Ashamaa | आपका स्वागत है

फेफड़े Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina nama hundumaaf ta’e, wangeela gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu DHA. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin kun akka isin jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila akka aarsaatti Waaqayyof dhiyessitan, हाउस अक्का jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf अक्का ta'u नी abdanna. ऊपर addaa addaa dirree … Dubbisu itti fufaa | जारी रखें पढ़ने →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

हम आ गए मामले के रूप में Jalqaba Jecha मन jedhu Duree irraa fudhannee ilaalle रूप: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin जगह keessa jiraatu jenne fudhachuu नी dandeenya. Yeroo jecha मन्ना jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan ISAAA नहीं jijjirama. मन qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun goby नीति सियान ka'amu yookin सियान jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa कुन immoo itti gaafatummaa फाई abbummaan कान Waaqayyo ओ अक्का ta'e waliin … Dubbisu itti fufaa | जारी रखें पढ़ने →

Nuyi Waaqayyoof in hojjenna

Waaqayyo सामान्य Isaa biyya garbumma keessa irre Jaba धक्का नहीं. अम्मा आधार JIRA. सबा ने खुद को खुद तरह दिखेगा ta'un waliin. Ammas में समीक्षा की. सबा श्रृंखला irra IMMO amanamumma barbada. Sabni इसा amaname Waaqayyoof hojjetu अक्का अक्का-waaqesu. MAREE: बारा jreenya keetti geggessan Waaqayyo जीप godhe वित्त fakkataa? Geggessa अधिक garummma Inni siif godhe kanaf SII irra eegamuu माल Jett? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo … Dubbisu itti fufaa | जारी रखें पढ़ने →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani हिन jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa हिन dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "वॉल-falesuutu bayyata", "Gaatii बाहर qabuu।" "Achitti माल अक्का argamu utuu बाहर dhaqiin tilmamuun नी dada'ama" jedhu. Yesus Inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu गयी namooni jedhan कानन दीवार हिन fakkatu. नान inni hojjechuuf deemu salphati हिन tilmamuu. Namooni बहुत महाद्वीप, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan नहीं jaallata' jedhani yaaduu … Dubbisu itti fufaa | जारी रखें पढ़ने →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee केन्या namooni biroon मैं bayye beeku नी danda'u ijooleewaan. Namooni isaani waliin पच्छमी हवा, waliin hojjetan, danda'u की eenyuma isaani अम्मा ta'e beeku namaa birattis वासना. Eenyuma isaani siriitti गाद-Fi fagesaani beeku वासना garuu हिन danda'an. Anutu siriitti आन पेस्ट है. Namooni bayyen waa'ee Yesus या ta'e beeku. Beekums Isaan garuu गाद-फेज MITI. Dhugaa बाहर guutuu beekan. Kanafu नाम gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan कान ittin mul'ate, YKN … Dubbisu itti fufaa | जारी रखें पढ़ने →

Biyya Keessa नर कान Biyya Miti सूखना सूखना

Biyya सूखना miti.mp3 15Isa hamaattii अक्का Isaan eegduuf Malee keessa दीवार biyya सूखना, सूखना biyya keessaa अक्का Isaan baaftuuf एसआई हिन kadhadhu. 16Akkuma Ani biyya सूखना हीन ta'in, बैठक सूखना biyya isaanis. 17Dubbiin ईईसी dhugaa डीएचए, dhugichaan आन qulqulleessi. 18अक्का अति biyya lafaatti ergite, अहमद akkasuma biyya lafaatti Isaan ergeera. [योह. 17:15-18] Buutooni Duuka Yesus Kristos (Kristi'yaanoon) biyya keessa wamamani dhiifamu शांत namoota … Dubbisu itti fufaa | जारी रखें पढ़ने →

Furii वाल Dhabdee

शांति के लिए काम

नान ड्यूरा Jaalalii सेवा अक्का ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu अक्का ibsuu caafata qulqullu'aa Waaqayyo keessatti "jaalala नान ta'eef, namni कीमत jaallatin, Waaqayyoon हिन beekne " (1 योह. 4:8) jedhame caafameera. वाल dhabdeen waan keessa jaalala दोर YKN ittisan jalqaba से आता है. हा ta'u iyyu पुरुष, वाल dhabdeen waan बाहर dhokkfamu fesisne, jireenya keessatti राष्ट्रीय hafne dhuga jireenya Hin. एक प्रकार की चरबी अन्य cimaan वाल dhabdeen dhibamu इसा Osoo … Dubbisu itti fufaa | जारी रखें पढ़ने →

Isinis dubbii kanaaf dhuga baatuu DHA

Dhuga इंटरनेट baatuun माँ नान DHA के लिए Argee dhaga'e महत्वपूर्ण. माँ नान नान Argee इंटरनेट dhaga'e namaa dhoksuu है ndmiti keenya komana है. शांति Idhu tokko महत्वपूर्ण नुस्खा के तहत Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba के लिए नान लचीला. बहुत gaarii शांति नान gaarii tokko नुस्खा लचीला dhoksu IMMO के तहत hirmachu namaa लचीला हिन barbane DHA. MAREE: Qoricha लचीला dhukufate tokko fayyisu हम आ गए bekte Maal goota? लता IMMO sanaf नामा dhoksita खाया जाता है? Namn … Dubbisu itti fufaa | जारी रखें पढ़ने →

