Wuyi Waaqayyoof en hojjenna

Sete Waaqayyo sobre o ISAAA biyya garbumma keessa IRRE Jaban Basa madura. Amma baixo Jira. Saba waliin outro eegaa tura ta'un. Estatua eegaa Jira. Saba isaa irra immo amanamumma barbada. Sabni isa amaname Waaqayyoof akka hojjetu—akka waaqesu.

Marea: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maal fakkataa? Geggessa fi garummma inni siif godhe kanaf kan sii irra eegamuu maal jetta?

MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e Waaqayyo isa ina hinaafaa ta’u isa sirritti mee itti yaadii.

SEENSA: Iyaasuun Saba Isra’el geggesse biyya akka dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen erga ga’e booda yeroo dhuma jala irra deebi’e waa’ee dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof hojjechuu fi isa waaqesuu kun dhiima layyo akka hin tahin isaa qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24tti waliin haa dubbisinu.

14 ”‘Amma egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan laga Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii turan sanattii deebi’aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun isin duratti hamaa yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee o qayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii Pero o fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; Inni nuyi, abboota herdanza keenyas garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa enerxía milikkita keenya dumatti godheena, karaa keenya hundumaa Irratti, saba keessa darbine hundumaa gidduattis inni nu eegeera. 18Waaqayyo inni saba hundumaa, Amoorota achi turanis nu duran oofee baase Waaqayyo keenyn waan ta’eef, nuyi isaaf in hojjenna” jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, inni Waaqayyo isa qulqulluu dha, inni Waaqayyo hinaafaa dhas; inni irra-daddarbaa keessanii fi eubbuu keessan isiniif hin dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii waaqayyolii ormaatiif yoo hojjettan, inni isa dun gaaril isiniif godhe, Wanta deebi'ee immoo manter isinitti isin fidee en fixa Haman "jedhe. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Wuyi Waaqayyoof en hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "ISIN Waaqayyoof en hojjenna-isa jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa en Baatu" jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa en Baaná!"Jedhanii en deebisanilf. 23Polo imratti lyaasuun jaraan, "Amma Egaa waaqayyolii ormaa avisar veciños isin gidduu hai imnaa deebi'aa!Garaa esplendor keessanis gooftaa Waaqayyo un kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf en hojjenna, isaafis en abboomanma "jedhan.

  • (O. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Maal jechuu DHA? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun Woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Durra Isra'el Iyyasuu Fillanno Saba kA (o. 15) fillanno marca attamitti? Hara'a nuuf hiika Maal qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (o. 16-18). Debbiin kun maal SII barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu HIM dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif Chitti sete fufe como qoqobata (o. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo Saba (o. 23 ser 24) mee xinxalii. Maal Arre Barata?

Amma YKN BOODA

Waaqayyoof hojjechuun dubbi árbores salpha. Gaatii namaa basisaa-Seerá Ba'uu 20:5 ser 34:14 Mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi "sodaa" jedhame rebelouse olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" sosa kun sobre o ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu só Hinfl ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.

Jechi "hojji" jedhamu rebelouse olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Adoración") jechuudhaas.

IJOO Dubbo

Baixo a paz ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e un doce fi dhabachuu argata. Jireenya Waaqayyo araraa isa radiación pode ka'ee Namaa badhase en paz immo sodaa fi amanamamumman keessa don Arre jirachuutu eegama.

Jireenyi akkasi dubbi layyo kun só HIM reconciliado dubbi Chitti flexible cichuu gaafatu DHA. Waan Nama Tokko gammachiisuuf académica jedhani qosatti Itti Galan ykn eegalan tempo Ta'u Qabus. Murtoo flexible ciima gaafata. Waaqayyo Inni Waaqayyo Araara ta'e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Waaqayyo non cubbu eenya waliin Hinfl eu matu.

Print friendly, PDF e correo electrónico
acción

comentarios

Wuyi Waaqayyoof en hojjenna — 3 comentarios

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Deixe unha resposta

O seu enderezo de correo electrónico non será publicado. Os campos obrigatorios están marcados *

*

Suscribirse á notificación de seguimento dos comentarios vía correo electrónico. Tamén pode Apúntate sen comentarios.


Comentario moderación está activado. O seu comentario pode levar algún tempo para aparecer.