Ashamaa | Selamat datang

Paru Nagaan Dhuftan! Akeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gammachisaa isa fayyina baik ndumaaf ta'e, akan sebaliknya gooftaa keenya yesus Kristos, labsuu dha. Diree kana irratti barrulee, lallaba, qorannaa Macaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota addaa addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Maxxansiin ketika pelanggan akan jaalalatti, ajjajamuutiif tajajila Akka yang rsaatti Waaqayyof dhiyessitan, Namas Akka Akka jaalala Waaqayyootti tajajiltan fiixaan baasuf ta'u ni abdanna. Up addaa addaa dirree … Dubbisu Itti fufaa | Lanjutkan membaca →

Mana Nuyi ti Qulqullummaa Waaqayyo!

Jalqaba Jecha yoo seperti materi manna jedhu duree sebagai irraa fudhannee ilaalle: Mana jechuun dapat di bawah perdamaian, horiin, yookiin meeshaan keessa jiraatu fudhachuu Jenne adalah dandeenya. Yeroo Jecha mana jedhu kanatti qulqullummaa jechi jedhu dabalame, akkuma beekamu hikaan tentang ISAAA adalah jijjirama. Mana qulqulummaa jechunis wanti qulqulluun goby Kan di kolom ka'amu yookin dalam kolom jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kun immoo itti gaafatummaa fi abbummaan kan Waaqayyo o akka ta’e waliinDubbisu Itti fufaa | Lanjutkan membaca →

Wuyi Waaqayyoof di hojjenna

Tujuh Waaqayyo tentang ISAAA biyya garbumma keessa irre jaban basa berumur. Amma bass Jira. Saba waliin satu sama lain eegaa mendatang ta'un. Patung eegaa Jira. Tujuh immo tentang ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof yang qesu. Maree: Benua jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma dalam siif godhe kanaf kan SII irra eegamuu Maal Jetta? MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta’e WaaqayyoDubbisu Itti fufaa | Lanjutkan membaca →

Isa Yesus Dinqiisiisaa

Namooni amantiitti qabamani Hin jiraane, maaliif Waldaa Kirstiyanaa Hin dhaqtaan ykn maaliif Waldaa Kristiyanaa baqaatu jedhan yeroo gafatamani: "Wal-falesuutu bayyata", "Gaatii hin qabuu." "Adalah Achitti Maal akka hin hanya argamu dhaqiin tilmamuun dada'ama" jedhu. Yesus Inni nuti Seena Luuqaas bareese keessatti arginu delusi namooni jedhan Kanan dinding hin fakkatu. Naan inni hojjechuuf deemu salphati Hin tilmamuu. Namooni sangat benua, 'Waaqayyo namoota gaarii hojjetan tidak jaallata' jedhani yaaduu … Dubbisu Itti fufaa | Lanjutkan membaca →

Yesus Isa Dhugaa Beeksiisu

Wa'ee ijooleewaan keenya namooni biroon delusi bayye beeku ni danda'u. Namooni isaani waliin baratan, waliin hojjetan, eenyuma isaani baik beeku ta'e Namaa birattis item danda'u. Eenyuma isaani I riitti Gad-fi fagesaani beeku garuu item hin danda'an. Menangis siriitti Isaan Beeka. Namooni bayyen the'ee Yesus baik ta'e beeku. Beekums isaani semangat tahun-Fago MITI. Dhugaa guutuu hin beekan. Kanafu nama gaarii, barsiisa ciimaa, humni jabaan kan ittin mul’ate, ykn … Dubbisu Itti fufaa | Lanjutkan membaca →

Biyya pecah Keessa Pria Kan berguna Biyya Pohon

Biyya berguna keessa garuu biyya miti.mp3 berguna tidak bisa aattii akka 15Isa Isaan eegduuf Lee, biyya berguna keessaa akka Isaan baaftuuf tidak hin kadhadhu. 16Akkuma jalan dapat biyya berguna hin ta'in, isaanis biyya Rapat tenang. 17Dubbiin kee dhugaa dha, dhugichaan Isaan qulqulleessi. 18Akka ATI biyya lafaatti ergite, anis akkasuma biyya lafaatti Isaan ergeera. [Yoh. 17:15-18] Duuka buutooni Yesus Kristos (Kristi'yaanoon) namoota biyya lafaa keessa wamamani dhiifamuDubbisu Itti fufaa | Lanjutkan membaca →