Leenca Qaraniyo

Magarsa शुरू किया – कू हिन Irranfatu तक पहुँचने के लिए – Lencaa.mp3 Magarsa लिसा Roon mootii kwaw सीना Daawitii Mootota keessa कान अक्का कदम हिन jiru akkikee अति ulfeefamii Beqaa एम्मा एल्ली Ulfaadhu पुरुष बारा RAAN ulfaadhu मृत्यु हो गई Yaa उपयोगकर्ता नाम Yesus mootii मरने qaraniyo Bettina Leenca शुरू किया, ulfadhu लेकिन illee /4 1. Sagadinuu waaqota ormaaf की ओर, (Mootii gudda ulfinni Kee) Sagadinuu कान du'aniif की ओर, (Mootii gudda ulfinni Kee) खान पड़ोस SII … Dubbisu itti fufaa | जारी रखें पढ़ने →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma हुक्म Ka'eera Luqaas 24:13-35 Nutt lafa - gafa के Nutt अब्दी kutanetti roomine addemnu - Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu इसा रीढ़ की हड्डी agarsiisa. अब्दी keenya haaressa. Kayyo इंटरनेट geedara Akkeka keenya. MAREE: अब्दी GAFA kutanna Waaqayyo sflf ga'e beeka प्राप्त? मई dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, अब्दी dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? मू lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbisu itti fufaa | जारी रखें पढ़ने →

समय Inno के रूप में प्रदान की गई है, Ka'eera!

समय Inno के रूप में प्रदान की गई है, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti यीशु इसा इसा Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo है जबकि ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus nuuf ta'e waliin xixalla विपरीत Inni jiraataan jireenya du'a. MAREE: Utuu Yesus dhimma kee keessa कीमत gaalle ta'e maaltu ta'a संरचना? Guyya har'a akkata यीशु jireenya kee काना itti geedare, akkat सराय यूरोपीय संघ के लिए धक्का दिया है इसे करने के लिए dhuga को haareess था moofa के लिए उत्सुक था … Dubbisu itti fufaa | जारी रखें पढ़ने →

एक प्रकार की चरबी इसा संदेह आप Ayyaana

यह grace.mp3Dubbin इसा Dubbi Ayyaana तिवारी रोम के बारे में सच है 4:13-25 DUBART waan kiitabaa Amanti Ishe irra dubistuu goby galuuf Dinan namicha geggessa Amanti Ishe ta'e बीरा dhaqixe waa'ee waan isheen dubbisa jirtu ग्राहकों ibsuuf gaafate goby. Namichi IMMO "बाहर Ani qubee Beeku. Garuu हम आ गए अति हब dubbifite dhugaa inni agarsiisu नान hubadha "जेधे ittin. "अति स्नान Ille कच्चे beekne देखना, attamitti dhugaa अन्य agarsiisu hubachuu dandessa?"फेंकता … Dubbisu itti fufaa | जारी रखें पढ़ने →

Kristos Waaqayyotti परमाणु Araarsuuf Dhiphate

यह Kristos Waaqayyotti परमाणु Araarsuuf Dhipate too.mp3 हमारे बारे में है 1 Phexros 3:18-22 Yeroon या तो yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. चिकन haala gaafachuu Malu keessa keessatti gaafiin Nuti यदि Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf पुरुष ...?"Jedhu दिया है. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf केन्ना. MAREE: नामा biraaf Jecha gatii bafte beekta? में शांति अति gatii bafte hidhamu तहत, … Dubbisu itti fufaa | जारी रखें पढ़ने →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra अक्का qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA deebifnuuf के रूप में चला गया? Akka Yesus जेधे के Warri ani oolmaa Irra कूद, ना Warri jaallatan sagalee hojii irra oolchu जेधे डाली (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf एक नहीं इच्छुक प्राप्त करने के लिए, उत्सुक beekumsa, उत्सुक lubbuu, उत्सुक qabeenya, dhaloota आईएनजी jaalladhu जेधे (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, आप कर रहे हैं isanii kenuuf dubbatti हिन jedhan. Kanaaf … Dubbisu itti fufaa | जारी रखें पढ़ने →

Ilmicha Qabdaa?

Namni Ilmicha Ganu Abbacha waliin firooma हिन qabu tiin Tesfaye Ayano. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. हू abbichi? Waaqayyo Abbaa Yesus, Keenyas में! Eegaa अब Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? मई (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ILMA Waaqayyo ta'u सुरक्षा isaatti abboon ijoollee Waaqayyo ta'un isaanii नी … Dubbisu itti fufaa | जारी रखें पढ़ने →

Wiirtun Waaqayyo परमाणु ट्रेन पेड़

यह us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee परमाणु MITI के बारे में नहीं है 2 Qorontos 4:1-6 नान gaarii yeroo nuuf ta'u, नान रीढ़ की हड्डी Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? क्या namni biraan नहीं पर्याप्त रूप से itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti बहुत dhiima banaa? Madii gaaruumma सेवा Waaqayyo. निसा iraa gaariin नान ndinu nuuf अक्का ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … Dubbisu itti fufaa | जारी रखें पढ़ने →