Wuyi Waaqayyoof nan hojjenna

Sèt Waaqayyo sou ISAAA biyya garbumma keessa IRRE jaban basa Mature. Ama bas JIRA. Seba waliin youn lòt eegaa ki deja egziste ta'un. Estati eegaa Jira. Sèt imo sou ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof qesu la.

Mare: Kontinantal jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe maol fakkataa? Gegg ese fi garummma andedan siif godhe kanaf kan sii irra eegamuu maol Jetta?

Mäerz Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo ta'u hinaafaa isa isa ki pa gen anyen rritti mi Chitti yaadii.

SEENSA: Sèt Iyaasuun Isra'el geggesse biyya akka dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen omn ga'e booda yeroo dhuma manje irra deebi'e the'ee dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof isa fi hojjechuu qesuu kun akka HIN dhiima layyo tahin la sou ISAAA qoqobata. Mi Iyyasuu 24:14-24TTI waliin Men, dubbisinu la.

14 "Ama egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan LAGA Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii Turan sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun duratti isin maa Yoo fakkaate garuu la, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee qayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii a Men, fagaatu la! 17Waaqayyo gooftaa keenya; inni nuyi, abboota keenyas pòsyon tè garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa enèji milikkita keenya dumatti godheena, kòm yo keenya a rezonab rachitik Irratti, ke keessa darbine hundumaa gidduattis pèrdan NUM eegeera. 18Waaqayyo setyèm inni yo rachitik, Amoorota achi turanis kounye a Duran oofee baase Waaqayyo keenyn Deliram ta'eef, Wuyi isaaf nan hojjenna jedhan ".

19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu HIN dandeessan, Innis Waaqayyo isa qulqulluu DHA, inni Waaqayyo hinaafaa Udhas; Innis irra-daddarbaa keessanii nan eubbuu keessan isiniif tan dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii qayyolii ormaatiif Yoo hojjettan la, konpetan biznis la isa gaaril isiniif godhe la, Wanta deebi'ee immoo kenbe isinitti fidee isin nan fixa Aman jedhe ". 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Wuyi Waaqayyoof nan hojjenna jedhan ". 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "ISIN-Waaqayyoof nan hojjenna-isa jettanli fo'achuu keessaniin ofli dhugaa irratti keessan nan baatu" jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa nan Bana!"Jedhanii nan deebisanilf. 23Poul imratti lyaasuun jaraan, "Ama Egaa waaqayyolii ormaa avèti vwazen gidduu isin gen imnaa deebi'aa!Garaa keessanis bèl gooftaa Waaqayyo yon sèl kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf nan hojjenna, isaafis nan abboomanma jedhan ".

  • (A. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun maol jechuu DHA? Yonmanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Durra Isra'el Iyyasuu Fillanno Seba KA (a. 15) fillanno mak attamitti? Hara'a nuuf hiika maol qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (a. 16-18). Debbiin kun maol sii barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu HIN dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif Chitti sèt fufe kòm qoqobata (a. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo Seba (a. 23 dwe 24) mee xinxalii. Maol irra barata?

Ama YKN BOODA

Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha pye bwa. Gaatii namaa basisaa-Sheerah Ba'uu 20:5 dwe 34:14 mi qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi "sodaa" jedhame revòlte olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" soda kun sou ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu jis HIN fi ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.

Jechi "hojji" jedhamu revòlte olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Adore") jechuudhaas.

IJOO Dubbo

Anba lapè ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula ta'e qaajeela Waaqayyootti yon dous fi dhabachuu argata. Jireenya Waaqayyo araraa isa irra ka ka'ee Namaa badhase anba lapè imo sodaa fi amanamamumman keessa solèy irra jirachuutu eegama.

Jireenyi akkasi dubbi layyo kun jis HIN rekonsilye dubbi Chitti cichuu soupl gaafatu DHA. Waan Nama tokko gammachiisuuf akademik jedhani qosatti ITTI Galan ykn eegalan Ta'u tan Qabus. Murtoo ciima soupl gaafata. Waaqayyo inni Waaqayyo araara ta'e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Waaqayyo cubbu pa eenya waliin HIN fi mwen matu.

Ekri an lèt detache Zanmitay, PDF & Imèl
pataje

Kòmantè

Wuyi Waaqayyoof nan hojjenna — 3 Kòmantè

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Leave a Reply

Adrès imèl ou pa pral dwe pibliye. Jaden obligatwa yo make *

*

Notifye m 'nan kòmantè swiv via lèt elektwonik. Ou kapab tou abònman san fè kòmantè.


Ap modération Comment pèmèt. Kòmantè ou a ka pran kèk tan nan parèt.