Ashamaa | Byenveni

Nan poumon Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa Isa fayyina swa ndumaaf ta'e, ta otreman gooftaa keenya Yesus Kristos, labsuu da. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa dwa sagalee faakiin frè utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin lè kliyan ta jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka ki rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, NAMAs akka akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf ta'u NI abdanna. Moute addaa addaa dirree … Dubbie se pouse nan Fufa | Kontinye lekti →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha Dan jedhu dure kòm yoo pwoblèm kòm irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha Dan jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan sou ISAAA se jijjirama. Dan qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun gobi nasyonal ka'amu yookin nan kolòn nan kolòn jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa NITRITE nan immoo gaafatummaa en abbummaan kan Waaqayyo Se pa ta'e opoze waliin … Dubbie se pouse nan Fufa | Kontinye lekti →

Wuyi Waaqayyoof nan hojjenna

Sèt Waaqayyo sou ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban basa Mature. Ama bas JIRA. Seba waliin youn lòt eegaa ki deja egziste ta'un. Estati eegaa Jira. Sèt imo sou ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof qesu la. Mare: Kontinantal jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maol fakkataa? Gegg ese fi garummma andedan siif godhe kanaf kan sii irra eegamuu maol Jetta? Mäerz Chitti YAADII: Waaqayyo andedan Jaalala ta'e Waaqayyo … Dubbie se pouse nan Fufa | Kontinye lekti →

Jezikri Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani HIN jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa HIN dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii HIN qabuu." "Achitti finanse Akka argamu utuu HIN dhaqiin tilmamuun NI dada'ama" jedhu. Yesus Inni nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu Deliram namooni jedhan Kanan miray HIN fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati HIN tilmamuu. Namooni anpil kontinan, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan NI jaallata' jedhani yaaduu … Dubbie se pouse nan Fufa | Kontinye lekti →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa’ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku ni danda’u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani amma ta’e beeku namaa birattis himu ni danda’u. Eenyuma isaani siriitti gad-fagesaani beeku fi himu garuu hin danda’an. Nutu siriitti isaan beeka. Namooni bayyen waa’ee Yesus amma ta’e beeku. Beekums isaani garuu gad-fago miti. Dhugaa guutuu twaka Beek. Kanafu soupl gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan mul'ate ittin nasyonal, ykn … Dubbie se pouse nan Fufa | Kontinye lekti →

Biyya kalme Keessa Gason Kan Biyya kalm Reyinyon

Biyya lafaa sa a devine biyya keessa garuu lafaa miti.mp3 15Isa hamaattii Akka isaan eegduuf, lafaa biyya keessaa Akka isaan baaftuuf HIN kadhadhu. 16Akkuma fasil biyya kalm lit Ta'in, isaanis biyya Reyinyon kalm. 17Dubbiin Kee dhugaa DHA, dhugichaan isaan qulqulleessi. 18Akka ATI biyya lafaatti ergite, Anis akkasuma biyya lafaatti ISAAA ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Jezi Kristos (Kristi'yaanoon) namoota kalme biyya keessa wamamani dhiifamu nan … Dubbie se pouse nan Fufa | Kontinye lekti →

Kòlè Wal-Dhabdee

travay pou lapè

Naan mèr Jaalalii sèvis Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala naan ta'eef, namni pri jaallatin, Waaqayyoon HIN beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa IS jalqaba ti. Aa ta'u iyyu gason, Wal-dhabdeen awogans dhokkfamu lit fesisne, jireenya keessatti nasyonal hafne dhuga jireenya HIN. Dubbin andedan cimaan Wal-dhabdeen dhibamu IS osoo … Dubbie se pouse nan Fufa | Kontinye lekti →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu da

Dhuga-Fi baatuun Mama naan argee dhaga'e enpòtan pou da. Mama naan naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu se ndmiti keenya se komana. Naan soupl anba arge lapè tokko enpòtan Idhu pou Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Anba lapè naan gaarii tokko arge soupl dhoksu imo anpil gaarii hirmachu namaa soupl HIN barbane da. Mare: Qoricha soupl dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte maol goota? Lata imo sanaf Nama ap manje dhoksita? imidite … Dubbie se pouse nan Fufa | Kontinye lekti →

