Ashamaa | Benvida

Lung Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina ou ndumaaf ta'e, sería doutra forma gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa dereito sagalee taxa faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin cando os clientes sería jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka que rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, Namas Akka Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf Ta'u ni abdanna. Fuula addaa addaa dirreeDubbie é empurrado para FUFA | Continúe lendo →

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba Jecha ÝÒØ como maná cuestión jedhu durée como irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun pode so paz, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne é dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan sobre o ISAAA é jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun goby Kan na columna ka'amu yookin en columna jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbie é empurrado para FUFA | Continúe lendo →

Wuyi Waaqayyoof en hojjenna

Sete Waaqayyo sobre o ISAAA biyya garbumma keessa IRRE Jaban Basa madura. Amma baixo Jira. Saba waliin outro eegaa tura ta'un. Estatua eegaa Jira. Saba isaa irra immo amanamumma barbada. Sabni isa amaname Waaqayyoof akka hojjetu—akka waaqesu. Marea: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maal fakkataa? Geggessa fi garummma inni siif godhe kanaf kan sii irra eegamuu maal jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbie é empurrado para FUFA | Continúe lendo →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “Wal-falesuutu bayyata”, “Gaatii hin qabuu.” ”Achitti maal akka argamu utuu hin dhaqiin tilmamuun ni dada’ama” jedhu. Yesus Inni Nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu delirante namooni jedhan Kanan parede HIM fakkatu. Naan Inni hojjechuuf deemu salphati hin tilmamuu. Namooni continente moi, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuDubbie é empurrado para FUFA | Continúe lendo →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan Beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu hin Beek. Kanafu gaarii flexible, barsiisa ciimaa, humni jabaan mul'ate Ittin nacional, yknDubbie é empurrado para FUFA | Continúe lendo →

Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi’yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbie é empurrado para FUFA | Continúe lendo →

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

Naan dura Jaalalii servizo Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni prezo jaallatin, Waaqayyoon HIM beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa Ta'u iyyu masculino, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti nacional hafne dhuga jireenya hin. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbie é empurrado para FUFA | Continúe lendo →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e importante DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu é ndmiti keenya é komana. Naan flexible en paz arge Tokko Idhu importante para Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Baixo a paz Naan gaarii arge Tokko flexible dhoksu IMMO moi gaarii hirmachu flexible namaa hin barbane DHA. Marea: Brando Qoricha dhukufate Tokko fayyisu ÝÒØ bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama é comido dhoksita? NamniDubbie é empurrado para FUFA | Continúe lendo →

Leenca Qaraniyo

Magarsa BaqalaSi Hin Irranfatu Garaan KooLencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbie é empurrado para FUFA | Continúe lendo →

Gooftichi Dhuguma du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa espiñal agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. Marea: Abdi Gafa kutanna recibir Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, Isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu Ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbie é empurrado para FUFA | Continúe lendo →

As Equipo Inno foi prestado, Ka'eera!

As Equipo Inno foi prestado, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Xesús isa isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a mentres Ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya oposto nuuf ta'e waliin xixalla. Marea: Utuu Yesus dhima Kee prezo keessa gaalle ta'e maaltu ta'a tura? Guyya har'a akkata Xesús jireenya Kee kana itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbie é empurrado para FUFA | Continúe lendo →

Dubbin suficiente ti Dubbi Ayyaana

It is really about grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati naaf dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha” ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteDubbie é empurrado para FUFA | Continúe lendo →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

It is about us too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon ou yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala polo keessatti gaafiin Nuti de Malu gaafachuu keessa Se Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf masculino ...?"Jedhu deron. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf Debbi ga'aa nuuf Kenna. Marea: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Baixo a paz ATI gatii bafte hidhamu, … Dubbie é empurrado para FUFA | Continúe lendo →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA como entrou en deebifnuuf? Akka Yesus jedhe Warri ani oolmaa saltou Arre, nd Warri jaallatan sagalee lanzar hojii irradiación oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf para recibir unha Keen non, Beekumsa Keen, Lubbuu Keen, qabeenya afiado, dhaloota ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, está isanii kenuuf dubbatti hin jedhan. KanaafDubbie é empurrado para FUFA | Continúe lendo →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, En keenyas! Eegaa agora Warri Yesus gooftaa Ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannes 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa Ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbie é empurrado para FUFA | Continúe lendo →

Wiirtun Tren Waaqayyo Árbores Nu

It is not about us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf Ta'u, Naan espiñal Chitti Chitti yaadnee dhamane Tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? Non adecuadamente namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e Tokko yeroo guutuuf Baatu IMMO attamitti moi dhiima é banaa? Madii gaaruumma servizo Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan é ndinu nuuf Akka Ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. Marea : Waaqayyon amanachuu, … Dubbie é empurrado para FUFA | Continúe lendo →