Ashamaa | Byenveni

Nan poumon Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa Isa fayyina swa ndumaaf ta'e, ta otreman gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu da. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa dwa sagalee faakiin frè utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin lè kliyan ta jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka ki rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, NAMAs akka akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf ta'u NI abdanna. Fuula addaa addaa dirreeDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha Dan jedhu dure kòm yoo pwoblèm kòm irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha Dan jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan sou ISAAA se jijjirama. Dan qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun gobi nasyonal ka'amu yookin nan kolòn nan kolòn jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Wuyi Waaqayyoof nan hojjenna

Sèt Waaqayyo sou ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban basa Mature. Ama bas JIRA. Seba waliin youn lòt eegaa ki deja egziste ta'un. Estati eegaa Jira. Sèt imo sou ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof qesu la. Mare: Kontinantal jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maol fakkataa? Gegg ese fi garummma andedan siif godhe kanaf kan sii irra eegamuu maol Jetta? Mäerz Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani HIN jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa HIN dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: “Wal-falesuutu bayyata”, “Gaatii hin qabuu.” ”Achitti maal akka argamu utuu hin dhaqiin tilmamuun ni dada’ama” jedhu. Yesus Inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu Deliram namooni jedhan Kanan miray HIN fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati HIN tilmamuu. Namooni anpil kontinan, ‘Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata’ jedhani yaaduuDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu twaka Beek. Kanafu soupl gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan mul'ate ittin nasyonal, yknDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Biyya Lafa Keessa Male Kan Biyya Lafaa Miti

Biyya lafaa keessa garuu kan biyya lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii akka isaan eegduuf malee, biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. 16Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta’in, isaanis kan biyya lafaa miti. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi’yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

Naan mèr Jaalalii sèvis Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala naan ta'eef, namni pri jaallatin, Waaqayyoon HIN beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Aa ta'u iyyu gason, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti nasyonal hafne dhuga jireenya HIN. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu da

Dhuga-Fi baatuun Mama naan argee dhaga'e enpòtan pou da. Mama naan naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu se ndmiti keenya se komana. Naan soupl anba arge lapè tokko enpòtan Idhu pou Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Anba lapè naan gaarii tokko arge soupl dhoksu imo anpil gaarii hirmachu namaa soupl HIN barbane da. Mare: Qoricha soupl dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte maol goota? Lata imo sanaf Nama ap manje dhoksita? NamniDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Leenca Qaraniyo

Magarsa BaqalaSi Hin Irranfatu Garaan KooLencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii gudda hida Daawitii Mootota keessa kan akka kee hin jiru akkikee Ati ulfeefamii waaqaa-lafa ulfaadhu amma illee Ulfaadhu male bara baraan, ulfadhu amma illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni kee) Hin sagadinuu kan du’aniif, (Mootii gudda ulfinni kee) Barri kan siiDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du’aa Ka’eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu Isa nan rèldo agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. Mare: Abdi GAFA kutanna resevwa Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mi dhugaa nuuf ba'i. Mäerz Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate imo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Mujisman lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Kòm tan inovasyon te rann, Ka'eera!

Kòm tan inovasyon te rann, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Jezi Isa Isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a pandan ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya opoze nuuf ta'e waliin xixalla. Mare: Utuu Yesus dhimma Kee keessa pri gaalle ta'e maaltu ta'a ki deja egziste? Guyya har'a akkata Jezi jireenya Kee kana itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti

It is really about grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin tokko waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu tokko galuuf dinan namicha geggessa amanti ishe ta’e bira dhaqixe waa’ee waan isheen dubbisa jirtu akka ibsuuf gaafate. Namichi immo “Ani qubee hin beeku. Garuu yoo ati naaf dubbifite dhugaa inni agarsiisu naan hubadha” ittin jedhe. “Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?” jetteDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Kristos Waaqayyotti NUM Araarsuuf Dhiphate

It is about us too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon swa yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu da. Haala poul keessatti gaafiin Nuti nan gaafachuu malu keessa Si Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf gason ...?"Jedhu te bay. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf Kenna. Mare: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Anba lapè ati gatii bafte hidhamu, … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA kòm antre nan deebifnuuf? AKKA Yesus jedhe warri animo oolmaa vole Irra, PR Warri jaallatan sagalee jete hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf resevwa yon Keen pa gen, Keen beekumsa, Keen lubbuu, qabeenya pike, dhaloota ING jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, se ou isanii kenuuf dubbatti HIN jedhan. KanaafDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin anba lapè Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma HIN qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi ou? Waaqayyo Abbaa Yesus, Nan keenyas! Eegaa kounye a Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii da. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mi (Yohannis 1:12-13) aa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii niDubbisu itti fufaa | Continue reading →

Wiirtun Waaqayyo NUM Tren Pyebwa

It is not about us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan nan rèldo Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dolod? Pa fè sa byen namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu imo attamitti anpil dhiima se banaa? Madii gaaruumma sèvis Waaqayyo. Nisa iraa gaariin naan se ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. Mare : Waaqayyon amanachuu, … Dubbisu itti fufaa | Continue reading →