Wuyi Waaqayyoof in hojjenna

Seven Waaqayyo mintegy ISAAA biyya garbumma keessa tekintet jaban Basa Idősebb. Ammá basszus JIRA. Saba waliin egymást eegaa mérséklet ta'un. Statue eegaa Jira. Seven Immo mintegy ISAAA besugárzott amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-Akka Akka Waaqayyoof a qesu.

Maree: Continental jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma belül siif godhe kanaf kan SII besugárzott eegamuu Maal Jetta?

MEE ITTI YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo ta'u hinaafaa isa isa még nem rritti mee Chitti yaadii.

SEENSA: Seven Iyaasuun Isra'el geggesse biyya Akka dhalaniif Waaqayyo Isaan abidachiisen erga ga'e booda yeroo dhuma evett besugárzott deebi'e the'ee dubbi Waaqayyo Isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof isa fi hojjechuu a qesuu kun Akka hin dhiima layyo tahin mintegy ISAAA qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24TTI waliin De a dubbisinu.

14 "Ammá Egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan LAGA Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii Turan sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun duratti ISIN az MAA yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus Jarní deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee a qayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii De fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; inni nuyi, abboota keenyas öröklés garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa energia milikkita keenya dumatti godheena, mint az ésszerű keenya visszamaradnak a fejlődésben Irratti, farok keessa darbine hundumaa gidduattis esélytelenebb Nu eegeera. 18Waaqayyo 7. inni visszamaradnak a fejlődésben, Amoorota ACHI turanis most Duran oofee baase Waaqayyo keenyn téveszmés ta'eef, Wuyi isaaf in hojjenna "jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, Innis Waaqayyo isa qulqulluu DHA, inni Waaqayyo hinaafaa Udhas; Innis besugárzott-daddarbaa keessanii in eubbuu keessan isiniif idő dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii a qayyolii ormaatiif yoo hojjettan, az illetékes Dun isa gaaril isiniif godhe, Wanta deebi'ee immoo tartása isinitti fidee ISIN a fixa Hámán "jedhe. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Wuyi Waaqayyoof in hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "ISIN-Waaqayyoof in hojjenna-isa jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa in baatu" jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa in Baana!"Jedhanii in deebisanilf. 23Chicken imratti lyaasuun jaraan, "Ammá Egaa waaqayyolii ormaa figyelmezteti szomszédok gidduu ISIN ott imnaa deebi'aa!Garaa keessanis pompa gooftaa Waaqayyo 1 kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf in hojjenna, isaafis in abboomanma "jedhan.

  • (A. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Maal jechuu DHA? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Durra Isra'el Iyyasuu Fillanno Saba kA (a. 15) fillanno make attamitti? Hara'a nuuf hiika Maal qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (a. 16-18). Debbiin kun Maal SII barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif Chitti 7 fufe mint qoqobata (a. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo saba (a. 23 lehet 24) mee xinxalii. Maal besugárzott Barata?

AMMA YKN BOODA

Waaqayyoof hojjechuun dubbi salpha fák. Gaatii namaa basisaa-Sheerah Ba'uu 20:5 lehet 34:14 qoradhuu mee.

HUBBACHIISA

Jechi "sodaa" jedhame fellázadt olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" szóda kun mintegy ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu csak hin fi ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.

Jechi "hojji" jedhamu fellázadt olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Istentisztelet") jechuudhaas.

IJOO DUBBI

A béke ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e édes fi dhabachuu argata. Jireenya Waaqayyo araraa isa besugárzott lehet ka'ee Namaa badhase alatt békét immo sodaa fi amanamamumman keessa V besugárzott jirachuutu eegama.

Jireenyi akkasi dubbi layyo kun csak hin egyeztetni dubbi Chitti cichuu hajlékony gaafatu DHA. Waan Nama Tokko gammachiisuuf akadémiai jedhani qosatti ITTI Galan ykn eegalan Ta'u idő Qabus. Murtoo ciima hajlékony gaafata. Waaqayyo inni Waaqayyo Araara ta'e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Waaqayyo cubbu nem eenya waliin hin fi I futamidejű.

Print Friendly, PDF és e-mail
Ossza meg

Hozzászólások

Wuyi Waaqayyoof in hojjenna — 3 Hozzászólások

  1. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

*

A hozzászólásokról email-ben kérek értesítést. Feliratkozás hozzászólás nélkül is lehetséges.


Megjegyzés moderáció be van kapcsolva. A comment eltarthat egy ideig jelenik meg.