Asma | Barka

Bravo Fatalwowi Dhuftan! Akeki Aarsaa haruffa Haaraa oduu gammachisaa Isa fayyina ciyawa hundumaaf unspeakable, suka Ila gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu ba. Aika da irratti barrulee, lallaba, kurtu Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa wannan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa shaida. Maxxansiin lokacin da kishiyar zai jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila gaban aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, namas Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf Akka ta'u ni abdanna. Up addaa addaa dirree … Dubbie aka tura zuwa fufa | Continue reading →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu kana yoo kana irraa mata tsawon fudhannee ilaalle: Mana jechuun Kan namni, horiin, yookiin inda keessa jiraatu Jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeru Jecha hankali Jedu Kantti Kulkullumma Jechi Jedu Dblme, akkuma beekamu hikaan isaa ni jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun tokko Kan keessa ka'amu yookin keessa jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan Kan Waaqayyo o Akka ta'e waliin … Dubbie aka tura zuwa fufa | Continue reading →

Nuyi Waaqayyoof a hojjenna

Waaqayyo saba isaa biyya garbumma keessa irre jaban basa ture. Amma tushe jira. Saba Isa waliin ta'un Isa eegaa auke da. Amma eegaa jira. Saba isaa irra Immo amanamumma shoo. Sabni Isa amaname Waaqayyoof Akka hojjetu-Akka waaqesu. MAREE: Bara jreenya keetti geggessan Waaqayyo SIIF godhe Mahal fakkataa? Geggessa fi garummma inni siif godhe kanaf kan sii irra eegamuu maal jetta? Ni Itti YAADII: Waaqayyo Inni Jaalala ta'e Waaqayyo … Dubbie aka tura zuwa fufa | Continue reading →

Yesu Almasihu Dinqiisiisaa

Nmuni Amntitti Kbmni V Jirane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan United Nations maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii Hin qabuu." "Achitti da kuɗaɗen Akka argamu utuu Hin dhaqiin tilmamuun ni dada'ama" jedhu. Yesus Inni Nuti seena Luuqaas bareese keessatti waan arginu namooni jedhan Kanan wal hin fakkatu. Na Inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Nmuni mahaukatan Sanaa, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata' jedhani yaaduu … Dubbie aka tura zuwa fufa | Continue reading →

Yesu Almasihu Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan Kenya namooni biroon na bayye beeku ni danda'u. Nmuni Isani valine ain, waliin hojjetan, eenyuma isaani Amma ta'e beeku namaa birattis Himu ni danda'u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi Himu garuu hin danda'an. Nutu siriitti isaan beeka. Nmuni Byyan Wa'i Asus Amma Ta'i Baku duniya. Beekums Isaan garuu gad-phage miti. Dhugaa guutuu fita beekan. Kanafu sunan gaarii, barsiisa ciimaa, humni Japan wannan ittin mul'ate, United Nations … Dubbie aka tura zuwa fufa | Continue reading →

Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Yah. 17:15-18] Duuka buutooni Yesu Kristos (Kristi'yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamu … Dubbie aka tura zuwa fufa | Continue reading →

Fury Wal-Dhabdee

aiki ga zaman lafiya

Jaalalii Dura waan hunduma Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti Akka "Waaqayyo jaalala na ta'eef, namni Hin jaallatin, Waaqayyoon fita beekne " (1 Yah. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa Isa jalqaba ti. Haa ta'u iyyu namiji, Wal-dhabdeen na dhokkfamu Hin fesisne, jireenya keessatti wannan Hin hafne dhuga jireenya. Dubbin Inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu Isa osoo … Dubbie aka tura zuwa fufa | Continue reading →

Dubbii Isinis kanaaf biyu dok-baatuu

Dhuga-baatuun argee waan fi dhaga'e sunan Himu dha. Ina ba argee fi dhaga'e namaa dhoksuu hundmiti Kenya ni komana. Namni waan nama miidhu tokko arge Himu dhiise badisa ga'uf itti gafatama qaba. Namni waan tokko gaarii arge akwai gaarii Immo dhoksu sunan jimlar sunan hirmachu hin sunan barbane dha. MAREE: Qoricha nama dhukufate tokko fayyisu yoo bekte Mal goota? Mun Sanafe ba lata imino Jala dhoksita? Namni … Dubbie aka tura zuwa fufa | Continue reading →

