Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e važno za DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu je ndmiti keenya je komana. Naan podatna pod mira Idhu tokko ARGE važna za Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Pod mira Naan gaarii tokko ARGE savitljivog dhoksu IMMO vrlo gaarii hirmachu namaa podatna Hin barbane DHA.

MAREE: Qoricha podatna dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama se jede dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, Yoo Yoo naafate u kkf Irra Irra ga'e ICT gafatamin SII jira lataa?

MEE Chitti YAADII: Qoriicha ISA hibbo primati siif hiike, Isa dukkana kee ibse, otac yello kee SII Irra Kaase, Isa jireenya siif e Nama akkata kee keessa donesena zdrave tvrde moždane Jala dhoksa jirata immo ICT agarsiisa jirta?

SEENSA: Shop-buutoni Yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani irra može lutaju dhaban ka'e gaddan miidhaman Turan Goofticha ISAAA du'a ka'e waliin deebi'an Wal-Argan. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka hubataniif Samuelsonova učin Isaan Isaan Isaan baneftu Karra irra Buse. Fayyun, wamamun, nagaa argachun akkasuman utuu Tane vrijeme dhimma Goofticha irratti ittin boba'uuf. Mee Luqaas 24:36-52cts dubbiis.

  • Yesus Jara kao yeroo lutaju gafatu "”Haa isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. Budite hiika Maal Jetta skok (24:36)?
  • Nasu Yara Yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irra Maal Barata?
  • Yaadachi Yesus (24:44) Patti maaliif barachise sam fakkata?
  • Macaafa je bachuu fi ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun zemljišta SII barsiisa?
  • Dhamsi Yesus bartoota isatti fi Trenutno je ndumaf dhiise dhamsa attami kun ti (24:46-47)?
  • Dhamsa kanala keessa ga'een slikano ključem (24:48)?
  • Dhamsa kao bakkan ga'uuf nije (24:49a) attamitti barbachiisa? Waa'ee nije Maal kao batta?
  • Halli baratoota Isus inni 24:36 biti 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan kun maal irra argame?

Goofta uspio ogrlica geedaru, gadda kee ni Danda gammachuutti jijiruu biti isaatti od GATT-a. ICT Humna lijevo haama keessa ittin darbitu Akka sam i siif keenuuf kadhadhu.

Amma YKN BOODA

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis prošnja ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "Waaqayyo woo Naan usluga danda'a, maaliif dhiphachu Yesus barbachiise?

IJOO DUBBI

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, gola dhabne, radio strasti okus, tura rad u Gada joraa Karra ilmaa Isa nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa jedan nuuf kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina kao labsnun eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun dhimma attatamaa fi dhimma dhimma se usporava garara ta'e dha. Waamichi keenya dhimma kao bakkan ga'uf ta'u Isa dagachuun nuu irra Hin Njiru. Dhimmi kun dhimma dhuunfa keenya je nduman ol ta'u qaba. Dhimmi keenya je ndunuu dhimma garuummaa fi Tola Waaqayyo labsu kanaf gugufutu irra kumin. Dhimmi Gaafa Biran dhufe pravo dhimma ol ta'u barbadu ija keenya Gooftatti jer ol kanfne, Naan je sada vrlo barbadu jaamsu iraa faana tokko fudhane, Irra faaganne ICT yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti immo dhimma Biran qabame dhimma waamicha ISA dagatu immo utuu sama ICT i vrijeme yaadiin xiyyan dinna Isa argata. Yoo ISA keenya Dhimma am bakka ga'u dandeenye iyyu, dhimma neka Jaba Yoo ISA keenya irranfane leđne irra namoota gadamuufin Njiru zadovoljiti. Dhugumatu "pod mira biyya korisne guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan Isa maali Ree?" (More 8:36)

Pregled ispisa, PDF i Email
Udio

Komentari

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Komentari

Dopust jedan Odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljen. Obavezna polja su označena *

*

Obavijesti me o follow-up komentarima putem e-maila. Možete također pretplatiti bez komentiranja.


Komentar umjerenost je omogućen. Vaš komentar svibanj uzeti neko vrijeme da se pojavi.