Furii Wal-Dhabdee

work for peace

Naan dura Jaalalii layanan Akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf Ba'a. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu Akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala Naan ta'eef, namni Harga jaallatin, Waaqayyoon hin beekne " (1 Yoh. 4:8) jedhame caafameera. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Haa ta'u iyyu laki-laki, wal-dhabdeen waan dhokkfamu hin fesisne, jireenya keessatti nasional hafne dhuga jireenya Hin. Dubbin inni cimaan wal-dhabdeen dhibamu isa osooDubbisu Itti fufaa | Lanjutkan membaca →

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e penting untuk DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu adalah ndmiti keenya adalah komana. Naan lentur bawah perdamaian Arge tokko Idhu penting bagi Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Dalam perdamaian Naan Arge gaarii tokko lentur dhoksu Immo sangat gaarii hirmachu namaa lentur Hin barbane DHA. Maree: Qoricha lentur dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata Immo sanaf Nama dimakan dhoksita? NamniDubbisu Itti fufaa | Lanjutkan membaca →

Leenca Qaraniyo

Magarsa Baqala – Jika kita Irranfatu Hin Koo – Lencaa.mp3 Magarsa mulai Bettina Leenca qaraniyo mati yaa nama Yesus mootii Lisa Roon mootii Guddi menjahit Daawitii Mootota keessa kan Akka Kee hin Jiru akkikee Ati ulfeefamii Beqaa meninggal ulfaadhu Emma Allee Ulfaadhu laki-laki bara Emraan, ulfadhu menjaga illee /4 1. Hin sagadinuu waaqota ormaaf, (Mootii Gudda ulfinni EEC) Hin sagadinuu kan du'aniif, (Mootii Gudda ulfinni EEC) Lingkungan khan sii … Dubbisu Itti fufaa | Lanjutkan membaca →

Gooftichi Dhuguma doa Ka'eera

Gooftichi Dhuguma doa Ka'eera Luqaas 24:13-35 Lafa-gafa Nutt Nutt Abdi kutanetti roomine addemnu-Waaqayyo Nutt mul'ata. Humna fayyisu isa tulang belakang agarsiisa. Abdi keenya haaressa. Akkeka fi kayyo keenya geedara. Maree: Abdi GAFA kutanna menerima Waaqayyo sflf ga'e beeka? Mee dhugaa nuuf Ba'i. MEE Chitti YAADII: Maaliif Gooftan yeroo dhume irratti, abdi dhumate irratti mul'ata mul'ata? Nuti arifate Immo, isatu yeroo dhumate irratti mul'ata? Moo lachanu ta'u danda'aa? SEENSA: … Dubbisu Itti fufaa | Lanjutkan membaca →

Seperti Waktu Inno telah diberikan, Ka'eera!

Seperti Waktu Inno telah diberikan, Ka'eera! Luqaas 24:1-9 Spinal yesus Do'a ka'ee isa isa jiraataa argaane. Isatu jireenya nuuf ta'e. Yeroo Do'a sementara ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti yesus Inni jiraataan jireenya berlawanan nuuf ta'e waliin xixalla. Maree: Utuu yesus dzimmah kee keessa Harga gaalle ta'e maaltu ta'a mendatang? Guyya tidak r'a sebagai akkata yesus jireenya receive Chitti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaaDubbisu Itti fufaa | Lanjutkan membaca →