Leenca Qaraniyo

Magarsa fara – Don isa Koo Hin Irranfatu – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii Gudda hida Daawitii Mootota keessa Kan Akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu Amma illee Ulfaadhu namiji bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii Gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu Kan du'aniif, (Mootii Gudda ulfinni kee) District Kan sii … Dubbie aka tura zuwa fufa | Continue reading →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa nuti Abdi kutanetti-kwaɓe, nuti roomine addemnu-Waaqayyo nuti mul'ata. Humna fayyisu Isa nuti agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Akkeka fi kayyo Kenya geedara. MAREE: Gafa Abdi kutanna kee Waaqayyo sflf ga'e beeka? Ni dhugaa nuuf Ba'i. Ni Itti YAADII: Malif Guftan Yeru Dhume Irratti, Na dhumate irratti mul'ata mul'ata? Muti Rifai Immo, daya irratti yeroo dhumate mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbie aka tura zuwa fufa | Continue reading →

Waƙar As Hin Jiru, Ka'eera!

Waƙar As Hin Jiru, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Yesus Isa du'a ka'ee Isa jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya Akka nuuf ta'e waliin xixalla. MAREE: Utuu Yesus dhimma kee keessa hin gaalle ta'e maaltu ta'a auke da? Guyya har'a kana akkata Yesu jireenya kee Itti geedare, akkata Inni itti Abdi wanda moofa'e itti haareesse dhugaa … Dubbie aka tura zuwa fufa | Continue reading →

Dubbin Isa Shakka Ayyaana ku

Yana da gaske game da grace.mp3Dubbin Isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf Dinan namicha geggessa amanti ishe ta'e Bira dhaqixe waa'ee waan isheen dubbisa jirtu Akka ibsuuf gaafate. Namichi Immo "Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ATI cibiya dubbifite dhugaa Inni agarsiisu naan hubadha "ittin jedhe. "Ati ganin fesa Ille Hin beekne, attamitti dhugaa Inni agarsiisu hubachuu dandessa?"jefa … Dubbie aka tura zuwa fufa | Continue reading →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Shi ne game da mu too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon ko yeroo Waldaan Kristiyaana waa'ee dhiphina goofta Kenya Yesus itti yaadu tattalin arzikin. Haala kana keessatti gaafiin nuti na gaafachuu Malu keessa Inni tokko, "Yesus maaliif dhiphae? ... Yesus maaliif dhiphachuuf namiji?"Kan jedhu dha. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga’aa nuuf kenna. MAREE: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Namn ka dafa luck hidhamu, … Dubbie aka tura zuwa fufa | Continue reading →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa tunani?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa isaa channeled a cikin wasan deebifnuuf? Yesus akkas jedhe Warri Ani irra oolmaa qabu, warri na jaallatan sagalee koo hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Kanaaf waaqayyoo kee humna Keen, beekumsa Keen, lubbuu Keen, kawo qabeenya, dhaloota kawo jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, SAMSA da Balgasanii, humna isanii kenuuf dubbatti hin jedhan. Kanaaf … Dubbie aka tura zuwa fufa | Continue reading →

Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin Namni Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesu, haife ta keenyas! Eegaa da Warri Yesu gooftaa Ta'u isatti amanu obboloota Yesu jechuudha? Warri Eeyyee gooftaa Yesuustti insecurities obboleewwan Yesusii dha. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? ni (Yohannis 1:12-13) Haa dubbifanu. Warri Yesu gooftaa Ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta'u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta'un isaanii ni … Dubbie aka tura zuwa fufa | Continue reading →

Wiirtun Waaqayyo Malee ba Miti

Shi ne ba game da us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Na gaarii yeroo nuuf ta'u, Wayan goro tura dham yaadne shi ya na ANA tokko yeroo nuuf rawwamata, attamitti mako laata? Na namni zama samuwa itti yaadee, itti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu Immo attamitti dhiima sana hubanaa? Madii gaaruumma hunduma Waaqayyo. Isa fayyace Wann gaariin hundinu nuuf Akka shekaru sagaleen Waaqayyo karfi barsiisa. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … Dubbie aka tura zuwa fufa | Continue reading →