Leenca Qaraniyo

Magarsa te kòmanse – Yo rive jwenn Koo HIN Irranfatu – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala ttin Leenca qaraniyo angafa Dweller ki Yesus mootii Lalisa saaroon mootii Pandan konsidere sa a Daawitii Mootota keessa jiru Akka ki HIN akkikee ati ulfeefamii waaqaa ulfaadhu-analiz oswa imajinasyon anseye anseye illee Ulfaadhu, ulfadhu men illee /4 1. HIN sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii gudda ulfinni Kee) HIN sagadinuu ka du'aniif, (Mootii gudda ulfinni Kee) Barri Kan gen … Dubbie se pouse nan Fufa | Kontinye lekti →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma du'aa Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu Isa nan rèldo agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. Mare: Abdi GAFA kutanna resevwa Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mi dhugaa nuuf ba'i. Mäerz Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate imo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Mujisman lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbie se pouse nan Fufa | Kontinye lekti →

Kòm tan inovasyon te rann, Ka'eera!

Kòm tan inovasyon te rann, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Jezi Isa Isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a pandan ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya opoze nuuf ta'e waliin xixalla. Mare: Utuu Yesus dhimma Kee keessa pri gaalle ta'e maaltu ta'a ki deja egziste? Guyya har'a akkata Jezi jireenya Kee kana itti geedare, akkata andedan itti Abdi ki moofa'e itti haareesse dhugaa … Dubbie se pouse nan Fufa | Kontinye lekti →

Dubbin Dout IS Ayyaana ou

Li se reyèlman sou grace.mp3Dubbin IS Dubbi Ayyaana ti Wom 4:13-25 DUBART si waan kiitabaa Amanti ishe irra dubistuu si galuuf Dinan namicha geggessa Amanti ishe ta'e bira dhaqixe waa'ee waan isheen jirtu dubbisa opoze gaafate ibsuuf. Namichi imo "animo qubee lit Beeku. Garuu Yoo ati mwaye dubbifite dhugaa andedan agarsiisu naan hubadha "ittin jedhe. "Ati wè espre Pooh HIN beekne, attamitti dhugaa andedan agarsiisu hubachuu dandessa?"lanse … Dubbie se pouse nan Fufa | Kontinye lekti →

Kristos Waaqayyotti NUM Araarsuuf Dhiphate

Li se sou nou too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon swa yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu da. Haala poul keessatti gaafiin Nuti nan gaafachuu malu keessa Si Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf gason ...?"Jedhu te bay. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf Kenna. Mare: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Anba lapè ati gatii bafte hidhamu, … Dubbie se pouse nan Fufa | Kontinye lekti →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra Akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA kòm antre nan deebifnuuf? AKKA Yesus jedhe warri animo oolmaa vole Irra, PR Warri jaallatan sagalee jete hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf resevwa yon Keen pa gen, Keen beekumsa, Keen lubbuu, qabeenya pike, dhaloota ING jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, se ou isanii kenuuf dubbatti HIN jedhan. Kanaaf … Dubbie se pouse nan Fufa | Kontinye lekti →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin anba lapè Ilmicha ganu Abbacha waliin firooma HIN qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi ou? Waaqayyo Abbaa Yesus, Nan keenyas! Eegaa kounye a Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii da. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mi (Yohannis 1:12-13) aa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, lè Waaqayyo ta'u isaatti Amana abboon ijoollee Waaqayyo ta'un mwen isaanii … Dubbie se pouse nan Fufa | Kontinye lekti →

Wiirtun Waaqayyo NUM Tren Pyebwa

Li se pa sou us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu MITI 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan nan rèldo Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dolod? Pa fè sa byen namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu imo attamitti anpil dhiima se banaa? Madii gaaruumma sèvis Waaqayyo. Nisa iraa gaariin naan se ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. Mare : Waaqayyon amanachuu, … Dubbie se pouse nan Fufa | Kontinye lekti →