Dubbin Dubbi Ayyaana satu ti

Ini benar-benar tentang grace.mp3Dubbin isa Dubbi Ayyaana ti Rom 4:13-25 DUBART jika waan kiitabaa amanti ishe irra dubistuu jika dinan galuuf namicha geggessa amanti ishe ta'e Bira dhaqixe waa'ee waan Isheen jirtu dubbisa pelanggan ibsuuf gaafate. Namichi immo "Ani qubee hin beeku. Yoo Garuu ATI AAF dubbifite dhugaa inni agarsiisu Naan adalah Badha "ittin jedhe. "Ati Eega qubee ille terhadap beekne, attamitti dhugaa lainnya agarsiisu hubachuu dandessa?"Melempar … Dubbisu Itti fufaa | Lanjutkan membaca →

Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhiphate

Ini adalah tentang kami too.mp3 Kristos Waaqayyotti Nu Araarsuuf Dhipate 1 Phexros 3:18-22 Yeroon baik yeroo Waldaan Kristiyaana the'ee dhiphina goofta keenya yesus Chitti yaadu DHA. Haala ayam keessatti gaafiin Nuti dari malu gaafachuu keessa Jika Inni, "Yesus maaliif dhiphae? Yesus maaliif dhiphachuuf laki-laki ...?"Jedhu telah memberikan. Sagaleen Waaqayyo gaafii kanaf Debbi ga'aa nuuf Kenna. Maree: Nama biraaf Jecha gatii bafte beekta? Dalam perdamaian ATI gatii bafte hidhamu, … Dubbisu Itti fufaa | Lanjutkan membaca →

Yesus Oolmaa akkamii nuraa qabaa?

Tesfaye Ayano tiin Yesus oolmaa namoota baayee irra akka qabuu beekamaadha. Garuu oolmaa ISAAA sebagai masuk ke deebifnuuf? Akka yesus jedhe Warri ani oolmaa melompat Irra, na Warri jaallatan sagalee melemparkan hojii irra oolchu jedhe (1Yoh.5:2-5). Qayyoo Kanaaf untuk menerima tidak Tertarik, Ingin beekumsa, Ingin lubbuu, ingin qabeenya, dhaloota ing jaalladhu jedhe (Mat.22:37). Warri Yesusiin jaallatan lubbuu isanii ta'e, qabeenya, beekumsa isanii, kau isanii kenuuf dubbatti Hin jedhan. Kanaaf … Dubbisu Itti fufaa | Lanjutkan membaca →

Ilmicha Qabdaa?

Tesfaye Ayano tiin bawah perdamaian Ilmicha Ganu Abbacha waliin firooma hin qabu. 1Yoh.2:22-23 Ilmichi eenyuu? Yesu Kristos. Abbichi hoo? Waaqayyo Abbaa yesus, Dalam keenyas! Eegaa sekarang Warri yesus gooftaa ta'u isatti amanu obboloota yesus jechuudha? Eeyyee Warri gooftaa Yesuustti amanan obboleewwan Yesusii DHA. Akkamitti obboleewwan ta'un danda'amaa? Mee (Yohannis 1:12-13) haa dubbifanu. Warri yesus gooftaa ta'u isatti, ilma Waaqayyo ta’u isaatti amanan abboon ijoollee Waaqayyo ta’un isaanii ni … Dubbisu Itti fufaa | Lanjutkan membaca →

Wiirtun Waaqayyo Nu Kereta Pohon

Ini bukan tentang us.mp3 Wiirtun Waaqayyo Malee Nu Miti 2 Qorontos 4:1-6 Naan gaarii yeroo nuuf ta'u, Naan tulang belakang Chitti Chitti yaadnee dhamane tokko yeroo nuuf rawwamatamu, attamitti Simana dowload? Apakah tidak cukup namni biraan itti yaadee, Chitti dhama'e tokko yeroo guutuuf baatu Immo attamitti sangat dhiima adalah banaa? Madii gaaruumma layanan Waaqayyo. Nisa iraa gaariin Naan adalah ndinu nuuf Akka ta'u sagaleen Waaqayyo nuu barsiisa. Maree : Waaqayyon amanachuu, … Dubbisu Itti fufaa | Lanjutkan membaca →