Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA

Dhuga-fi baatuun Mama Naan argee dhaga'e penting untuk DHA. Mama Naan Naan argee fi dhaga'e namaa dhoksuu adalah ndmiti keenya adalah komana. Naan lentur bawah perdamaian Arge tokko Idhu penting bagi Chitti gafatama dhiise badisa ga'uf qaba. Dalam perdamaian Naan Arge gaarii tokko lentur dhoksu Immo sangat gaarii hirmachu namaa lentur Hin barbane DHA.

Maree: Qoricha lentur dhukufate tokko fayyisu Yoo bekte Maal goota? Lata Immo sanaf Nama dimakan dhoksita? Namni sun qoricha sana dhabuudhan yoo du’e, yoo yoo naafate di KKF Irra Irra ga'e TIK gafatamin sii Jira lataa?

MEE Chitti YAADII: Qoriicha isa hibbo receive SIIF hiike, Isaa dukkana kee ibse, ayah Yello kee SII Irra Kaase, ISAA jireenya SIIF e NAMA akkata kee keessa telah diberikan sehat dura Jala dhoksa jirata Immo TIK agarsiisa jirta?

SEENSA: Toko-buutoni yesus Warri ajjefamu Gooftan isaani irra dapat berkeliaran dhaban ka'e gaddan miidhaman Turan Goofticha ISAAA Do'a ka'e waliin deebi'an wal-argan. Gooftchi nagaa isaani deebisef. Akka isaan hubataniif samu isaan baneftu karra irra isaan buse. Fayyun, wamamun, nagaa argachun akkasuman utuu Tane waktu dzimmah Goofticha irratti ittin boba'uuf. Madu Luqaas 24:36-52TTI dubbiis.

  • Yesus Jara sebagai yeroo berkeliaran gafatu "”Haa isiniif Nagaan ta'u!” jedhetu. Jadilah hiika Maal lompatan Jetta (24:36)?
  • Nasu yara yesus attamitti kesumsiise (24:38-43)? Kana irra Maal Barata?
  • Yaadachi yesus (24:44) Patti maaliif barachise saya fakkata?
  • Macaafa adalah bachuu fi ittin jirachuun (24:45) attamin danda'ama? Kun tanah SII barsiisa?
  • Dhamsi yesus bartoota isatti fi sekarang adalah ndumaf dhiise dhamsa attami kun ti (24:46-47)?
  • Dhamsa saluran keessa ga'een dicat kee (24:48)?
  • Dhamsa sebagai bakkan ga'uuf ada (24:49sebuah) attamitti barbachiisa? Waa'ee ada Maal sebagai Batta?
  • Halli baratoota yesus inni 24:36 menjadi 24:52 garagarumma attami qaba? Garagarummaan kun Maale radio argame?

Goofta dikelola kalung geedaru, Gadda kee ni danda gammachuutti jijiruu menjadi isaatti PUTP. TIK Humna meninggalkan haama keessa ittin darbitu Akka sendiri dan dengan SIIF keenuuf kadhadhu.

Amma YKN BOODA

"Kristosichi dhiphachuuf, guyyaa sadaffaattis permohonan ka'uuf Akka Njiru ... caafameera. "adalah Waaqayyo woo Naan layanan danda'a, maaliif dhiphachu yesus barbachiise?

IJOO Dubbo

Waaqayyo namoota Akka keenya Parra cubbun takalamne, nagaa dhabne, radio Kesukaan rasa, mendatang bekerja di gad joraa Karra ilmaa isa nuu waame. Cubbu keenya nuuf dhiise, ofitti nuu araarse, hidhaa keenya hiike, dukkana keenya ibse, nagaa satu nuuf kenne, dhiifama cubbu fi fayyina bara baraa isa karra Yesus Kristos Goofta keenya nama hundumaaf qophaa’e akka labsnuuf nuu erge. Wangeela fayyina sebagai labsnun eega Chitti gafatama keenya.

Wangeela fayyina labsuun dzimmah attatamaa fi dzimmah dzimmah terhambat garara ta'e DHA. Waamichi keenya dzimmah sebagai bakkan ga'uf ta'u isa dagachuun nuu irra Hin Njiru. Dhimmi kun dzimmah dhuunfa keenya adalah nduman ol ta'u qaba. Dhimmi keenya adalah ndunuu dzimmah garuummaa fi Tola Waaqayyo labsu kanaf gugufutu irra jinten. Gaafa dhimmi biran dhufe dhimma kanan ol ta'u barbadu ija keenya gara Gooftatti ol kanfne, Naan sekarang sangat barbadu jaamsu iraa faana tokko fudhane, Irra faaganne TIK yaaduu qabna. Loltuun lolaf ba'e lafaa lolatti Immo dzimmah Biran qabame dzimmah waamicha isa dagatu Immo utuu TIK itu sendiri dan dengan waktu yaadiin xiyyan Dinna isa argata. Yoo isa keenya dzimmah am Makkah ga'u dandeenye iyyu, dzimmah mari jaba Yoo isa keenya irranfane tulang belakang irra namoota gadamuufin Njiru memenuhi. Dhugumatu "di bawah perdamaian biyya berguna guutummaatti buufatee, ISAAA lubbuu garuu Yoo dhabe, bu'aan ISAA maali REE?" (Laut 8:36)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan

Komentar

Isinis dubbii kanaaf dhuga-baatuu DHA — 3 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *

*

Beritahu saya melalui email jika ada balasan komentar di artikel ini. Anda juga dapat berlangganan tanpa harus memberi komentar.


Moderasi komentar diaktifkan. Komentar anda mungkin memakan waktu lama untuk muncul.