Ashamaa | Dobrodošli

Pluća Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa ISA fayyina bilo ndumaaf ta'e, bi inače gooftaa keenya Yesus Kristos, dao labsuu. Diree Kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa pravo sagalee faakiin naknada utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin kada bi kupci jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka koji rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, NAMAs Akka Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf ta'u ni abdanna. Do addaa addaa dirree … Dubbisu ITTI fufaa | Nastaviti čitanje →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu durée kao Yoo tvari kao irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan o ISAAA je jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun glavoč nacionalni ka'amu yookin u stupcu u stupcu jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o Akka ta'e waliin … Dubbisu ITTI fufaa | Nastaviti čitanje →

Wuyi Waaqayyoof u hojjenna

Sedam Waaqayyo o ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban Baša Zreli. Amma bas JIRA. Saba waliin jedan drugoga eegaa tura ta'un. Kip eegaa Jira. Sedam immo oko ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof qesu. MAREE: Kontinentalni jreenya keetti geggessan Waaqayyo SIIF godhe Maal fakkataa? Geggessa više garummma Inni SIIF godhe kanaf sii irra eegamuu Maal Jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo … Dubbisu ITTI fufaa | Nastaviti čitanje →

Isus Krist Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii hin qabuu." "Achitti Maal Akka hina samo argamu dhaqiin tilmamuun je dada'ama" jedhu. Yesus Inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu delusional namooni jedhan Kanan zid hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni vrlo kontinent, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata' jedhani yaaduu … Dubbisu ITTI fufaa | Nastaviti čitanje →

Isus Krist Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan keenya namooni biroon sumanuti bayye beeku ni danda'u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani bilo ta'e beeku Namaa birattis stavke danda'u. Eenyuma isaani sam riitti Gad internet fagesaani beeku garuu stavke hin danda'an. Plakanje siriitti isaan beeka. Namooni bayyen the'ee Yesus bilo ta'e beeku. Beekums isaani duh godina Fago MITI. Dhugaa guutuu prema beekan. Kanafu ime gaarii, barsiisa ciimaa, humni Japan to ittin mul'ate, Ujedinjeni narodi … Dubbisu ITTI fufaa | Nastaviti čitanje →

Biyya ruptura Keessa Muško Kan korisni Biyya Drveće

Biyya korisno keessa biyya korisno miti.mp3 garuu ne mogu aattii Akka 15Isa isaan eegduuf Lee, biyya korisno keessaa Akka isaan baaftuuf ne hin kadhadhu. 16Akkuma ulica može biyya korisne Hin ta'in, isaanis biyya mirno sastanak. 17Dubbiin Kee dhugaa DHA, dhugichaan Isaan qulqulleessi. 18Akka ATI biyya lafaatti ergite, Anis akkasuma biyya lafaatti Isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Isus Kristos (Kristi'yaanoon) namoota smiriti biyya keessa wamamani dhiifamu … Dubbisu ITTI fufaa | Nastaviti čitanje →

Furii Wal-Dhabdee

Rad za mir

Naan Dura Jaalalii usluga Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni cijena jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta'u iyyu muški, Wal-dhabdeen waan dhokkfamu prema fesisne, jireenya keessatti nacionalni hafne dhuga jireenya Hin. Štavljenje kože inni cimaan Wal-dhabdeen dhibamu isa osoo … Dubbisu ITTI fufaa | Nastaviti čitanje →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e važno za DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu je ndmiti keenya je komana. Naan podatna pod mira Idhu tokko ARGE važna za Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Pod mira Naan gaarii tokko ARGE savitljivog dhoksu IMMO vrlo gaarii hirmachu namaa podatna Hin barbane DHA. MAREE: Qoricha podatna dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama se jede dhoksita? namn … Dubbisu ITTI fufaa | Nastaviti čitanje →

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – Ako smo Irranfatu Hin Koo – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa stanovnik koji Yesus mootii Lalisa saaroon mootii Tijekom Automobilizam Daawitii Mootota keessa Akka kojem se sirovi jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-analiza ulfaadhu ili illee Ulfaadhu mašta uči učiti, ulfadhu čuvanje illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni Kee) Hin sagadinuu kan du'aniif, (Mootii gudda ulfinni Kee) Općina kan sii … Dubbisu ITTI fufaa | Nastaviti čitanje →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa-Gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu ISA leđne agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. MAREE: Abdi Gafa kutanna primati Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbisu ITTI fufaa | Nastaviti čitanje →

Kako je vrijeme Inno donesena, Ka'eera!

Kako je vrijeme Inno donesena, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Isus je ISA ISA Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a dok ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya suprotno nuuf ta'e waliin xixalla. MAREE: Utuu Yesus dhimma kee keessa cijena gaalle ta'e maaltu ta'a temperaturu? Guyya har'a akkata Isus jireenya kee Kana itti geedare, akkata inni itti nestabilnost koja moofa'e itti haareesse dhugaa … Dubbisu ITTI fufaa | Nastaviti čitanje →

Štavljenje kože jedan Dubbi Ayyaana ti

To je zapravo o grace.mp3Dubbin Isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin kiitabaa tokko waan tokko amanti su irra dubistuu galuuf dinan namicha geggessa amanti rupe su ta'e dhaqixe waa'ee dubbisa jirtu Akka waan isheen ibsuuf gaafate. Namichi immo "Ani qubee beeku iz. Yoo Garuu ATI AAF dubbifite dhugaa inni agarsiisu Naan je badha "ittin jedhe. "Ati vidi kupati Ille sirovo beekne, attamitti dhugaa drugi agarsiisu hubachuu dandessa?"baca … Dubbisu ITTI fufaa | Nastaviti čitanje →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Riječ je o nama too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon bilo yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala piletina keessatti gaafiin Nuti od gaafachuu Malu keessa Ako Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf muški ...?"Jedhu dali. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf Kenna. MAREE: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Pod mira ATI gatii bafte hidhamu, … Dubbisu ITTI fufaa | Nastaviti čitanje →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA što je otišao u deebifnuuf? Akka Yesus jedhe warri ani oolmaa skočio Irra, nema Warri jaallatan sagalee baci hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf primati ne Keen, Oduševljen beekumsa, Oduševljen lubbuu, qabeenya oduševljen, dhaloota ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, ste isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. Kanaaf … Dubbisu ITTI fufaa | Nastaviti čitanje →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin pod mira Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma Hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, U keenyas! Eegaa sada Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) HAA dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ILMA Waaqayyo ta'u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta'un isaanii ni … Dubbisu ITTI fufaa | Nastaviti čitanje →

Wiirtun Waaqayyo nukleotidaza Vlak stabla

To se ne radi o us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan kralješnice Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti simana laata? Ne adekvatno namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti vrlo dhiima je banaa? Madii gaaruumma usluga Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan je ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. MAREE : Waaqayyon amanachuu, … Dubbisu ITTI fufaa | Nastaviti čitanje →