Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

हम आ गए मामले के रूप में Jalqaba Jecha मन jedhu Duree irraa fudhannee ilaalle रूप: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin जगह keessa jiraatu jenne fudhachuu नी dandeenya. Yeroo jecha मन्ना jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan ISAAA नहीं jijjirama.

मन qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun goby नीति सियान ka'amu yookin सियान jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliin ni hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. Ani अक्का Kanaaf qulqulluu एक ई isinis qulqulloota ta'a जेधे कान परमाणु abboomeef.

Nuti warri goofta keenya Yesus Kristositti amanne, ijoollee Waaqayyo akka tanee sagaleen Waaqayyo nu hubbachisa (Yohan.1:12, 2Qor.6:18). Ijoollee Waaqayyo erga taanee nu kan Waaqayyooti malee kan biyya lafaa miti yookiin kan ofii keenyaa miti. Abbaan keenya Waaqayyo nu jaallatee ilama isaa tokkicha akka nu fayyinuuf, cubbuu jalaa akka baanuuf, du’a barabaraa jalaas akka nu baraarmnuuf nuuf kenne. Kanaanis jaalala guddaa nuuf qabu mul’isee jira.

Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo Garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, jaallata के पिता के साथ abbaan immoo; nuyis (पानी, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo 'खुद को बीरा नी Godhana jireenyaas (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee नरक rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata नरक, ISAAA बारे में iddoo jireenya godhata jechuudha है. Akkuma त्वचा नरक Bakka qulqulluu जगह Waaqayyo. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Waaqayyo jiraatadha, nuyis मन qulqulluummaa isaati. "

Kanaaf Waaqayyo akkas nun jedhe: Ani आईएसआईएन बीरा नेन buufadha, आईएसआईएन jiddus नेन deddeebi'a, यहां तक ​​कि Waaqayyo keessan शिपिंग ta'a सेवा के निशान आज taatu (2Qor.6:16). Nu erga mana qulqulluummaa Waaqayyo taanee, mana hafuurri Waaqayyo keessa boqatu kana qulqulluummaati ni eegnaa ree?

Hafuurri Waaqayyo हम आ गए dhuguma आईएसआईएन keessa jiraate, Malee hafuuraatti अक्का अक्का आईएसआईएन feedha fedha foonitti समय jiratan; namni राष्ट्रीय Kristos MITI qabne keessaa कीमत की hafuura Kristos (रोम 8:9). इस आईएसआईएन Garu नहीं qulqulluummaa Waaqayyo taatan अक्का, hafuurri Waaqayyoos akka isin keessa buufatee jiru hin beektanii ree? (1QoR. 3:16).

Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; qulqulluummaa नहीं hafuura ISAs मिशन taatanii, सबसे राष्ट्रीय ofii keessan MITI. Waaqayyo gatiidhaan आईएसआईएन bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi barree qulqulluummati अक्का eegnu Waaqayyo ta'u नरक qulqullummaa नहीं keenyaa, कुंजी ठीक बकरी qulqulluun परमाणु हा चीखना isaaf nuuf kennee कुत्ता मान भेड़िया के अंदर कान.

Maqaa Yesus Gooftaatiin; अमीन.

Tesfaye Ayyano tiin

प्रिंट हितैषी, पीडीएफ और ईमेल
शेयर

टिप्पणियां

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 टिप्पणियां

 1. Waaqayyoon koo guddaa isiin ha eebbisuu hedduu irraa bare dargaggootaaf waaqayyoon namoota waamaman hundaaf ergaa guddaa dha. Gooftaa ayyaana kana dacha dachaa isiinif ha baayyisu.

  barsiisaa Addisuu Baqqalaa
  Addis Abeba Science and Technology irraa
  Finfi
  innee

 2. waaqayyoo goftaan isin haa ebbisuu, ayyanisas sinif haa bayaatuu, jechaa hujii garummaaf akkumaa kutatani kataan hangaa xummurra ti waaqayyoo isin haa gargaaruu.barnotaa gariif jijjiramaa fidudha.
  barataa physics waggaa1ffaa jimma university irraa

 3. baay’ee galatooma isiniin jechaa,barnootni isin kennaa jirtan kun baay’ee barbaachisaa akkanni ta’e keessumattuu dhaloota ammaa kanaaf baay’ee kan barbachisu ta’uusaa hubannoo hedduu irraa argadheetan jira

  ani barataa waggaa lmmaffaa(2)eng. Universitii Dirre Dhawa irrati
  hedduu galatooma

एक उत्तर दें छोड़ दो

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड के रूप में चिह्नित कर रहे हैं *

*

ई-मेल के जरिए up टिप्पणियों के सूचित करें. आप भी कर सकते हैं सदस्यता के लिए टिप्पणी के बिना.


टिप्पणी मॉडरेशन सक्षम है. आपकी टिप्पणी प्रदर्शित करने में कुछ समय लग सकता है.