Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

YOO બાબત તરીકે Jalqaba Jecha મન jedhu duree irraa fudhannee ilaalle તરીકે: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha મન jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan આઈએસએએએ વિશે jijjirama છે.

મન qulqulummaa jechunis Wanti સ્તંભ jiraatu jechuudha માં સ્તંભમાં yookin ka'amu રાષ્ટ્રીય ગોબી qulqulluun. Manni વાલી ઓળખ કાન અક્કા ની કંઈપણ Waaqayyo hubbana ઈ માં gaafatummaa abbummaan immoo આઇસીટીસ કરો qulqullummaa. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. Ani અક્કા Kanaaf qulqulluu ઈ isinis qulqulloota ta'a jedhe ઓળખ કાન નુ abboomeef.

Nuti warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka tanee sagaleen Waaqayyo nu hubbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee nu kan Waaqayyooti malee kan biyya lafaa miti yookiin kan ofii keenyaa miti. Abbaan keenya Waaqayyo nu jaallatee ilama isaa tokkicha akka nu fayyinuuf, cubbuu jalaa akka baanuuf, du’a barabaraa jalaas akka nu baraarmnuuf nuuf kenne. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul’isee jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, jaallata ના પિતા સાથે abbaan immoo; nuyis (પાણી, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo 'પોતાને પ્રવાસ ની Godhana jireenyaas (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee નરક rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata નરક, આઈએસએએએ વિશે iddoo jireenya godhata jechuudha છે. Akkuma ત્વચા નરક Bakka qulqulluu સ્થાન Waaqayyo. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis મન qulqulluummaa isaati. "

Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: Ani આઈએસઆઈએન પ્રવાસ નાન buufadha, આઈએસઆઈએન jiddus નાન deddeebi'a, પણ Waaqayyo keessan શીપીંગ ta'a સેવા ચિહ્નો આજે taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?

Hafuurri Waaqayyo YOO dhuguma આઈએસઆઈએન keessa jiraate, Malee hafuuraatti અક્કા અક્કા આઈએસઆઈએન feedha fedha foonitti સમય jiratan; namni રાષ્ટ્રીય Kristos miti qabne keessaa કિંમત hafuura Kristos (રોમ 8:9). આ આઈએસઆઈએન Garu નથી qulqulluummaa Waaqayyo taatan અક્કા, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1Qor. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; qulqulluummaa નથી hafuura Isas મિશન taatanii, સૌથી વધુ રાષ્ટ્રીય ofii keessan miti. Waaqayyo gatiidhaan આઈએસઆઈએન bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi barree qulqulluummati અક્કા eegnu Waaqayyo ta'u નરક qulqullummaa નથી keenyaa, કી દંડ બકરી qulqulluun નુ હા ચીસો isaaf nuuf kennee કૂતરો માન વરુ અંદર ઓળખ કાન.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; Ameen.

Tesfaye Ayyano tiin

Print Friendly, પીડીએફ & ઇમેઇલ
શેર

ટિપ્પણીઓ

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 ટિપ્પણીઓ

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. WAAQAYYOO GOFTAAN ISIN HAA EBBISUU .
  barnotaa garii nuf lachaa jirtuu , wareen hangaa xummurrat milkaahan nu haa tasisuu(walumman)
  barataa physics waggaa 1ffaa jimmaa university

 3. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 4. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

જવાબ છોડો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. જરૂરી ક્ષેત્રો ચિહ્નિત થયેલ છે *

*

ઈ મેલ મારફતે આગલી ટિપ્પણીઓ મને સૂચિત. તમે પણ કરી શકો છો સબ્સ્ક્રાઇબ ટિપ્પણી વિના.


ટિપ્પણી મધ્યસ્થતા સક્રિય થયેલ છે. તમારી ટિપ્પણી દેખાશે કરવા માટે થોડો સમય લાગી શકે છે.