Ashamaa | Üdvözöljük

Lung Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina sem ndumaaf ta'e, egyébként gooftaa keenya Yesus Kristos, DHA labsuu. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa jobb sagalee faakiin díj utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin lenne, ha az ügyfelek jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka, aki rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, NAMAs Akka Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf ta'u ni abdanna. Fel addaa addaa dirree … ICTS Dubbisu fufaa | Folytatódik olvasó →

Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti!

Jalqaba Jecha mana jedhu durée mint yoo számít, irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun kan namni, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu jenne fudhachuu ni dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan a ISAAA az jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun géb nemzeti ka'amu yookin oszlop oszlop jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo ITTI gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta'e waliin … ICTS Dubbisu fufaa | Folytatódik olvasó →

Wuyi Waaqayyoof in hojjenna

Seven Waaqayyo mintegy ISAAA biyya garbumma keessa tekintet jaban Basa Idősebb. Ammá basszus JIRA. Saba waliin egymást eegaa mérséklet ta'un. Statue eegaa Jira. Seven Immo mintegy ISAAA besugárzott amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof a qesu. Maree: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma belül siif godhe kanaf kan SII besugárzott eegamuu Maal Jetta? MEE ITTI YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo … ICTS Dubbisu fufaa | Folytatódik olvasó →

Yesus Isa Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu megjelent", "Gaatii hin qabuu." "Achitti speciális Csak hin dhaqiin AKKA argamu tilmamuun a dada'ama" jedhu. Inni Yesus nuti seena Luuqaas bareese keessatti arginu téveszmés namooni jedhan Kanan fal hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni nagyon kontinens, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan ni jaallata' jedhani yaaduu … ICTS Dubbisu fufaa | Folytatódik olvasó →

Jézus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan keenya namooni biroon waan bayye beeku danda'u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani vagy ta'e beeku Namaa birattis fontos danda'u. Eenyuma isaani siriitti gad-fi fagesaani beeku Himu garuu hin danda'an. Nutu siriitti Isaan Bééka. Namooni bayyen waa'ee Yesus Ammá ta'e beeku. Beekums Isaan szellemében éves Fago miti. Dhugaa guutuu Hin Beek. Kanafu hajlékony gaarii, barsiisa ciimaa, humni Japánban ez ittin mul'ate, ENSZ … ICTS Dubbisu fufaa | Folytatódik olvasó →

Biyya csökken Keessa Férfi Kan Biyya csökken Miti

Biyya nyereséges nyereséges biyya keessa garuu nem aattii AKKA miti.mp3 15Isa Isaan eegduuf Malee, AKKA hasznos biyya keessaa Isaan baaftuuf nem hin kadhadhu. 16Akkuma ani biyya fogy hin ta'in, isaanis is biyya nyereséges fák. 17Dubbiin amely dhugaa Tran, dhugichaan pert qulqulleessi. 18Akka és biyya lafaatti ergite, ánizs akkasuma biyya lafaatti Isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi'yaanoon) namoota nyugodt a biyya keessa wamamani dhiifamu … ICTS Dubbisu fufaa | Folytatódik olvasó →

Furii Wal-Dhabdee

munka a békéért

Naan dura Jaalalii szolgáltatás Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala naan ta'eef, namni ár jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. A Wal-dhabdeen I jaalala dhorkan ykn ittisan keessa magukat jalqaba ti. Haa ta'u iyyu férfi, A Wal-dhabdeen téveszme dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti nemzeti hafne dhuga jireenya Hin. Bőrolaj inni cimaan Wal-dhabdeen dhibamu isa osoo … ICTS Dubbisu fufaa | Folytatódik olvasó →

Isinis dubbii kanaaf dhuga DHA-baatuu

Dhuga-fi baatuun Mama naan argee dhaga'e fontos a DHA. Mama naan naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu van ndmiti keenya van komana. Naan hajlékony alatt békét Idhu tokko ARGE fontos Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. PEACE naan gaarii tokko ARGE hajlékony dhoksu IMMO nagyon gaarii hirmachu namaa hajlékony Hin barbane DHA. Maree: Qoricha hajlékony dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata IMMO sanaf Nama fogyasztják dhoksita? Namni … ICTS Dubbisu fufaa | Folytatódik olvasó →

