Wuyi Waaqayyoof di hojjenna

Tujuh Waaqayyo tentang ISAAA biyya garbumma keessa irre jaban basa berumur. Amma bass Jira. Saba waliin satu sama lain eegaa mendatang ta'un. Patung eegaa Jira. Tujuh immo tentang ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-akka akka Waaqayyoof yang qesu.

Maree: Benua jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma dalam siif godhe kanaf kan SII irra eegamuu Maal Jetta?

MEE Chitti YAADII: Waaqayyo Inni Jaalala ta'e Waaqayyo ta'u hinaafaa isa isa belum rritti mee Chitti yaadii.

SEENSA: Tujuh Iyaasuun Isra'el geggesse biyya akka dhalaniif Waaqayyo Isaan abidachiisen erga ga'e Booda yeroo dhuma dimakan irra deebi'e the'ee Dubbi Waaqayyo Isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof isa fi hojjechuu yang qesuu kun akka hin dhiima layyo tahin tentang ISAAA qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24TTI waliin Namun dubbisinu.

14 "Amma egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan LAGA Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii Turan sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun duratti isin yang maa yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.

16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee yang qayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii Tetapi fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; Inni nuyi, abboota keenyas warisan garbummaa biyya Gibxii baaseera, ISNA gurguddaa energi milikkita keenya dumatti godheena, sebagai keenya wajar terhambat Irratti, ekor keessa darbine hundumaa gidduattis underdog Nu eegeera. 18Waaqayyo ketujuh Inni terhambat, Amoorota achi turanis sekarang Duran oofee baase Waaqayyo keenyn ta'eef delusi, Wuyi isaaf di hojjenna "jedhan.

19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, Innis Waaqayyo isa qulqulluu DHA, Inni Waaqayyo hinaafaa Udhas; Innis irra-daddarbaa keessanii di eubbuu keessan isiniif waktu dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii yang qayyolii ormaatiif yoo hojjettan, Dun kompeten isa gaaril isiniif godhe, Wanta deebi'ee immoo menjaga isinitti isin fidee di fixa Haman "jedhe. 21Masukan garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Wuyi Waaqayyoof di hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, "ISIN-Waaqayyoof di hojjenna-isa jettanli fo'achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa di baatu" jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa di Baana!"Jedhanii di deebisanilf. 23Ayam imratti lyaasuun jaraan, "Egaa amma waaqayyolii ormaa warn isin gidduu tetangga sana imnaa deebi'aa!Garaa keessanis kemegahan gooftaa Waaqayyo satu kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf di hojjenna, isaafis di abboomanma "jedhan.

  • (Itu. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Maal jechuu DHA? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun woo?
  • Waan isaani keessa darbanii dhufan jireenya isaani amma irratti dhiiba attami qaba jetta?
  • Durra Isra'el Iyyasuu Fillanno Saba kA (yang. 15) fillanno make attamitti? Hara'a nuuf hiika Maal qaba?
  • Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (yang. 16-18). Debbiin kun maal sii barsiisaa?
  • Maaliif Iyyasuun “Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan "jedha (L.19-20)?
  • Iyyasuun maaliif Chitti tujuh fufe sebagai qoqobata (yang. 22)?
  • Murtoo Iyyasuu fi murtoo saba (yang. 23 menjadi 24) mee xinxalii. Maal irra Barata?

Amma YKN BOODA

Waaqayyoof hojjechuun Dubbi salpha pohon. Gaatii namaa basisaa-Sheerah Ba'uu 20:5 menjadi 34:14 mee qoradhuu.

HUBBACHIISA

Jechi "sodaa" jedhame memberontak olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" soda kun tentang ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu hanya hin fi ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.

Jechi "hojji" jedhamu memberontak olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Ibadah") jechuudhaas.

IJOO Dubbo

Dalam perdamaian ayyanaa fi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e a fi manis dhabachuu argata. Jireenya Waaqayyo araraa isa irra dapat ka'ee Namaa badhase bawah perdamaian immo sodaa fi amanamamumman keessa matahari irra jirachuutu eegama.

Jireenyi akkasi Dubbi layyo kun hanya hin didamaikan Dubbi Chitti cichuu lentur gaafatu DHA. Waan Nama di tokko gammachiisuuf akademik jedhani qosatti Itti Galan ykn eegalan Ta'u waktu Qabus. Murtoo ciima lentur gaafata. Waaqayyo Inni Waaqayyo araara ta'e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Waaqayyo cubbu tidak eenya waliin hin fi I matu.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan

Komentar

Wuyi Waaqayyoof di hojjenna — 3 Komentar

  1. Nama wa’ee jaalala waaqayyoo kana yaadee hojjate waaqayyo bara jireenya isaa guutuu isa haa eebbisu.

  2. Dhugaadhaan isin eebbisaa Waaqayyo gooftaan macca bara jireenyaa keessanii guutuu isn yaa eebbisu. irraa eebbifameera kan biroos akka ittiin eebbifaman gochuufin jira. Yeroo hundaa maqaa abbaa keenyaa QULQULLICHAA ol qabuudhaaf dadhabdan maarree waaqayyoon mootummaa qulqulluu isaa keessatti isin haa yaadatu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *

*

Beritahu saya melalui email jika ada balasan komentar di artikel ini. Anda juga dapat berlangganan tanpa harus memberi komentar.


Moderasi komentar diaktifkan. Komentar anda mungkin memakan waktu lama untuk muncul.