht Waaqayyo faoi ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban basa Lánfhásta. Amma Bass JIRA. Saba waliin chéile dobharshaothraithe eegaa ta'un. Dealbh eegaa Jira. Seacht IMMO faoi ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni ISA amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof an qesu.

Maree: Mhór jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg ESSA fi garummma taobh istigh siif godhe kanaf Kan SII irra eegamuu Maal Jetta?

Mee Chitti YAADII: Nach bhfuil Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo ta'u hinaafaa ISA ISA rritti Mee Chitti yaadii.

SEENSA: Seacht Iyaasuun Isra'el geggesse biyya Akka dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen erga ga'e booda yeroo dhuma ithe irra deebi'e the'ee dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof ISA fi hojjechuu an kun qesuu Akka hin dhiima layyo tahin faoi ISAAA qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24TTi waliin Ach dubbisinu.

14 "Amma EGAA Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan Laga Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii Turan sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun duratti ISIN an Maa yoo fakkaate garuu, waaqayyolii Warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis Warra féidir Amoorota ISIN biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu Yoo ta'e har'a eenyuuf dung hojjettan fo'a dhaal 'Garuu anii fi mannitol koo Waaqayyoof in hojjenna "jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee an biraatllf qayyoTii hojjechuun nuttii Ach an fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; inni nuyi, abboota keenyas oidhreacht garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa fuinnimh milikkita keenya dumatti godheena, mar an keenya réasúnta stunted Irratti, eireaball keessa darbine hundumaa gidduattis underdog Nu eegeera. 18Waaqayyo seachtú inni atá stunted, Amoorota Achi turanis anois Duran oofee baase Waaqayyo keenyn ta'eef delusional, Wuyi isaaf i hojjenna "jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, Innis Waaqayyo ISA qulqulluu DHA, inni Waaqayyo hinaafaa Udhas; Innis irra-daddarbaa keessanii i eubbuu keessan isiniif am dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii an ormaatiif qayyolii yoo hojjettan, inni isa dun gaaril isiniif godhe, Wanta deebi'ee immoo choinneáil isinitti fidee ISIN i fixa Haman "jedhe. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Wuyi Waaqayyoof i hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "ISIN-Waaqayyoof i hojjenna-ISA jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa i baatu" jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa i Baana!"Jedhanii i deebisanilf. 23Sicín imratti lyaasuun jaraan, "Rabhadh Amma EGAA waaqayyolii ormaa comharsana gidduu ISIN ann imnaa deebi'aa!Garaa keessanis splendour gooftaa Waaqayyo amháin kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf i hojjenna, isaafis i abboomanma "jedhan.

  • (An. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Maal jechuu DHA? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • I isaani keessa darbanii isaani stailc jireenya nó irratti thabhairt attami le Jetta?
  • Durra Isra'el Iyyasuu Fillanno Saba Ka (an. 15) fillanno déanamh attamitti? Hara'a nuuf hiika Maal qaba?
  • Debbii sabni debbise nuair irra dedebi'e illalii (an. 16-18). Debbiin kun maal sii barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif Chitti seacht fufe mar qoqobata (an. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo Saba (an. 23 a bheith 24) xinxalii sé. Maal irra Barata?

Amma YKN BOODA

Waaqayyoof hojjechuun dubbi crainn salpha. Gaatii namaa basisaa-Sheerah Ba'uu 20:5 a bheith 34:14 Mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi "sodaa" jedhame éirigh olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" Soda kun faoi ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu ach hin fi ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.

Jechi "hojji" jedhamu éirigh olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Adhradh") jechuudhaas.

IJOO Dubbo

Faoi síochána ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e a milis fi dhabachuu argata. Is féidir le Jireenya Waaqayyo araraa ISA irra ka'ee Namaa badhase faoi síochána IMMO sodaa fi amanamamumman keessa ghrian irra jirachuutu eegama.

Jireenyi akkasi dubbi layyo kun hin réiteach ach dubbi Chitti cichuu pliable gaafatu DHA. Waan NAMA tokko gammachiisuuf acadúil jedhani qosatti ITTI Galan ykn eegalan am Qabus Ta'u. Murtoo pliable gaafata ciima. Waaqayyo inni Waaqayyo araara ta'e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Ní Waaqayyo cubbu eenya waliin hin fi I matu.

Print Friendly, PDF agus Ríomhphost
Comhroinn

Comments

Wuyi Waaqayyoof i hojjenna — 3 Comments

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Leave a Reply

Ní thabharfar do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

*

In iúl dom tuairimí follow trí ríomhphost. Is féidir leat freisin liostáil gan trácht.


Déantar modhnóireacht Comment ar chumas. D'fhéadfadh do comment roinnt ama a thógáil le feiceáil.