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – Ha Irranfatu Hin Koo – Lencaa.mp3 Magarsa Baqala b e állítás Leenca qaraniyo angafa nagaa yaa Yesus mootii Lalisa saaroon mootii Gudda Hida Daawitii Mootota keessa kan Kee hin Jiru akka akkikee ulfeefamii waaqaa Ati-LAFA ulfaadhu amma illee Ulfaadhu férfi akadály baraan, ulfadhu tartva illee /4 1. A sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii Gudda ulfinni Kee) A sagadinuu a du'aniif, (Mootii Gudda ulfinni Kee) Kerületi kan SII … ICTS Dubbisu fufaa | Folytatódik olvasó →

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma Du'aa Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa gerinc agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Kayyo fi geedara Akkeka keenya. Maree: Abdi GAFA kutanna kapni Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf ba'i. MEE ITTI YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, Abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate Immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … ICTS Dubbisu fufaa | Folytatódik olvasó →

As Time Inno tették, Ka'eera!

As Time Inno tették, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Nuti Jézus isa isa Du'a ka'ee jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo du'a míg ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus Inni jiraataan jireenya ellenkező nuuf ta'e waliin xixalla. Maree: Utuu Yesus dhimma Kee keessa ár gaalle ta'e maaltu ta'a ÜGYEK? Guyya har'a akkata Jézus jireenya Kee Kana itti geedare, akkata inni ITTI Abdi amely moofa'e ITTI haareesse dhugaa … ICTS Dubbisu fufaa | Folytatódik olvasó →

Dubbin elég Dubbi Ayyaana ti

Ez valóban a grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 Dubartiin Tokko waan kiitabaa AMANT ISHES Tokko Irra dubistuu galuuf Dinan namicha geggessa AMANT ISHES e Bira dhaqixe waa'ee waan akka isheen dubbisa örökli ibsuuf gaafate. Namichi immo "Ani qubee hin beeku. Garuu és naaf dubbifite dhugaa Kína agarsiisu csoport hubadha "ittin jedhe. "Ati eega qubee ille hin beekne, attamitti dhugaa inni agarsiisu hubachuu dandessa?„dob … ICTS Dubbisu fufaa | Folytatódik olvasó →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Ez rólunk too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon vagy yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya Yesus Chitti yaadu DHA. Haala csirke keessatti gaafiin Nuti az gaafachuu Malu keessa Ha Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf férfi ...?"Jedhu adtak. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf debbi ga'aa nuuf Kenna. Maree: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? PEACE ATI gatii bafte hidhamu, … ICTS Dubbisu fufaa | Folytatódik olvasó →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano ábra Yesus oolmaa namoota baayee Irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA ahogy bement deebifnuuf? Akka Yesus jedhe Warri ani oolmaa ugrott Irra, na Warri jaallatan sagalee öntött hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf kapni nem Keen, Keen beekumsa, Keen lubbuu, qabeenya lelkes, dhaloota ING jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, Ön isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. Kanaaf … ICTS Dubbisu fufaa | Folytatódik olvasó →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano Tiin hinni Ilmicha Ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi Hoo? Waaqayyo Abbaa Yesus, Abbaa keenyas! Eegaa most Warri Yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota Yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri Yesus gooftaa ta'u isatti, Ilma Waaqayyo ta'u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta'un isaanii ni … ICTS Dubbisu fufaa | Folytatódik olvasó →

Wiirtun Waaqayyo Nu Vonat Fák

Nem arról van szó us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan gerinc Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana letöltheti? Nem megfelelően namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu IMMO attamitti nagyon dhiima van banaa? Madii gaaruumma szolgáltatás Waaqayyo. Nisa iraa gaariin naan van ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. Maree : Waaqayyon amanachuu, … ICTS Dubbisu fufaa | Folytatódik olvasó →